WB podpisała 3 lipca porozumienie z Akademią Sztuki Wojennej (ASzWoj) w Warszawie. Dotyczy ono m.in. współpracy naukowej. Uroczystość odbyła się w Sali Tradycji w sie­dzi­bie uczelni. Umowę podpisali pro­rek­tor ds. woj­sko­wych płk dr hab. inż. Dariusz Majchrzak i pre­zes Grupy WB Piotr Wojciechowski.

3 lipca WB podpisała porozumienie  z ASzWoj w Warszawie. Przewiduje ono m.in. naukową współpracę. Uroczystość odbyła się w Sali Tradycji w sie­dzi­bie uczelni. Umowa została podpisana przez pro­rek­tora ds. woj­sko­wych płk dr hab. inż. Dariusza Majchrzaka i pre­zesa Grupy WB Piotra Wojciechowskiego.

Kooperacja GRUPY WB i Akademii Sztuki Wojennej mię­dzy innymi ma dopro­wa­dzić do powo­ła­nia wspól­nych zespo­łów zada­nio­wych do reali­za­cji pro­jek­tów badaw­czych. Umożliwi wspólne orga­ni­zo­wa­nie oraz wza­jemny udział w kon­fe­ren­cjach, sym­po­zjach i semi­na­riach nauko­wych” – cytuje wypowiedź płk dr hab. inż. Dariusza Majchrzaka “Zespół Badań i Analiz Militarnych”.

Celem porozumienia ma być ustalenie i dookreślenie wzajemnych relacji w zakresie prowadzenia badań naukowych.

Dzisiejsze poro­zu­mie­nie otwiera drogę do jesz­cze bliż­szej współ­pracy mię­dzy prze­my­słem a Akademią. Umowa pozwoli jesz­cze lepiej roz­wi­jać nasze kom­pe­ten­cje i uczyć się od sie­bie nawza­jem, czer­piąc z wie­dzy i doświad­czeń naszych zespo­łów” – oświadczył po podpisaniu porozumienia Piotr Wojciechowski.

“Przedmiotem porozumienia jest współpraca w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych, naukowych i dydaktycznych w obszarach systemów wsparcia dowodzenia, planowania i kierowania ogniem WRiA w ramach połączonego wsparcia ogniowego oraz rozpoznania” – informuje WB.

Podpisane poro­zu­mie­nie pomoże w dzia­łal­no­ści naukowo-tech­nicz­nej, zwięk­szy inno­wa­cyj­ność pol­skiego prze­my­słu, będzie wspie­rało i pro­pa­go­wało edu­ka­cję w obsza­rze sys­te­mów wspar­cia dowo­dze­nia, kie­ro­wa­nia ogniem i roz­po­zna­nia” – dodał prorektor Dariusz Majchrzak.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Zobacz także: Media: MON eliminuje konkurencję Polskiej Grupy Zbrojeniowej

Umowa przewiduje m.in. orga­ni­zacje i wza­jemny udział w semi­na­riach, konferencjach i sym­po­zjach nauko­wych, tworzenie wspól­nych zespo­łów zada­nio­wych, a także zamiesz­cza­nie wspól­nych publi­ka­cji w perio­dy­kach nauko­wych (krajowych i zagranicznych).

GRUPA WB to jeden z największych polskich koncernów zaawansowanych technologii,  specjalizujący się w projektowaniu i produkcji zaawansowanych technologicznie rozwiązań w sektorze obronnym i cywilnym w takich  obszarach jak: systemy łączności i komunikacji, systemy bezzałogowe, systemy uderzeniowe i sterowania uzbrojeniem, systemy transmisji danych, systemy treningowe i symulatory, technologie infrastuktury transportowej, bezpieczeństwa publicznego, a także elektromobilnych.

Zobacz także: Polskie bezzałogowce Wermate w Libii [+FOTO]

wojsko-polskie.pl / zbiam.pl / wbgroup.pl / kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply