Rozpoczęto prace nad polską wielostopniową rakietą

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A wspólnie z Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia oraz Zakładem Produkcji Specjalnej GAMRAT S.A. rozpoczęły prace nad wielostopniową rakietą. Celem projektu jest umożliwienie Polsce realizacji niskokosztowych suborbitalnych lotów z ładunkami badawczymi.

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A razem z Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia i Zakładem Produkcji Specjalnej GAMRAT S.A. rozpoczęły prace nad wielostopniową rakietą. Projekt ma na celu umożliwienie Polsce realizacji niskokosztowych suborbitalnych lotów z ładunkami badawczymi – poinformował w piątek „Zespół Badań i Analiz Militarnych” (ZBiAM).

Projekt nosi nazwę „Opracowanie trójstopniowego suborbitalnego systemu rakietowego do wynoszenia ładunków badawczych”.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Wartość przedsięwzięcia wynosi 23.69 mln zł. Polskie spółki otrzymały dofinansowanie w wysokości 18.64 mln zł.

„Celem projektu jest opracowanie rakietowego trójstopniowego suborbitalnego systemu rakietowego wielokrotnego użytku zdolnego do wyniesienia ładunku powyżej linii Karmana” – czytamy na stronie Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A.

„Podjęte prace ograniczą koszty wynoszenia umożliwiając prowadzenie badań i prac eksperymentalnych w warunkach mikrograwitacji oraz sondowanie górnych warstw atmosfery. Produkty projektu będą nową usługą dla podmiotów naukowych i przemysłowych z rejonu Europy Środkowej. W ramach wykonywanych zadań zrealizowane zostaną działania mające na celu stworzenie produktów przyspieszających rozwój polskiego sektora kosmicznego w dziedzinie prowadzenia lotów suborbitalnych i orbitalnych” – dodano.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Finalnie prace nad projektem ma zwieńczyć przeprowadzanie pierwszego polskiego demonstracyjnego lotu powyżej linii Karmana – na wysokość 100 km, z ładunkiem o masie do 40 kg.

„Planowane jest rów­nież opra­co­wa­nie sil­nika o impul­sie cał­ko­wi­tym prze­kra­cza­ją­cym 1.000.000 Ns na paliwo stałe mogą­cego speł­nić rolę boostera wie­lo­stop­nio­wych rakiet nośnych, w tym orbi­tal­nych” – pisze ZBiAM.

„Partycypacja Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. w pro­jek­cie otwiera przed Spółką nowe moż­li­wo­ści. Partnerzy Konsorcjum połą­czą siły, aby stwo­rzyć pio­nier­ski, nowo­cze­sny i uni­ka­towy w skali kraju pro­dukt – rakietę sub­or­bi­talną. Będzie to ogromny wkład wszyst­kich kon­sor­cjan­tów w roz­wój tech­no­lo­gii, która pozwoli róż­nym pod­mio­tom reali­zo­wać prace badaw­cze w prze­strzeni kosmicz­nej” – ZBiAM cytuje Marcina Nocunia, Prezesa Zarządu i Dyrektora Naczelnego Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Zobacz także: PGZ: Kolejne udane testy polskiej amunicji precyzyjnego rażenia

System rakiet suborbitalnych  może bardzo pomóc w zdobywaniu doświadczenia i budowie zaplecza zarówno naukowo-przemysłowego, jak i technologicznego.

Uzupełniona zostanie luka na rynku. Podmioty, które do tej pory nie miały moż­li­wo­ści pro­wa­dze­nia badań na dużych wyso­ko­ściach (w warun­kach mikro­gra­wi­ta­cji), dostaną możliwość korzystania z nisko­kosz­towej rakiety nośnej.

wzl1.mil.pl / zbiam.pl / kresy.pl

Czytaj kolejny artykuł
0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz