W nowym roku szkolnym uczniowie pierwszych klas liceów ogólnokształcących i techników będą uczyć się łaciny i kultury antycznej w zakresie podstawowym. Rozporządzenie w tej sprawie zostało wydane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej dla liceów ogólnokształcących, techników oraz branżowych szkół II stopnia ukazała się w Dzienniku Ustaw 16 lipca. Program nauczania zostanie uzupełniony o przedmiot język łaciński i kultura antyczna w zakresie podstawowym dla liceów i techników.

Na realizację nowego przedmiotu przeznaczono jedną godzinę tygodniowo w I klasie.

Program będzie obejmował znajomość podstaw języka łacińskiego pozwalającą czytać pod kierunkiem nauczyciela nieskomplikowane, różnorodne formalnie i pochodzące z różnych epok oryginalne teksty łacińskie, znajomość podstawowych faktów dotyczących twórczości wybranych, ważnych autorów piszących po łacinie, świadomość relacji pomiędzy językami używanymi w Europie i wykorzystywanymi przez nie alfabetami czy rozumienie dziedzictwa antyku grecko-rzymskiego jako ideowego i materialnego fundamentu cywilizacji zachodniej i kultury polskiej.

Rolą przedmiotu realizowanego w zakresie podstawowym nie ma być przekazywanie uczniom wiedzy deklaratywnej o języku i jego strukturze gramatycznej, ale kształcenie przede wszystkim umiejętności oraz pokazanie uczniom oddziaływania języka łacińskiego oraz kultury grecko-rzymskiego antyku na języki i kulturę europejską wieków późniejszych. Podstawa programowa ma dać nauczycielom szansę wykształcenia wśród uczniów przekonania z jednej strony o doniosłości, z drugiej – o atrakcyjności tych humanistycznych zagadnień.

Dyrektorzy szkół zdecydują czy w szkole realizowany będzie nauka łaciny i kultury antycznej, czy też plastyki, muzyki lub filozofii.

– Celem zajęć jest pokazanie uczniom oddziaływania języka łacińskiego oraz kultury grecko-rzymskiego antyku na języki i kulturę europejską wieków późniejszych. Podstawa programowa ma przede wszystkim dać nauczycielom szansę wykształcenia wśród uczniów przekonania z jednej strony o doniosłości, z drugiej – o atrakcyjności tych humanistycznych zagadnień – wyjaśnia Anna Ostrowska, rzecznik prasowy MEN.

Rozporządzenie wchodzi w życie 1 września 2020 r.

Cele kształcenia – wymagania ogólne

Zakres podstawowy

W zakresie kompetencji językowych: Znajomość podstaw języka łacińskiego pozwalająca czytać pod kierunkiem nauczyciela nieskomplikowane, różno- rodne formalnie i pochodzące z różnych epok oryginalne teksty łacińskie.W zakresie kompetencji kulturowych: znajomość podstawowych faktów dotyczących twórczości wybranych, ważnych autorów piszących po łacinie od starożytności do czasów nowożytnych; Świadomość relacji pomiędzy językami używanymi w Europie i wykorzystywanymi przez nie alfabetami (łaciński, grecki, cyrylica); Podstawowa znajomość wybranych, ważnych zjawisk z zakresu antycznej historii, filozofii, prawa, mitologii, religii, literatury, sztuki i architektury oraz tradycji antyku w kulturze europejskiej i polskiej; Znajomość wybranych pojęć i terminów z zakresu humanistyki oraz ich grecko-rzymskiego rodowodu.W zakresie kompetencji społecznych: rozumienie dziedzictwa antyku grecko-rzymskiego jako ideowego i materialnego fundamentu cywilizacji zachodniej i kultury polskiej; Świadomość długiego trwania wartości zrodzonych na podłożu kultur greckiej i rzymskiej, wzbogaconych przez pierwiastek judeochrześcijański.

Zakres rozszerzony

W zakresie kompetencji językowych: znajomość gramatyki języka łacińskiego oraz umiejętność rozumienia i tłumaczenia tekstu łacińskiego. Uczeń zna i potrafi stosować podstawowe zjawiska morfologiczne i składniowe typowe dla języka łacińskiego. Uczeń rozumie czytany ze słownikiem tekst łaciński i dokonuje poprawnego przekładu prozatorskiego tekstu łacińskiego na język polski, z wykorzystaniem słownika łacińsko-polskiego, w tłumaczeniu zachowując polską normę językową.W zakresie kompetencji kulturowych: znajomość kultury i tradycji antycznej oraz jej wpływu na kultury późniejsze. Uczeń zna, rozumie i interpretuje zjawiska i teksty kultury antycznej, umieszczając je we właściwym dla nich kontekście i zauważając ich cechy charakterystyczne, oraz rozpoznaje i interpretuje elementy tradycji antycznej w tekstach kultury późniejszej.W zakresie kompetencji społecznych: świadomość roli antyku w kształtowaniu się kultury i tożsamości polskiej oraz znaczenia kultury grecko-rzymskiej dla kultury europejskiej i światowej. Uczeń ma świadomość znaczenia tradycji antycznej dla kształtowania się i rozwoju kultury polskiej i światowej.

Kresy.pl / dziennikustaw.gov.pl  / gloswielkopolski.pl

1 odpowieź

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply