Rozpoczęto prace nad polską wielostopniową rakietą

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A wspólnie z Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia oraz Zakładem Produkcji Specjalnej GAMRAT S.A. rozpoczęły prace nad wielostopniową rakietą. Celem projektu jest umożliwienie Polsce realizacji niskokosztowych suborbitalnych lotów z ładunkami badawczymi.

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A razem z Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia i Zakładem Produkcji Specjalnej GAMRAT S.A. rozpoczęły prace nad wielostopniową rakietą. Projekt ma na celu umożliwienie Polsce realizacji niskokosztowych suborbitalnych lotów z ładunkami badawczymi – poinformował w piątek “Zespół Badań i Analiz Militarnych” (ZBiAM).

Projekt nosi nazwę “Opracowanie trójstopniowego suborbitalnego systemu rakietowego do wynoszenia ładunków badawczych”.

Wartość przedsięwzięcia wynosi 23.69 mln zł. Polskie spółki otrzymały dofinansowanie w wysokości 18.64 mln zł.

“Celem projektu jest opracowanie rakietowego trójstopniowego suborbitalnego systemu rakietowego wielokrotnego użytku zdolnego do wyniesienia ładunku powyżej linii Karmana” – czytamy na stronie Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A.

“Podjęte prace ograniczą koszty wynoszenia umożliwiając prowadzenie badań i prac eksperymentalnych w warunkach mikrograwitacji oraz sondowanie górnych warstw atmosfery. Produkty projektu będą nową usługą dla podmiotów naukowych i przemysłowych z rejonu Europy Środkowej. W ramach wykonywanych zadań zrealizowane zostaną działania mające na celu stworzenie produktów przyspieszających rozwój polskiego sektora kosmicznego w dziedzinie prowadzenia lotów suborbitalnych i orbitalnych” – dodano.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Finalnie prace nad projektem ma zwieńczyć przeprowadzanie pierwszego polskiego demonstracyjnego lotu powyżej linii Karmana – na wysokość 100 km, z ładunkiem o masie do 40 kg.

“Planowane jest rów­nież opra­co­wa­nie sil­nika o impul­sie cał­ko­wi­tym prze­kra­cza­ją­cym 1.000.000 Ns na paliwo stałe mogą­cego speł­nić rolę boostera wie­lo­stop­nio­wych rakiet nośnych, w tym orbi­tal­nych” – pisze ZBiAM.

“Partycypacja Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. w pro­jek­cie otwiera przed Spółką nowe moż­li­wo­ści. Partnerzy Konsorcjum połą­czą siły, aby stwo­rzyć pio­nier­ski, nowo­cze­sny i uni­ka­towy w skali kraju pro­dukt – rakietę sub­or­bi­talną. Będzie to ogromny wkład wszyst­kich kon­sor­cjan­tów w roz­wój tech­no­lo­gii, która pozwoli róż­nym pod­mio­tom reali­zo­wać prace badaw­cze w prze­strzeni kosmicz­nej” – ZBiAM cytuje Marcina Nocunia, Prezesa Zarządu i Dyrektora Naczelnego Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Zobacz także: PGZ: Kolejne udane testy polskiej amunicji precyzyjnego rażenia

System rakiet suborbitalnych  może bardzo pomóc w zdobywaniu doświadczenia i budowie zaplecza zarówno naukowo-przemysłowego, jak i technologicznego.

Uzupełniona zostanie luka na rynku. Podmioty, które do tej pory nie miały moż­li­wo­ści pro­wa­dze­nia badań na dużych wyso­ko­ściach (w warun­kach mikro­gra­wi­ta­cji), dostaną możliwość korzystania z nisko­kosz­towej rakiety nośnej.

wzl1.mil.pl / zbiam.pl / kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply