Komisja Europejska podjęła w środę decyzję o skierowaniu sprawy przeciw Polsce do Trybunału Sprawiedliwości, uznając, że polskie przepisy w sprawie zamówień publicznych nie są w pełni zgodne z prawodawstwem UE.

Komisja Europejska uważa, że polskie przepisy w sprawie zamówień publicznych nie są w pełni zgodne z prawodawstwem UE. Z tego powodu w środę podjęła decyzję o skierowaniu sprawy przeciw Polsce do Trybunału Sprawiedliwości.

Według KE polskie przepisy wyłączają dwie kategorie zamówień z zakresu stosowania przepisów dotyczących zamówień publicznych: zamówienia na produkcję i dystrybucję niektórych dokumentów urzędowych, takich jak dowody tożsamości, paszporty, tytuły egzekucyjne wydawane przez sądy, dokumenty notarialne, zaświadczenia lekarskie, prawa jazdy, znaki akcyzy, karty do głosowania, a także oprogramowanie do zarządzania takimi dokumentami i zamówienia na świadczenie bankowych usług restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, takich jak wypłaty z bankowego funduszu gwarancyjnego i restrukturyzacja upadających banków.

Zobacz też: Komisja Europejska skierowała do TSUE sprawę przeciwko Polsce i Czechom

Chociaż unijne dyrektywy w sprawie zamówień publicznych dopuszczają pewne wyłączenia w przypadku zamówień udzielanych bez przetargów konkurencyjnych, komisja uważa, że nie mają one zastosowania do szerokich kategorii zamówień wyłączonych na mocy prawa polskiego. W szczególności Komisja jest zdania, że polskie wyłączenie dotyczące produkcji i dystrybucji dokumentów urzędowych oraz bankowych usług restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji narusza prawo UE.

Początkowo w dniu 25 stycznia 2019 roku komisja wystosowała do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia. Po przeprowadzeniu oceny odpowiedzi władz polskich Komisja podjęła dalsze działania i w dniu 28 listopada 2019 roku przesłała opinię. Ponieważ KE  nadal uważa, że niezgodności wciąż się utrzymują, podjęła ona decyzję o skierowaniu sprawy przeciw Polsce do Trybunału Sprawiedliwości.

Zobacz też: ​​Komisja Europejska przyłączyła się do skargi Czech przeciwko Polsce ws. kopalni Turów

Prawodawstwo UE dotyczące zamówień publicznych wymaga, aby zamówienia publiczne o wartości przekraczającej określony próg były przedmiotem przetargów przy poszanowaniu zasad przejrzystości, równego traktowania i niedyskryminacji.

Zobacz też: Komisja Europejska upomina Polskę w sprawie sieci Natura 2000

Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply