75 procent ankietowanych Niemców uważa, że ich kraj nie powinien płacić Polsce reparacji wojennych – wynika z badania przeprowadzonego przez Ipsos.

W ankiecie przeprowadzonej przez Ipsos dla OKO.press i TOK FM zadano Polakom i Niemcom pytanie dotyczące kwestii wypłaty reparacji wojennych Polsce przez Niemcy – podaje w poniedziałek Interia.

 Na pytanie, czy Niemcy powinny wypłacić Polsce reparacje wojenne 43 procent Polaków odpowiedziało: “zdecydowanie tak”. 23 procent: “raczej tak”. 12 procent badanych wybrało odpowiedź “zdecydowanie nie”, a 16 procent: “raczej nie”.

7 procent polskich respondentów nie miało zdania w kwestii reparacji.

To samo pytanie zadano również obywatelom Niemiec. 51 procent ankietowanych odpowiedziało „zdecydowanie nie”, a 24 procent: „raczej nie”. Tylko 14 procent było przeciwnego zdania. Z czego 4 procent wybrało odpowiedź „zdecydowanie tak”, a 10 procent: „raczej tak”.

11 procent ankietowanych Niemców wybrało odpowiedź „nie wiem”.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zamieściło w październiku na swojej stronie internetowej szczegóły w sprawie noty dyplomatycznej do Niemiec dotyczącej odszkodowań za szkody spowodowane w trakcie II wojny światowej.

W nocie dyplomatycznej do Rządu Republiki Federalnej Niemiec wystosowanej przez Rzeczpospolitą Polską ws. odszkodowań za szkody wyrządzone przez Niemcy w wyniku niemieckiej agresji i okupacji w latach 1939-1945 Rzeczpospolita Polska domaga się:

  1. Odszkodowania za straty materialne i niematerialne w wysokości 6 bilionów 220 miliardów 609 milionów złotych;
  2. Zrekompensowania ofiarom agresji i okupacji niemieckiej oraz członkom ich rodzin wyrządzonych im szkód i krzywd;
  3. Podjęcia przez Republikę Federalną Niemiec systemowych działań prowadzących do zwrotu dóbr kultury zagrabionych z Polski, które znajdują się na terytorium Niemiec;
  4. Zwrócenia zrabowanych przez państwo niemieckie w latach 1939-1945 aktywów i pasywów polskich banków państwowych i instytucji kredytowych;
  5. Uregulowania należności wynikających z rabunkowej działalności Kas Kredytowych Rzeszy finansujących zbrodniczy wysiłek wojenny III Rzeszy oraz z działalności Banku Emisyjnego w Polsce;
  6. Pełnej rehabilitacji zamordowanych działaczy przedwojennej mniejszości polskiej oraz zrekompensowanie strat poniesionych przez organizacje polonijne w Niemczech;
  7. Pełnego i systemowego uregulowania obecnego statusu Polaków i osób polskiego pochodzenia w Niemczech poprzez przywrócenie statusu mniejszości narodowej, w szczególności w kwestii nauczania języka ojczystego;
  8. Właściwej współpracy z Rzeczpospolitą Polską w zakresie upamiętniania polskich ofiar II wojny światowej;
  9. Podjęcia przez władze niemieckie skutecznych działań na rzecz zaprezentowania własnemu społeczeństwu prawdziwego obrazu wojny i jej skutków, szczególnie krzywd i szkód wyrządzonych Polsce i Polakom

Ponadto, w związku z toczącą się wokół noty dyskusją w środkach masowego przekazu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych oświadcza, co następuje:

 1. W nocie użyte zostało pojęcie „odszkodowania” a nie „reparacje”, gdyż to pierwsze sformułowanie ma charakter zdecydowanie szerszy i obejmuje zarówno reparacje w rozumieniu prawnomiędzynarodowym, jak i inne roszczenia opisane w treści noty.
 2. Wbrew pojawiającym się nieprawdziwym informacjom, w nocie dyplomatycznej do Rządu Republiki Federalnej Niemiec została zawarta kwota należnych Rzeczpospolitej odszkodowań wynikająca z wyliczeń zawartych w Raporcie o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej 1939-1945.
 3. Rachunek strat wojennych spowodowanych przez ZSRR zostanie przygotowany w oparciu o badania analogiczne do tych, które doprowadziły do sporządzenia Raportu o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej 1939-1945, zgodnie z uchwałą Sejmu RP.
 4. Ujawnienie opinii publicznej noty skierowanej bezpośrednio do innego państwa byłoby naruszeniem podstawowych zasad dyplomacji. Noty dyplomatyczne nie stanowią informacji publicznej – wynika to jednoznacznie z orzecznictwa polskich sądów (m. in. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2019 r. oraz z dnia 20 sierpnia 2020 r. wydanych w sprawach odpowiednio o sygn. akt II SA/Wa 2275/19 oraz II SA/Wa 1954/19). Niezależnie od powyższego, w trosce o jawność debaty publicznej i rzetelność informacji przedstawianych przez środki masowego przekazu, Minister Spraw Zagranicznych podjął decyzję o publikacji niniejszego komunikatu, zawierającego opis najważniejszych treści poruszonych w nocie. Ponadto z notą mogą w każdym czasie zapoznać się wszyscy posłowie na Sejm RP i senatorowie RP – stosownie do przepisów ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej – w warunkach zapewniających zachowanie tajemnicy dyplomatycznej.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Przypomnijmy, że na początku października szef MSZ, Zbigniew Rau, podpisał notę dyplomatyczną, dotyczącą reparacji wojennych, która została następnie przekazana ministerstwu spraw zagranicznych Niemiec. Jak mówił, dokument wyraża „przekonanie polskiego ministra spraw zagranicznych, że strony powinny podjąć niezwłoczne działania zmierzające do trwałego, kompleksowego i ostatecznego, prawnego i materialnego uregulowania kwestii następstw agresji i okupacji niemieckiej w latach 1939-1945”. Sama treść, liczącego dwie strony pisma nie została jednak udostępniona opinii publicznej.

Zobacz też: FAZ: w nocie do Niemiec nie ma mowy ani o reparacjach, ani o kwotach, jakich domaga się Polska

Kresy.pl/Interia

3 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply

 1. swojmil
  swojmil :

  Serce rośnie na treść noty skierowanej do Niemiec. Im szybciej Niemcy uregulują swoje kompleksy niższości przeszczepowej nowokultury, tym więcej zostanie w nich Alanów z Kaukazu i z Lechitów z Panonii; a im później, tym bardziej będą się staczali w bananową turecką kolonię.

 2. Wronq
  Wronq :

  Niemcy mogą raz na zawsze zamknąć temat reparacje… wystarczy ze sprawia że do Polski wrócą zrabowane Kresy oraz zostanie nam przekazany obwod Kaliningradzki. Wówczas Ziemie Odzyskane wraz z Krolewcem będzie mozna uznać za reparacje właśnie. Na ten moment Ziemie Odzyskane nie rekompensują nawet utraty Kresow , a zrabowali je ZSRR po podpisaniu paktu rozpoczynającego II Wojnę.