Łukaszenko odkrył karty – na Białorusi ujawniono projekt nowej konstytucji

Białoruskie władze opublikowały projekt nowej konstytucji Białorusi. Ujmuje on w ramy prawne powołany w 1996 roku przez Aleksandra Łukaszenkę Ogólnobiałoruski Zjazd Ludowy (WNS), który ma stać się najwyższym organem przedstawicielskim Białorusi.

W poniedziałek na białoruskim rządowym portalu Pravo.by opublikowano projekt nowej konstytucji Białorusi, który w lutym ma zostać poddany pod referendum. Do lutego obywatele mogą zgłaszać do niego swoje uwagi i propozycje.

Miesięczny koszt funkcjonowania portalu Kresy.pl wynosi 22 tys. PLN. Do tej pory zebraliśmy:

1416 PLN    (6.43%)
Nr konta: 60 1020 1097 0000 7302 0195 3702
Wspieraj Kresy.pl

Jak czytamy na niezależnym białoruskim portalu Zerkalo (dawniej Tut.by), w projekcie proponuje się, by najwyższym organem przedstawicielskim kraju został Ogólnobiałoruski Zjazd Ludowy (WNS).

Jak dotychczas WNS będzie liczyć 1200 członków. W jego skład będą wchodzić urzędujący i byli prezydenci, przedstawiciele władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, działacze społeczni, a także deputowani lokalnych rad. Kadencja WNS będzie wynosić 5 lat. Wybór delegatów będzie organizować Centralna Komisja Wyborcza.

WNS ma przejąć część kompetencji prezydenta i parlamentu. Będzie zatwierdzać kierunki polityki wewnętrznej i zagranicznej, będzie mieć prawo do wnoszenia poprawek do konstytucji, inicjowania referendów, stwierdzania ważności wyborów, impeachmentu prezydenta, wprowadzania stanu wyjątkowego i wojennego oraz wydawania poleceń agencjom rządowym. Do kompetencji WNS będzie należeć też powoływanie i odwoływanie sędziów Sądu Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego oraz członków CKW.

Organ ten będzie mógł usunąć prezydenta z urzędu w przypadku złamania konstytucji, zdrady stanu lub innych ciężkich przestępstw.

WNS będzie mógł uchylić dowolny akt prawny, lub decyzję organu państwowego, jeśli uzna, że ​​są one sprzeczne z interesami bezpieczeństwa narodowego. Prezydent straci prawo wydawania dekretów z mocą ustawy.

Jeśli projekt zostanie przyjęty w referendum, w ciągu roku ma zostać przyjęta ustawa o zmianie konstytucji.

W projekcie zapisano, że „w celu zorganizowania prawidłowej pracy WNS” urzędujący prezydent będzie mógł stanąć na czele tego ciała. Zdaniem portalu Zerkalo oznacza to, że Aleksandr Łukaszenko najprawdopodobniej przymierza się do fotela przewodniczącego WNS. Spekulacje o tym, że Łukaszenko będzie chciał odejść na nowe stanowisko szefa wszechwładnego organu i stamtąd kontrolować swoich następców, pojawiały się od dawna.

Projekt konstytucji przywraca ograniczenie pełnienia urzędu prezydenta do dwóch kolejnych kadencji, jednak przepis ten wejdzie w życie dopiero po kolejnych wyborach prezydenckich. Byłemu prezydentowi przysługuje pełny immunitet – nie może być pociągnięty do odpowiedzialności „za działania dokonane w związku z wykonywaniem władzy prezydenckiej”. Dożywotnio będzie członkiem Rady Republiki (wyższej izby parlamentu) oraz delegatem WNS.

Projekt stanowi, że małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny, a także wprowadza państwową ochronę „prawdy historycznej i pamięci o bohaterskim czynie narodu białoruskiego podczas Wielkiej Wojny Ojczyźnianej”.

Jeśli nowa konstytucja zostanie przyjęta, Białoruś wyrzeknie się prowadzenia ze swojego terytorium agresji militarnej przeciwko innym państwom. Jednocześnie zabraknie w niej zapisu o Białorusi jako kraju bez broni jądrowej na swoim terytorium.

Jak podawaliśmy, obecna białoruska konstytucja nie wspomina o Ogólnobiałoruskim Zjeździe Ludowym ani słowa, mimo że zbiera się on co 5 lat od 1996 roku. Jego delegaci są wyłaniani w niejasny sposób z zespołów pracowniczych, lokalnej administracji, przedstawicieli przemysłu i branż gospodarki oraz oficjalnych organizacji społecznych.

Kresy.pl / zerkalo.io

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz