Do przetargu na nowe gąsienicowe wozy zabez­pie­cze­nia tech­nicz­nego „Kajman” zgłosiły się dwa podmioty, oba związane z przemysłem niemieckim.

W piątek Inspektorat Uzbrojenia poin­for­mo­wał, że w postę­po­wa­niu prze­tar­go­wym ws. zakupu nowych gąsie­ni­co­wych wozów zabez­pie­cze­nia tech­nicz­nego kr. Kajman zgło­siło się dwóch poten­cjal­nych ofe­ren­tów.

Jak podaje serwis ZBiAM.pl, lista podmiotów zainteresowanych została zamknięta 28 wrze­śnia. Są na niej: Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH oraz kon­sor­cjum Rheinmetall Defence Polska Sp. z o.o. wraz z Rheinmetall Landsysteme GmbH.

 

W ramach postę­po­wa­nia, Inspektorat Uzbrojenia pla­nuje zakupić 29 wozów zabez­pie­cze­nia tech­nicz­nego(WZT) Kajman z opcją roz­sze­rze­nia zamó­wie­nia o kolej­nych 37 egzem­pla­rzy. Każdy z nich ma dys­po­no­wać moż­li­wo­ścią ewa­ku­acji tech­nicz­nej cięż­kich pojaz­dów gąsie­ni­co­wych o masie nie mniej­szej niż 63 ton. Pojazd ma być opancerzony i posiadać gąsienicowy układ bieżny, a także m.in. obrotowe urzą­dze­nie dźwigowe, dwie wycią­garki, ste­ro­wany moduł uzbro­je­nia, przy­rządy obse­r­wa­­cyjno-celo­w­ni­­cze, sys­tem obrony przed dzia­ła­niem broni maso­wego raże­nia, sys­tem ewa­ku­acji bojo­wej oraz roz­bu­do­wany sys­tem łącz­no­ści.

Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH oferuje w tym kontekście WZT Wisent, czyli grun­tow­nie zmo­der­ni­zo­wany BPz 2, a także Wisent 2, który bazu­je na pod­wo­ziu czołgu Leopard 2. Z kolei kon­sor­cjum Rheinmetall Defence Polska proponuje wóz BPz 3 Buffel.

Głównym kryterium oceny ofert będzie cena (90% punk­tów), a dru­gim – okres udzie­lo­nej gwa­ran­cji (10%). Nowy WZT ma współ­pra­co­wać z czoł­gami i innymi pojaz­dami gąsie­ni­co­wymi, uzupełniając poten­cjał obecnych wozów WZT‑2, WZT‑3 oraz Bergepanzer 2. Te ostat­nie mają zostać grun­town­ie zmoder­ni­zowane.

Czytaj także: 12 podmiotów chętnych na modernizację BWP-1

zbiam.pl / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply