W Biurze Bezpieczeństwa Narodowego powstał zespół, który opracuje założenia ustawy o zarządzaniu bezpieczeństwem narodowym, w połowie czerwca ma je przekazać stronie rządowej pracującej nad projektem tej ustawy – powiedział szef BBN Paweł Soloch. Opracowywana jest również ustawa o obronie cywilnej.

Przyjęcie ustawy o zarządzaniu bezpieczeństwem narodowym przewiduje Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP zatwierdzona przez prezydenta 12 maja. Ma ona służyć realizacji założeń Strategii i ustaleniu hierarchii dokumentów strategicznych i planistycznych dotyczących bezpieczeństwa.

Został powołany zespół, który przygotuje założenia do tej ustawy, na ich podstawie strona rządowa przygotowuje projekt ustawy – powiedział Soloch – Na początku tygodnia prześlemy formalne pismo, w którym wskażemy tematy, które powinny się znaleźć się w ustawie, liczymy, że zgodnie z deklaracją premiera zostanie powołany międzyresortowy zespół do spraw tej ustawy – dodał.

Zakładamy ścisłą współpracę przeze wszystkim z MON, MSWiA i szefem KPRM, przewidujemy, że w trakcie prac nad ustawą niektóre zagadnienia będą konsultowane ze środowiskami eksperckimi, zostaną też uwzględnione rozwiązania, które sprawdziły się w innych krajach – zapowiedział szef BBN.

Przygotowywana ustawa ma tworzyć zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem. Wciąż mamy do czynienia z rozwiązaniami resortowymi czy silosowymi – powiedział Soloch. Dodał, że chodzi o ich ujednolicenie począwszy od relacji prezydent-rząd, kończąc na niższych szczeblach administracji państwowej. Istotne ma być, rekomendowane w Strategii, powołanie rządowego komitetu ds. bezpieczeństwa narodowego – ponadresortowego ciała, którego rolą będzie ujednolicanie polityk poszczególnych resortów w sprawach bezpieczeństwa.

Jest zgoda, że nadrzędnym dokumentem powinna być Strategia Bezpieczeństwa Narodowego (…) obecnie faktycznie nie jest ona skorelowana ze strategiami poszczególnych ministerstw czy sektorów aktywności państwa. Strategie często są wzajemnie sprzeczne, co powoduje chaos i daje możliwość dowolnej interpretacji pewnych zadań; zdarza się, że są podejmowane działania które albo się wzajemnie blokują, albo wykluczają, albo dublują koszty – powiedział szef BBN.

Soloch zaznaczył, że “jednoznaczne wskazanie organów uczestniczących w zarządzaniu bezpieczeństwem narodowym na poszczególnych poziomach administracji publicznej to też ważna kwestia zwłaszcza wobec zagrożeń hybrydowych, np. cybernetycznych”.

Ustawa ma doprowadzić do dostosowania modelu zarządzania kryzysowego do zarządzania kryzysowego NATO, zredefiniować rolę rządowego zespołu zarządzania kryzysowego i zmienić status Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, tak by nie tylko wspomagało ono zarządzanie kryzysowe w razie katastrof naturalnych i awarii technicznych, ale zajmowało się także zagrożeniami terrorystycznymi i podprogowymi. Założeniem ustawy jest także wskazanie głównych kierunków w kwestii koordynacji przedsięwzięć wymagających współpracy Rady Ministrów, administracji wojewódzkiej i samorządowej.

Chodzi o mechanizm, który podnosiłby gotowość państwa do szybkiego reagowania. Wiele procedur trwa za długo, np. uzgodnienia wewnątrz rządu i procedury na styku prezydent-rząd – zwrócił uwagę szef BBN. Jego zdaniem niezbędne jest uzgodnienie wszystkich planów ochrony infrastruktury krytycznej, ponieważ “wiele rzeczy jest niedopracowanych, co wykazało ubiegłoroczne ćwiczenie Kierownictwo (element ćwiczenia Kraj)”.

Kilkunastoosobowy zespół prezydenckiego BBN ma spotykać się dwa-trzy razy w tygodniu. Prace nad założeniami ustawy mają trwać także między spotkaniami. Obecnie odbywają się konsultacje ze stroną rządową.

BBN zamierza przekazać efekt swoich prac zespołowi rządowemu do połowy czerwca. Chcielibyśmy, żeby ustawa jesienią była gotowa i po głosowaniach w Sejmie – powiedział szef Soloch.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Drugi dokument, nad którym trwają prace, dotyczy obrony cywilnej. Twórcy nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego wprost formułują zalecenie, że należy “zredefiniować system obrony cywilnej i ochrony ludności, nadając mu powszechny charakter, zarówno na terenie aglomeracji miejskich, jak i w obszarach wiejskich, z położeniem nacisku na budowanie zdolności do stałej adaptacji systemu wobec zmieniających się wyzwań i zagrożeń”. Nowa ustawa ma “kompleksowo regulować problematykę obrony cywilnej”.

W Strategii podkreślono, że kluczową cechą wszelkich działań winno być uzyskanie powszechności. Stwierdza się bowiem, że w Polsce trzeba już teraz “budować system obrony powszechnej w pełni wykorzystujący potencjał instytucji państwowych i samorządowych, podmiotów systemu edukacji i szkolnictwa wyższego, społeczności lokalnych, podmiotów gospodarczych, organizacji pozarządowych oraz obywateli, który będzie stanowił kompleksową odporność państwa na zagrożenia niemilitarne i militarne”.

Szef BBN przekonuje, że w Polsce brakuje służb podobnych do tych, które działają np. we Włoszech czy Szwajcarii. Chodzi o system oparty na wolontariacie, opartym na osobach pracujących w różnych zawodach, którzy są gotowi poświęcać swój czas na służbę. Jak zaznaczył, zręby takiego systemu, w przypadku np. wsi i małych miasteczek, tworzą Ochotnicze Straże Pożarne.

Przede wszystkim, żebyśmy mieli świadomość, że każdy z obywateli na swoim poziomie ma w razie katastrofy, sytuacji takiej stwarzającej masowe zagrożenie, określoną rolę do odegrania – mówi Soloch.

Jak informowaliśmy, zadania, które powinny być realizowane w czasie epidemii przez OCK, przejęli żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.

Nad dokumentem dotyczącym Obrony Cywilnej Kraju pracować będzie resort spraw wewnętrznych i administracji, we współpracy z BBN.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Przypomnijmy, nowa Strategia Bezpieczeństwa Narodowego wskazuje m.in. na aspekty polityczne, wojskowe, klimatyczne, zdrowotne i gospodarcze bezpieczeństwa. Uwzględniono w niej także oświadczenia wyniesione dotąd z walki z pandemią koronawirusa.

Strategia głosi, że bezpieczeństwo państwa opiera się na czterech filarach: bezpieczeństwie państwa i obywateli, osadzeniu w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego, tożsamości i dziedzictwie narodowym, a także na rozwoju społeczno-gospodarczym.

W nowej Strategię Bezpieczeństwa Narodowego RP podkreślono, że „postępująca dekompozycja porządku międzynarodowego w sposób niekorzystny wpływa na środowisko bezpieczeństwa Polski”. W tym kontekście, za najpoważniejsze zagrożenie autorzy dokumentu uznają „neoimperialną politykę władz Federacji Rosyjskiej, realizowaną również przy użyciu siły militarnej”. Przypomnijmy, że takie podejście było już wcześniej sygnalizowane.

Dokument spotkał się z krytyką ze strony rzeczniczki rosyjskiego MSZ.

SBN jest podstawowym dokumentem państwowym dotyczącym bezpieczeństwa i obronności. Projekt strategii przygotowuje – na podstawie rekomendacji BBN – międzyresortowy zespół. Po przyjęciu projektu przez Radę Ministrów strategię podpisuje prezydent. Strategia jest podstawą dokumentów wykonawczych takich jak polityczno-strategiczna dyrektywa obronna, plan reagowania obronnego czy program pozamilitarnych przygotowań obronnych.

Kresy.pl / infosecurity24.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply