Zaostrza się cenzura na Białorusi. Zmieniono przepisy dot. środków masowego przekazu i organizacji imprez masowych

Prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenko podpisał ustawę zmieniającą ustawodawstwo dotyczące środków masowego przekazu , a także ustawę zmieniającą ustawodawstwo dotyczące organizacji imprez masowych – m.in. rozszerzono listę informacji, których rozpowszechnianie w mediach i internecie jest zabronione oraz zabroniono organizacji oddolnych imprez masowych.

Lista informacji, których rozpowszechnianie w mediach i zasobach internetowych jest zabronione w szczególności obejmuje zakaz  publikowania wyników badań opinii publicznej związanych z sytuacją społeczno-polityczną, przeprowadzanych bez uzyskania niezbędnej akredytacji. Niedozwolone jest również umieszczanie hiperłączy do wiadomości i materiałów zawierających informacje, których rozpowszechnianie jest zabronione.

Prokuratorowi Generalnemu, prokuratorom okręgowym oraz miastu Mińsk przysługuje w myśl nowych przepisów prawo ograniczenia dostępu do zasobów internetowych i publikacji internetowych, za pośrednictwem których rozpowszechniane są informacje mające na celu propagowanie działalności ekstremistycznej lub zawierających wezwania do takiej działalności, a także innych informacji, które mogą zaszkodzić interesom narodowym. Ministerstwo Informacji może wraz z orzeczeniem sądu zakończyć działalność np. dowolnej redakcji. 

Przewidywane są działania mające na celu zminimalizowanie zagranicznych wpływów na białoruski rynek informacyjny. Tak więc, niezależnie od czasu powstania mediów, ich założycielami nie mogą być zagraniczne osoby prawne, cudzoziemcy i bezpaństwowcy, a także osoby prawne z udziałem zagranicznym.

Wprowadzono możliwość cofnięcia akredytacji dziennikarzowi, jeśli on lub osoba prawna, która pełni funkcje redakcji mediów, naruszy ustaloną procedurę akredytacji lub rozpowszechni informacje niezgodne z rzeczywistością i dyskredytujące.

Trwają prace nad ograniczeniem możliwości dostępu do kopii zasobu internetowego, do którego dostęp wcześniej ograniczono.

Główne przepisy ustawy wejdą w życie miesiąc po jej oficjalnym ogłoszeniu.

Zabroniono zgłaszania organizacji imprez masowych. Po wejściu w życie ustawy wszystkie imprezy publiczne będą musiały odbywać się wyłącznie za zgodą władz lokalnych.

CZYTAJ TAKŻE: Białoruś zmusiła do lądowania w Mińsku samolot Ryanair, ponieważ na pokładzie znajdował się opozycjonista 

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia

Zabrania się również gromadzenia, przyjmowania i wykorzystywania środków pieniężnych i innego mienia, związanych z pociągnięciem do odpowiedzialności za naruszenie procedury organizacji imprez masowych.

Wprowadza się zakaz relacjonowania w czasie rzeczywistym wydarzeń masowych odbywających się z naruszeniem ustalonego porządku w celu ich popularyzacji lub propagowania. Zakaz ten będzie dotyczył także dziennikarzy środków masowego przekazu.

Dziennikarzom przy wykonywaniu swoich obowiązków nie wolno występować w charakterze organizatorów lub uczestników imprez masowych.

Władze lokalne i organy spraw wewnętrznych mogą wstrzymać funkcjonowanie infrastruktury (obiekty handlowe, gastronomiczne, transport, targi, organizacje wszelkich form własności) w miejscach, w których odbywają się imprezy publiczne.

Ujednolicona zostaje odpowiedzialność partii politycznych i stowarzyszeń społecznych za publiczne apele ich liderów i członków organów zarządzających o zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy masowej przed uzyskaniem pozwolenia na jej zorganizowanie.

Jak informowaliśmy, prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenko podpisał niedawno ustawę o zapobieganiu rehabilitacji nazizmu oraz nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu ekstremizmowi. Obydwie ustawy zostały uchwalone przez białoruski parlament i są wpisane do krajowego rejestru aktów prawnych Republiki Białorusi. Polscy działacze przebywający w białoruskim areszcie oskarżeni są właśnie o „rehabilitację nazizmu”. Kilka dni temu prokurator generalny Białorusi zapowiedział ściganie kombatantów AK, którzy według niego byli „nazistowskimi zbrodniarzami”.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Ustawa o zapobieganiu rehabilitacji nazizmu ma na celu kompleksową regulację przeciwdziałania „propagowaniu nazizmu”. Ustawa opiera się na przepisach zawartych wcześniej w ustawie o przeciwdziałaniu ekstremizmowi.

Propaganda, publiczne demonstracje, produkcja i dystrybucja nazistowskich symboli są obecnie karalne. Osoby, które popełnią takie czyny więcej niż jeden raz, zostaną postawione przed sądem. Za udział w formacji ekstremistycznej grozi postępowanie karne.

Postępowanie karne w tym zakresie toczyć się będzie w ramach podjęcia działań na szkodę bezpieczeństwa narodowego Republiki Białorusi lub finansowania działalności ekstremistycznej.

Kodeks karny został rozszerzony o nowe artykuły mające na celu karanie tych, którzy pomagają i podżegają do działalności ekstremistycznej. Szkolenia lub innego rodzaju przygotowania do udziału w działaniach ekstremistycznych będą karane. Karane będą również zaniechania wykonywania decyzji uznających organizację lub działania samozatrudnionego biznesmena za ekstremistyczne.

Prawo zabrania rehabilitacji nazizmu lub pomocy w rehabilitacji nazizmu w jakikolwiek sposób, w jakimkolwiek kształcie lub formie. Rehabilitacja nazizmu jest rozumiana jako publiczne działania, które usprawiedliwiają ideologię i praktykę nazizmu, aprobują lub zaprzeczają zbrodniom popełnionym przez nazistów. Rehabilitacja nazizmu jest również rozumiana jako działania gloryfikujące nazistowskich zbrodniarzy i ich wspólników.

CZYTAJ TAKŻE: Czciciele „mordercy Białorusinów”. Białoruska władza i opozycja zachowują jednolitą narrację historyczną wobec Polski

Kolejna ustawa podpisana przez Łukaszenkę znowelizowała ustawę o przeciwdziałaniu ekstremizmowi.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Zdefiniowano termin „formacja ekstremistyczna” jako grupę obywateli zaangażowanych w działania ekstremistyczne lub udzielających pomocy w takich działaniach lub finansujących takie działania. Jednocześnie odrzucono węższy termin „grupa ekstremistów”.

Wprowadzono termin „ekstremistyczne symbole i atrybuty”. Zawiera on między innymi nazistowskie symbole i atrybuty. Przypomnijmy, że na Białorusi za „symbol ekstremistyczny” uznaje się także m.in. biało-czerwono-białe flagi używane przez opozycję.

Rząd będzie prowadził listy organizacji, formacji, samozatrudnionych biznesmenów i obywateli zaangażowanych w działalność ekstremistyczną. Listy te pomogą między innymi w podejmowaniu decyzji o wydaleniu, odmowie wjazdu, pozbawieniu obywatelstwa, ograniczeniu prawa do zajmowania określonych stanowisk (służba cywilna, służba wojskowa), ograniczeniu prawa do wykonywania określonych czynności (nauczanie, działalność odnoszące się do legalnego obrotu bronią i materiałami wybuchowymi).

Oprócz prokuratora generalnego prokuratorzy obwodów i miasta Mińska otrzymali uprawnienia do zawieszania działalności organizacji i składania wniosków do sądów w celu uznania organizacji za ekstremistyczne i zakończenia ich działalności.

CZYTAJ TAKŻE: Białoruś: na wolność wyszedł operator TVP Polonia. Pozostali uwięzieni Polacy trzymani są w przepełnionych celach

Kresy.pl / belta.by 

Czytaj kolejny artykuł
0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz