We wtorek Wielka Brytania i Włochy podpisały porozumienie o zacie­śnie­niu współ­pracy w ramach pro­gramu roz­woju samo­lotu bojo­wego nowej gene­ra­cji Tempest.

We wtorek odbyła się wideokonferencja, w której udział brali pod­se­kre­ta­rze stanu w resor­tach obrony Wielkiej Brytanii i Włoch. Podczas konferencji podpisane zostało porozumienie, które przewiduje zacieśnienie współ­pracy w ramach pro­gramu roz­woju samo­lotu bojo­wego nowej gene­ra­cji Tempest – poinformował włoski resort obrony.

Konferencja nosiła nazwę „Od pro­gramu Typhoon do Tempesta”. Stronę włoską podczas rozmów reprezentował Angelo Tofalo, brytyjską zaś – Jeremy Quinn. W konferencji brali także udział przedstawiciele sił zbrojnych obydwu państw.

Zespół Badań i Analiz Militarnych (ZBIAM) zwraca uwagę, że nowe porozumienie ma gwarantować podtrzymanie dotychczasowej współpracy wojskowo-przemysłowej. Jej rdzeniami są m.in. kon­sor­cjum Eurofighter (a także pro­duk­cja samo­lotu wie­lo­za­da­nio­wego Typhoon, dzielona jednak z innymi pańtwami), oraz włoski kon­cern Leonardo (posiada też zakłady w Wielkiej Brytanii).

Kontynuacja współpracy ma zagwarantować rozwój euro­pej­skiego prze­my­słu lot­ni­czego. Według Tofalo, z pro­gra­mem Eurofighter związanych jest oko 10 tysięcy miejsc pracy. Jego zdaniem program Tempest pozwoli utrzymać je także w przyszłości. W celu zapewnienia tego, przyspieszona ma zostać praca w zakresie realizacji programu Tempest. Nie podano jednak szczegółów związanych z przyspieszeniem prac.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Również Szwecja zainteresowana jest programem Tempest. „W pro­jek­cie budżetu tego pań­stwa na 2021 r. zna­lazł się plan Flygvapnet doty­czący roz­po­czę­cia prac stu­dyj­nych, roz­woju bazy tech­nicz­nej i tech­no­lo­gicz­nej oraz roz­po­czę­cia prac demon­stra­cyj­nych w pro­gra­mie maszyny bojo­wej nowej gene­ra­cji z jed­nym lub więk­szą liczbą part­ne­rów w latach 2021 – 2025. Oznacza to, że przy­pusz­czal­nie także Sztokholm nie­ba­wem podej­mie sta­ra­nia o przy­spie­sze­nie prac w pro­gra­mie Tempest” – podaje ZBIAM.

Zdaniem włoskich ekspertów, którzy komentowali sprawę, wizje uczestników programu Tempest są bardzo zbliżone do tych, które prezentują uczestnicy programu FCAS (Francja, Niemcy i Hiszpania). Ich zdaniem za kilka lat może dojść do zlania się obydwu projektów w jeden.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

FCAS to bardzo ambitny, a zarazem kosztowny program w Europie. Dotyczy systemu, którego głównym członem jest załogowy myśliwiec, któremu ma towarzyszyć formacja dronów uderzeniowych i rozpoznawczych lub nawet „zdalnie sterowanych nosicieli”. Wszystkie te elementy mają być połączone ze sobą poprzez „chmurę bojową” opartą na systemie sztucznej inteligencji.

W tym roku Francja i Niemcy formalnie rozpoczęły kolejną fazę programu, przeznaczając na niego po 85 mln dolarów. Od ubiegłego roku Hiszpania posiada status uczestnika i współfundatora.

Serwis Defense News zwracał uwagę, że niemieccy parlamentarzyści obawiają się nadmiernego wpływu na FCAS ze strony przemysłu francuskiego. Z tego względu połączyli projekt myśliwca 6. generacji z postępami w zakresie Głównego Systemu Walki Naziemnej, czyli ważnego niemiecko-francuskiego programu budowy wspólnego czołgu. Francja miałaby przewodzić w pracach nad samolotem, a Niemcy nad czołgiem.

Zobacz także: Die Welt: Niemcy i Francja wykluczają Polskę z projektów zbrojeniowych

difesa.it / zbiam.pl / kresy.pl

1 odpowieź

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz