W sobotę weszła w życie ustawa o obronie ojczyzny. Ma na celu m.in. zwiększenie budżetu na obronność – do co najmniej 3 proc. PKB już w roku 2023, zwiększenie liczebności Sił Zbrojnych RP, a także odtworzenie systemu rezerw oraz zwiększenie możliwości szkolenia żołnierzy.

Ustawa została przygotowana przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Ustawa przewiduje, że Rada Ministrów, uwzględniając potrzeby obronne, ma określać co 4 lata szczegółowe kierunki przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych na kolejny 15-letni okres planistyczny. Szef MON ma wprowadzać, na podstawie tych kierunków i stosownie do zasad planowania obronnego w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, program rozwoju Sił Zbrojnych.

Ustawa przewiduje, że na finansowanie potrzeb obronnych przeznacza się corocznie wydatki z budżetu państwa w wysokości nie niższej niż 2,2 proc. PKB – w roku 2022 i minimum 3 proc. PKB już w roku 2023 oraz kolejnych latach. Według ustawy minister obrony narodowej, planując wydatki na techniczną modernizację wojska, “uwzględnia polski przemysłowy potencjał obronny oraz wydatki na badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie obronności państwa”.

Zgodnie z ustawą w Banku Gospodarstwa Krajowego powstanie Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Środki funduszu będą oparte na wpływach m.in.: z tytułu wsparcia udzielonego wojskom obcym oraz udostępniania im poligonów, specjalistycznych usług wojskowych, wpływów uzyskanych ze sprzedaży mienia, darowizn, spadków i zapisów oraz wyemitowanych obligacji.

Ustawa znosi: szefów wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komendantów uzupełnień. Utworzone zostaną Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji oraz wojskowe centra rekrutacji. Wojewódzkie sztaby wojskowe zostaną przekształcone w Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji, a wojskowe komendy uzupełnień – w wojskowe centra rekrutacji.

Zobacz także: Niepokojący raport: Siły Zbrojne RP niezdolne do przeprowadzenia operacji obronnej

Ustawa przewiduje, że na potrzeby prowadzenia ewidencji wojskowej i prowadzenia kwalifikacji wojskowej prowadzi się rejestrację, której podlegają obywatele polscy po ukończeniu 18 roku życia. Szef MON ma określić, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej, w drodze rozporządzenia m.in. tryb prowadzenia rejestracji, wzory dokumentów prowadzonych w jej ramach, szczegółowy zakres danych ujmowanych w poszczególnych dokumentach oraz tryb i sposób wzywania na rejestrację.

Służba wojskowa została podzielona na: czynną służbę wojskową i służbę w rezerwie. Według ustawy czynna służba wojskowa to: zasadnicza służba wojskowa; terytorialna służba wojskowa; służba w aktywnej rezerwie w dniach tej służby oraz odbywanie ćwiczeń wojskowych w ramach pasywnej rezerwy; zawodowa służba wojskowa; służba w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Zasadnicza służba wojskowa dzieli się na: dobrowolną zasadniczą służbę wojskową i obowiązkową zasadniczą służbę wojskową. Rezerwa dzieli się na aktywną i pasywną.

Ustawa reguluje również m.in. powoływanie i pełnienie służby, kształcenie żołnierzy, ich publiczną działalność, stopnie wojskowe, współpracę MON z organizacjami proobronnymi, uprawnienia i obowiązki służbowe żołnierzy, dyscyplinę wojskową, kary i środki dyscyplinarne, wyróżnianie i uposażenia.

Zostały w niej zawarte także takie działy jak: “Militaryzacja i ochrona obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa”, “Świadczenia na rzecz obrony”, “Udzielanie zgody obywatelom polskim na służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej”, “Organizowanie zadań realizowanych przez przedsiębiorców na rzecz Sił Zbrojnych” oraz “Psy i konie w Siłach Zbrojnych”.

Jeden przepis ustawy wejdzie w życie dopiero 1 stycznia 2023 r. Dotyczący dodatków motywacyjny dla żołnierzy zawodowych.

Zobacz także: MON kupuje przestarzałą amunicję do czołgów Abrams? Ekspert: kupujemy chłam

pap / rmf24.pl / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply