Wprowadzenie „kompleksowej polityki migracyjnej” jednym z celów nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego

„Neoimperialna polityka władz Federacji Rosyjskiej” jako najpoważniejsze zagrożenie dla Polski, silne „osadzenie” kraju w NATO i UE, zwiększenie wydatków obronnych do 2,5 proc. PKB w 2024 r. oraz wprowadzenie „kompleksowej polityki migracyjnej” – to jedne z ważniejszych założeń nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP.

We wtorek prezydent Andrzej Duda uroczyście zatwierdził nową Strategię Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas ceremonii obecni byli m.in. premier Mateusz Morawiecki i minister obrony, Mariusz Błaszczak.

“Strategia uwzględnia wszystkie aspekty, które wydarzyły się pomiędzy 2014 r., a dniem dzisiejszym, także kwestie związane z epidemią” – podkreślił prezydent Duda.

Nowa strategia wskazuje m.in. na aspekty polityczne, wojskowe, klimatyczne, zdrowotne i gospodarcze. Uwzględniono w niej także oświadczenia wyniesione dotąd z walki z pandemią koronawirusa. Realizacji założeń dokumentu ma służyć przyjęcie ustawy o zarządzaniu bezpieczeństwie narodowym, która ma też ustalić hierarchię dokumentów strategicznych i planistycznych dotyczących tych zagadnień. Wraz z zatwierdzeniem obecnej straciła moc Strategia Bezpieczeństwa Narodowego z 2014 roku.

Strategia głosi, że bezpieczeństwo państwa opiera się na czterech filarach: bezpieczeństwie państwa i obywateli, osadzeniu w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego, tożsamości i dziedzictwie narodowym, a także na rozwoju społeczno-gospodarczym.

W nowej Strategię Bezpieczeństwa Narodowego RP podkreślono, że „postępująca dekompozycja porządku międzynarodowego w sposób niekorzystny wpływa na środowisko bezpieczeństwa Polski”. W tym kontekście, za najpoważniejsze zagrożenie autorzy dokumentu uznają „neoimperialną politykę władz Federacji Rosyjskiej, realizowaną również przy użyciu siły militarnej”. Przypomnijmy, że takie podejście było już wcześniej sygnalizowane.

Zaznaczono, że Rosja „intensywnie rozbudowuje ofensywny potencjał wojskowy”, w tym systemy antydostępowe w regionie Morza Bałtyckiego, a także prowadzi manewry według scenariuszy zakładających konflikt z państwami NATO. Podkreślono, że Rosja prowadzi także działania „poniżej progu wojny (o charakterze hybrydowym), niosące ryzyko wybuchu konfliktu (w tym niezamierzonego, wynikającego z gwałtownej eskalacji w rezultacie incydentu, szczególnie militarnego)”. Ponadto, w dokumencie napisano, że Rosja przeprowadza cyberataki i akcje dezinformacyjne, mające destabilizować Zachód.

„Należy przyjąć, że Federacja Rosyjska będzie kontynuowała politykę podważania obecnego ładu międzynarodowego (…) w celu odbudowy pozycji mocarstwowej i stref wpływów” – zaznaczono w Strategii.

Za podstawowy czynnik kształtujący bezpieczeństwo Polski uznano „silne osadzenie” naszego kraju „w strukturach transatlantyckich i europejskich”, a także rozwój współpracy dwustronnej i regionalnej z najważniejszymi partnerami. Czytamy o „ewolucji” strategicznych więzi transatlantyckich, a także o pojawiających się w ramach Unii Europejskiej rozbieżnych koncepcji jej rozwoju. Zwrócono przy tym uwagę na „ryzyko osłabienia spójności stanowiska i działań” w ramach UE i NATO.  Za zagrożenie uznano także trwające wciąż konflikty regionalne i wewnętrzne „w południowym sąsiedztwie Europy”, czyli m.in. w Północnej Afryce, które w połączeniu z „gwałtownym przyrostem naturalnym” oraz różnicami poziomów życia skutkuje rosnącą presją migracyjną. Aspekt ten uznano za pozostający „wyzwaniem dla bezpieczeństwa Europy”.

Nowa Strategia Bezpieczeństwa zakłada zintegrowanie zarządzania bezpieczeństwem narodowym, w tym kierowania obroną państwa poprzez scalenie dotychczas funkcjonujących systemów kierowania bezpieczeństwem narodowym, zarządzania kryzysowego oraz cyberbezpieczeństwa. Zadania koordynacyjna ma pełnić mechanizm ponadresortowy – komitet Rady Ministrów odpowiedzialny za sprawy polityk, strategii i programów w obszarze zarządzania bezpieczeństwem narodowym. Role i kompetencje Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Rządowego Centrum Bezpieczeństwa mają zostać na nowo określone. Pojawił się też postulat włączenia marszałków Sejmów i Senatu w przygotowania do zarządzania bezpieczeństwem narodowym.

Zaznaczono, że krajowy system zarządzania kryzysowego ma zostać dostosowany do systemu reagowania kryzysowego NATO, w taki sposób, żeby obejmował on również „obszar konfliktu polityczno-militarnego i umożliwiał płynne przechodzenie od stanu pokoju do stanu kryzysu i stanu wojny”. Ma również posiadać narzędzia służące przeciwdziałaniu i zwalczaniu zagrożeń o charakterze hybrydowym.

Opisywany dokument zakłada też dokonanie przeglądu, ustalenie hierarchii oraz wzajemne zależności dokumentów strategicznych i planistycznych oraz mechanizmów je implementujących. W związku z tym, ma zostać przygotowany i wdrożony system łączności na potrzeby zarządzania systemem bezpieczeństwa narodowego, w tym dotyczący kierowania obroną państwa.

Strategia zakłada też zwiększenie zdolności sił zbrojnych do odstraszania i obrony. W tym celu postuluje się zwiększenie wydatków na obronę do 2,5 proc. PKB już w 2024 roku. Uznano za niezbędne wypracowanie zdolności do obrony powietrznej, w tym przeciwrakietowej. Przewidziano uzupełnianie obsady etatów i wyposażenie wojska w sprzęt „do zakładanych poziomów” oraz zwiększenie mobilności wojsk.

Nowy dokument omawia też zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa energetycznego, co uznano za kwestię kluczową.

„Rynki Polski oraz innych państw regionu Europy Środkowej i Bałkanów są zdominowane przez dostawy gazu i ropy naftowej z Federacji Rosyjskiej” – napisano, krytykując takie projekty jak Nord Stream 2. Uznano, że takie inwestycje „wzmocnią zależność państw tych regionów od surowca ze Wschodu”, niosąc ryzyko wykorzystywania dostaw gazu do wywierania nacisku politycznego.

W tym kontekście, zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski, „opartego o tradycyjne źródła energii”, ma służyć dywersyfikacja dostaw ropy i gazu. Czytamy też o planach rozwijania „rozproszonych źródeł energii elektrycznej, w sposób zrównoważony”.

W dokumencie jest też mowa o polityce klimatycznej. Założono w nim dostosowanie polityki państwa polskiego do celów klimatycznych uzgodnionych na forum międzynarodowym. Jest też mowa o dążeniu do osiągnięcia tzw. neutralności klimatycznej, ale „w sposób uwzględniający specyfikę kraju”. Zaznaczono, że bezpieczeństwu ekologicznemu mają służyć „warunki do skutecznego egzekwowania przepisów w zakresie ochrony środowiska”. Podkreślono też znaczenie spójnej polityki „ochrony, odbudowy i zagospodarowania zasobów wodnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywnościowego kraju”. Dokument postuluje również intensyfikację zwalczania smogu i rozwijania elektromobilność oraz wykorzystania paliw alternatywnych.

Autorzy Strategii dostrzegają zagrożenie związane z „postępującymi zmianami klimatu, które mogą powodować np. długotrwałe susze, a także na zanieczyszczenie powietrza”. Jest też mowa o zagrożeniach epidemicznych, w kontekście pandemii koronawirusa. Zwrócono uwagę na konieczność przygotowania procedur i zapewnienia wystarczająco licznego medycznego oraz ilości środków ochronnych.

Odnośnie bezpieczeństwa w wymiarze ekonomicznym i finansowym, Strategii postuluje działania, które mają zwiększyć odporność Polski na międzynarodowe kryzysy finansowe. Ma się to odbywać szczególnie poprzez wzmacnianie stabilności systemu finansów publicznych, „przy jednoczesnym zapewnieniu warunków do stabilnego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego”. Zalecono również realizację programu rozwoju śródlądowych dróg wodnych i budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego. Uznano, że niezbędne jest zwiększanie nakładów na badania i rozwój do poziomu średniej europejskiej. Ponadto podkreślono, że efekty tych prac muszą być wykorzystywane w praktyce. Promowane mają być nauki ścisłe, co ma przełożyć się na zwiększenie kompetencji technologicznych.

Ponadto, Strategia głosi, że należy wprowadzić “kompleksową politykę migracyjną, skoordynowaną z polityką bezpieczeństwa, polityką gospodarczą i społeczną”. Miałaby ona uwzględniać potrzeby rynku pracy, integrację migrantów i „przeciwdziałanie możliwym zagrożeniom porządku i bezpieczeństwa publicznego”.

Jednocześnie, bezpieczeństwu narodowemu mają służyć także “umacnianie tożsamości narodowej i strzeżenie dziedzictwa narodowego”. Dokument wskazuje także na takie wartości jak “demokratyczne państwo prawa, solidarność, ład międzynarodowy oparty na zasadach prawa międzynarodowego oraz ochrona środowiska”.

PAP / interia.pl / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply