Grudniowy projekt zmian w regulaminie sądów przygotowany przez ministra sprawiedliwości Adama Bodnara jest sprzeczny z podstawowymi zasadami polskiego porządku prawnego – oświadczyła we wtorek Krajowa Rada Sądownictwa.

We wtorek Krajowa Rada Sądownictwa negatywnie zaopiniowała grudniowy projekt rozporządzenia, przedłożony przez ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. Dokument wywołał duże kontrowersje. Krytycy wskazują, że to próba zmiany ustroju RP rozporządzeniem.

“Przekazany Radzie do zaopiniowania projekt sformułowany został wyraźnie w celu bezpośredniego naruszenia konstytucyjnej zasady niezawisłości sędziów (art. 178 Konstytucji), co jest sprzeczne także z standardami europejskimi oraz zasadą demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji). Przedstawione propozycje zmian w Regulaminie urzędowania sądów powszechnych stanowią zagrożenie dla podstawowych zasad ustrojowych państwa, godząc w prawidłowe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Konsekwencją wejścia w życie przedmiotowych zmian może być naruszenie zasady bezpieczeństwa prawnego oraz zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa” – napisała KRS.

Jak czytamy, “opiniowany projekt stanowi w swojej istocie bezpośrednią próbę naruszenia niezależności sądów i niezawisłości sędziów oraz ich podporządkowania poleceniom Ministra Sprawiedliwości, lekceważąc treść art. 178 ust. 1 Konstytucji, z którego jednoznacznie wynika, że sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu podlegają tylko Konstytucji i ustawom”.

“Minister Sprawiedliwości uzasadniając projekt przedstawił proponowane w nim rozwiązania jako preludium do późniejszych zmian na poziomie ustawowym, co dobitnie świadczy o planowanym wkroczeniu aktu wykonawczego Ministra Sprawiedliwości w materię zastrzeżoną dla ustawy” – czytamy.

Rada podkreśla, że “projekt Ministra Sprawiedliwości podważa szereg zasad ustroju Rzeczypospolitej Polskiej i jest w sposób jaskrawy sprzeczny z aktami prawnym wyższego rzędu oraz orzeczeniami polskiego Trybunału Konstytucyjnego – w szczególności z wyrokiem z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie K 12/18 potwierdzającemu zgodność określonej w ustawie procedury wyboru członków do Krajowej Rady Sądownictwa z Konstytucją, w tym z art. 187 ust. 1 pkt 2 Konstytucji”.

Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości podało w grudniu, że proponowane przepisy sprawią, iż “wnioski o wyłączenie sędziego ze względu na sposób powołania go na urząd sędziowski nie będą rozpoznawane przez sędziów powołanych w tym samym trybie”. “Rozwiązanie to uniemożliwi udział osób powołanych przez Krajową Radę Sądownictwa ukształtowaną ustawą o KRS z 8 grudnia 2017 r. w rozpatrywaniu tego typu wniosków. Sędziowie ci nie będą uwzględniani w przydzielaniu spraw przez System Losowego Przydziału Spraw” – czytamy.

“Jest oczywiste, że w rozporządzeniu nie można ustalić kryterium podziału na sędziów ‘lepszych’ i ‘gorszych’. Tymczasem projektowana instytucja ma charakter trwały i obligatoryjny oraz wprowadza nieznane kryterium różnicujące, stanowiące wyraz opinii projektodawcy co do wadliwości procedury nominacyjnej toczącej się na podstawie obowiązującej ustawy” – zaopiniowała tę kwestię KRS.

Druga proponowana przez ministra zmiana miałaby dotyczyć obowiązku uwzględniania pierwszeństwa i bezpośredniego stosowania prawa unijnego i międzynarodowego przy sporządzaniu orzeczeń oraz uzasadnień sędziowskich.

“Oczywistym jest, że sędzia wykonuje swoje obowiązki, w tym w zakresie wydawania orzeczeń i formułowania ich uzasadnień, w zgodzie z obowiązującym prawem, w tym wiążącym ją prawem międzynarodowym, w tym prawem europejskim” – skomentowała Rada.

Jak podkreśla KRS, “wskazywanie w akcie MS wymogów co do treści orzeczeń i uzasadnień naruszałoby sferę niezawisłości sędziowskiej – niewyobrażalnym jest bowiem w demokratycznym państwie prawa, by organ władzy wykonawczej narzucał władzy sądowniczej tego rodzaju dyrektywy”.

Zobacz także: Bodnar chce sprawdzić, czy nie było “pobłażliwości” prokuratury wobec posła Brauna

krs.pl / wnp.pl / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply