Władze Węgier kontynuują politykę “otwarcia na wschód” i zaangażowania w relacje z światem turkijskim. Tym razem chodzi o relacje z państwem turkijskim położonym najdalej na wschodzie.

W poniedziałek do Budapesztu przybył prezydent Kirgistanu Sadyr Dżaparow. Podejmowała go prezydent Węgier Katalin Novák. Przywódcy podpisali wspólną deklarację w sprawie wzmocnienia i rozwoju partnerstwa strategicznego, podał kirgiski portal 24.kg. W dokumencie stwierdza się, że strony z satysfakcją odnotowały aktywne współdziałanie obu krajów na polu politycznym, handlowym, gospodarczym, kulturalnym i humanitarnym oraz potwierdziły swoje stałe zaangażowanie w przestrzeganie zasad i zobowiązań określonych we wspólnej deklaracji w sprawie zasady i kierunki współpracy między Kirgistanem a Węgrami z dnia 1 listopada 1997 r. oraz wspólnej deklaracji Kirgistanu i Węgier o partnerstwie strategicznym z dnia 29 września 2020 r.

Głowy państw podkreśliły wagę kontynuacji prac w ramach Kirgisko-Węgierskiej Rady Strategicznej. Wyraziły też zamiar dalszego rozwijania i wzmacniania więzi międzyparlamentarnych. Priorytet nadano współpracy w dziedzinie handlu, gospodarki i inwestycji, wyrażono wolę jej stopniowego zwiększania oraz zamiar rozwijania wzajemnej współpracy w obszarach rolnictwa, turystyki przemysłu, energetyki, ekologii, gospodarki kreatywnej, transportu, cyfryzacji, handlu, górnictwa i przemysłu włókienniczego, w tym wymiany doświadczeń w zakresie działalności wolnych stref ekonomicznych.
Strony pozytywnie oceniły dotychczasowe funkcjonowanie Węgiersko-Kirgiskiego Funduszu Rozwoju jako rzeczywistego mechanizmu zacieśniania i rozszerzania współpracy gospodarczej między krajami. Kirgistan i Węgry zgodziły się rozważyć możliwość przedyskutowania podwyższenia kapitału założycielskiego funduszu w celu realizacji ważnych projektów inwestycyjnych w priorytetowych sektorach gospodarki, będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.
Prezydenci uznali potrzebę zorganizowania kolejnego posiedzenia kirgisko-węgierskiej wspólnej komisji międzyrządowej ds. współpracy gospodarczej, którego terminy mają zostać dodatkowo uzgodnione. Podkreślili konieczność kontynuowania prac w ramach kirgisko-węgierskiej rady biznesu.
Kontynuowane będą prace nad uruchomieniem bezpośrednich połączeń lotniczych między Budapesztem a Biszkekiem, co ma pomóc przyciągnąć inwestycje i rozwinąć turystykę. Zrócono uwagę na znaczenie stworzenia dogodnych warunków pobytu obywateli na terytoriach obu krajów, w tym zaangażowanych w działalność zawodową.
Strony potwierdziły gotowość do pogłębienia współpracy w ramach ONZ, Unii Europejskiej, Organizacji Państw Tureckich i innych organizacji międzynarodowych w celu utrzymania światowego bezpieczeństwa i pokoju, wszechstronnego zrównoważonego rozwoju, zachowania i ochrony bioróżnorodności, ekosystemów górskich i klimatu. Prezydenci potwierdzili potrzebę wzajemnego wspierania kandydatur obu krajów do wybieralnych organów ONZ i innych organizacji międzynarodowych. 
W czasie spotkania podpisano umowę o współpracy w dziedzinie prawnej między Ministerstwami Sprawiedliwości, umowę o współpracy w zakresie czynności kryminalistycznych, umowę o współpracy między Ministerstwem Rozwoju Cyfrowego Kirgistanu a Archiwum Narodowym Węgier, umowę o współpracy między Państwową Agencją Ochrony Danych Osobowych Kirgistanu a Krajowym Urzędem Ochrony Danych i Wolności Informacji Węgier, memorandum o współpracy między Akademią Administracji Publicznej przy Prezydencie Republiki Kirgiskiej i Węgierskim Uniwersytetem Służby Cywilnej, memorandum o porozumieniu i współpracy między Akademią Dyplomatyczną Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Kirgiskiej im. K. Dikambajewa i Uniwersytetem w Budapeszcie, wyliczył portal kaktus.media.
0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply