Do dia­logu tech­nicz­nego doty­czą­cego programu wie­lo­za­da­nio­wego śmi­głowca „Perkoz” zgło­siło się 12 podmiotów, m.in. PGZ, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Airbus Helicopters, Bell Textron, Boeing Company oraz Polskie Zakłady Lotnicze – poinformował Inspektorat Uzbrojenia.

W piątek Inspektorat Uzbrojenia poin­for­mo­wał, że do dia­logu tech­nicz­nego doty­czą­cego programu wie­lo­za­da­nio­wego śmi­głowca „Perkoz” zgło­siło się dwu­na­stu oferentów.

Jak podano, chęć wzięcia udziału w dialogu zgłosiły: Works 11 Sp. z o.o., Hindustan Aeronautics Ltd. za pośred­nic­twem Helicopter Division Hindustan Aeronautics Ltd., Cobham Aviation Services UK Ltd., Airbus Helicopters SAS, Bell Textron Inc., Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, WSK PZL-Świdnik S.A., Elbit Systems ltd., Sieć Badawcza Łukasiewicz — Instytut Lotnictwa, Boeing Company oraz Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o..

 

Spośród przedstawionych podmiotów Inspektorat Uzbrojenia wybie­rze grupę, która otrzyma szczegó­łowe RFI i zapro­sze­nie do dia­logu. Przewidziano go na okres od lipca do gru­dnia bie­żą­cego roku.

Wśród pod­mio­tów, które zgło­siły się do Inspektoratu Uzbrojenia, są zarówno pro­du­cenci wiro­płatów, jak i firmy będące repre­zen­tan­tami przedsiębiorstw zagra­nicz­nych mają­cych w swo­jej ofercie śmi­głowce mogące odpo­wia­dać potrze­bom Sił Zbrojnych RP. Są tam także dostawcy wyposa­że­nia pokła­do­wego, mogącego przy­dać się w wer­sjach roz­po­znaw­czych oraz lata­ją­cego punktu dowo­dze­nia.

Pro­gram Perkoz dotyczy zakupu dla Wojska Polskiego 32 lekkich lub średnich śmi­głow­ców wie­loza­da­nio­wych, mających zastą­pić obec­nie eks­plo­ato­wane Mi‑2 (w linii jest około 60 tych maszyn), a także uzu­peł­nić poten­cjał W-3 Sokół lub zastą­pić go w wer­sjach spe­cjal­nych, takich jak lata­jące sta­no­wi­sko dowo­dze­nia czy maszyna roz­po­znaw­cza.

Ponadto, Perkoz ma peł­nić także rolę śmi­głowca szkolno-tre­nin­go­wego oraz wspar­cia pola walki. Z tego względu powinien móc zabrać na pokład do pię­ciu w pełni uzbro­jo­nych żoł­nie­rzy lub 1000 kg ładunku.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Trzy lata temu pisaliśmy, że większy priorytet nadawany został temu postępowaniu, niż sprawie pozyskania cięższych maszyn uderzeniowych w ramach programu „Kruk”. Miało to wynikać z tego, że według MON to dla maszyn Mi-2 i Sokół w pierwszej kolejności zaczną się kończyć resursy.

Przeczytaj: Kruk i Perkoz – kolejne postępowania ws. śmigłowców dla polskiej armii

zbiam.pl / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply