Komisja wzywa Polskę do podjęcia niezbędnych działań w celu ochrony swoich sieci Natura 2000 i zarządzania tymi sieciami – poinformowała w środę KE na swojej stronie internetowej.

Komisja wzywa Polskę do podjęcia działań w celu ochrony swoich sieci Natura 2000 i zarządzania nimi w celu przestrzegania obowiązków wynikających z dyrektywy siedliskowej oraz z dyrektywy ptasiej w sprawie ochrony dzikiego ptactwa – poinformowała w środę KE na swojej stronie.

Na podstawie dyrektywy siedliskowej państwa członkowskie muszą zaproponować tereny mające znaczenie dla wspólnoty, które następnie umieszcza się w wykazach biogeograficznych UE. W ciągu sześciu lat od wspomnianego umieszczenia w wykazie państwa członkowskie muszą wyznaczyć teren mający znaczenie dla Wspólnoty jako specjalny obszar ochrony, ustanowić cele ochrony oraz środki wymagane do zachowania lub odtworzenia chronionych gatunków i siedlisk, które występują na tych obszarach, w celu osiągnięcia właściwego stanu ochrony na krajowym poziomie biogeograficznym.

Polska nie wyznaczyła jeszcze 655 (z 845) terenów mających znaczenie dla Wspólnoty jako specjalny obszar ochrony i nie ustanowiła celów ochrony poszczególnych obszarów ani środków dla wszystkich swoich obszarów. Termin zakończenia wspomnianych działań w odniesieniu do 845 terenów znajdujących się na terytorium Polski już dawno upłynął. Ponadto dyrektywa ptasia zobowiązuje państwa członkowskie do dokonania klasyfikacji obszarów specjalnej ochrony (OSO) i ustanowienia specjalnych środków ochrony i celów dla każdego z tych obszarów. Polska nie ustanowiła specjalnych środków ochrony dla 50 (ze 145 sklasyfikowanych) OSO, a w przypadku pozostałych OSO – nie powiązała środków ochrony z celami ochrony konkretnych obszarów.

„Spełnienie wspomnianych wymogów jest kluczowe dla ochrony bioróżnorodności w UE. Zarówno w Europejskim Zielonym Ładzie, jak i w unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 podkreślono, jak ważne jest, aby Unia zatrzymała utratę jej bioróżnorodności poprzez ochronę naszych obszarów przyrodniczych i przywrócenie zdegradowanych ekosystemów do dobrego stanu ekologicznego. Z wyżej wymienionych powodów Komisja postanowiła skierować do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia” – poinformowała KE.

Zobacz też: Politico: Brexit: UE rozważa działania odwetowe wobec Wielkiej Brytanii

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Polska ma dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na wspomniane wezwanie do usunięcia uchybienia i podjęcie niezbędnych działań. W przypadku braku zadowalającej odpowiedzi Komisja może podjąć decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii.

Zobacz też: Niemcy przeciw prawu weta dla państw członkowskich UE

Kresy.pl

Czytaj kolejny artykuł
0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz