Sondaż rządowego ośrodka: 71% Polaków popiera imigrację Ukraińców do Polski

Sondaż wykonany na zlecenie podległego ministerstwu kultury Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia sugeruje, że “giedroyciowska” oraz proimigracyjna polityka ma poparcie większości Polaków.

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia opublikowało w środę raport “Polacy o polityce wschodniej” oparty o sondaż wykonany przez ośrodek ARC Rynek i Opinia. Zdaniem CPRDiP wyniki sondażu pokazują, że polityka “wspierania niepodległości Ukrainy i Białorusi okazuje się zbieżna z ogólnymi przekonaniami większości Polaków co do pożądanego charakteru polityki zagranicznej”.

W jednym z pytań sondażu poproszono badanych o odpowiedź, co jest ważniejsze dla rozwoju i bezpieczeństwa Polski – bliska współpraca z Litwą, Ukrainą oraz “innymi krajami mającymi problemy w stosunkach z Rosją”, czy też poprawa relacji z Rosją. Większość ankietowanych (56%) wybrała pierwszą z opcji. 30% uważało, że ważniejsza jest poprawa relacji z Rosją.

Interesujące odpowiedzi uzyskano na pytanie “Dlaczego Polska powinna prowadzić aktywną politykę wschodnią?” 34% uznało, że Europa Wschodnia powinna być dla Polski obszarem inwestycji i wymiany gospodarczej. 23% uzasadniało aktywną politykę wschodnią tym, że Polska jest “ważnym państwem dla tego regionu”. Pozostałe odpowiedzi (poza “trudno powiedzieć”) wynikały z polskiej obecności na tych ziemiach na przestrzeni wieków. 19% uznało, że “zainteresowanie Polski Europą Wschodnią powinno wynikać z faktu, że na terenach tych zamieszkują Polacy”. 14% wskazało na konieczność ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego. 6% uważa, że Polska “w naturalny sposób powinna oddziaływać na tereny, które historycznie były częścią państwa polskiego”.

Niemal co czwarty ankietowany (24%) uważał, że celem polskiej polityki wobec Ukrainy powinna być “pomoc Ukraińcom w budowie sprawnego, praworządnego, demokratycznego państwa”. 18% uznało, że w polityce tej chodzi o “wspieranie niepodległości Ukrainy zagrożonej przez Rosję”. 23% wskazywało na konieczność pomocy Polakom na Ukrainie a 21% na “pomoc polskiemu biznesowi w inwestowaniu i zarabianiu na Ukrainie”. Zdaniem 11% badanych celem polskiej polityki wobec Ukrainy powinno być skłonienie Ukraińców do uznania odpowiedzialności UPA za Rzeź Wołyńską.

W przypadku Białorusi za cel polskiej polityki zagranicznej 28% badanych wskazało wspieranie niepodległości Białorusi tego kraju. 20% wybrało “pomoc polskiemu biznesowi w inwestowaniu i zarabianiu na Białorusi”, 19% wspieranie białoruskie opozycji i społeczeństwa obywatelskiego, 18% wspieranie tamtejszych Polaków, a 12% dbanie o polskie dziedzictwo kulturowe.

Sondaż pokazał, że “pomimo trudnej sytuacji budżetowej wywołanej przez pandemię” większość badanych opowiadała się za finansową pomocą ofiarom prześladowań politycznych na Białorusi. Zdecydowanie było za tym 15% a “raczej tak” – 47%. Osoby niechętne takiej pomocy stanowiły w sumie 31% ankietowanych.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Jak zauważyło CPRDiP, prawie połowa badanych (48%) “pozytywnie przyjmuje fakt, że panuje w Polsce powszechne poparcie dla integralności terytorialnej państw Europy Wschodniej, w kontekście historycznej przynależności części ich ziem do państwa polskiego”. Istnieje jednak grupa 17%, którzy mają negatywny stosunek do tego “konsensusu”.

Polacy w większości mają pozytywne odczucia wynikające z kontaktu z przedstawicielami narodów Europy Wschodniej. Najwięcej pozytywnych ocen zebrali Białorusini (77%), potem Ukraińcy (73%), na końcu znaleźli się Rosjanie (66%). Negatywne wrażenia miało 4-5% badanych w przypadku każdej z nacji.

Z sondażu wynika, że 71% badanych popiera imigrację Ukraińców do Polski. Przeciwnego zdania było 16%, nie miało zdania 13%. W przypadku Białorusinów “za” było 62% badanych przy 22% “przeciw”.

Wśród argumentów za imigracją dominowała opinia, że mają oni “pozytywny wpływ na gospodarkę i rynek pracy” (38% badanych wskazało tak w przypadku Ukraińców a w przypadku Białorusinów – 29%). Popularną odpowiedzią były też “Migracja jest naturalnym zjawiskiem, Polacy też wyjeżdżają” (odpowiednio 20% i 19%) oraz “Każdy ma prawo do lepszego życia” (odpowiednio 16% i 23%). Trudną sytuację wschodnich sąsiadów jako uzasadnienie przyjmowania migrantów wskazywało odpowiednio 15% i 21%. W przedziale 3-5% zawierały się opinie o tym, że imigranci z Ukrainy/Białorusi są “dobrymi ludźmi” oraz że kultura Polski i wschodnich sąsiadów są “zbliżone”.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Przeciwnicy imigracji wskazywali głównie na jej “negatywny wpływ na gospodarkę i rynek pracy” (28% w przypadku imigracji Ukraińców i 21% w przypadku imigracji Białorusinów). 27% deklarowało, że jest przeciwnikami imigracji co do zasady. “Niewłaściwe zachowania migrantów” jako argument przeciw migracji wskazywało 7-8% badanych. Dla 3% argumentem przeciw przyjmowaniu Ukraińców były “zaszłości historyczne z Ukrainą”. 3% badanych było zdanie, że w Polsce jest za dużo imigrantów.

Wiceszef CPRDiP Łukasz Adamski napisał na Twitterze, że wyniki sondażu pokazują, iż “+Giedroyciowa+ polityka wschodnia III RP ma legitymację społeczną”. Wyraził też radość z ujawnionego poziomu skłonności do altruizmu Polaków w sprawach międzynarodowych.

We wstępie do Raportu Adamski oraz Ernest Wyciszkiewicz odnotowali zarazem istnienie “mniej licznej, aczkolwiek zauważalnej grupy Polaków, kontestujących podstawy strategii kolejnych polskich rządów wobec państw Europy Wschodniej”, a także grupy niechętnie nastawionej wobec Europy Wschodniej, imigracji oraz postaw solidarnościowych. ” Taki brak konsensusu narodowego, choć naturalny w pluralistycznym społeczeństwie, w praktyce utrudnia realizację niektórych celów polskiej polityki wschodniej” – uznali Adamski i Wyciszkiewicz.

Sondaż został wykonany w dniach 26 listopada – 3 grudnia 2020 roku metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie 1002 dorosłych Polaków, reprezentatywnej dla struktury Polski pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania i województwa.

Z pełnymi wynikami sondażu można zapoznać się na stronie internetowej CPRDiP.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

CZYTAJ TAKŻE: Sondaż: większość Polaków za udogodnieniami dla Ukraińców, młodzi bardziej zdystansowani

Kresy.pl

1 odpowieź

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply