Senat uchwalił we wtorek projekt ustawy o zmianach podatkowych w związku wojną w Ukrainie. Przewiduje on m.in. zwolnienie z PIT obywateli Ukrainy i Białorusi, którzy zamieszkali w Polsce po ataku Rosji na Ukrainę.

Podczas wtorkowego głosowania Senat przyjął projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw podatkowych w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy – informuje PAP. Podjął też uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu, który wprowadza zmiany m.in. w podatkach PIT oraz CIT (w odniesieniu m.in. do obywateli Ukrainy i Białorusi). Przewiduje ustanowienie “epizodycznych regulacji podatkowych mających przeciwdziałać skutkom agresji zbrojnej Federacji Rosyjskiej na Ukrainę”. Przewidziano m.in. zwolnienie z podatku dochodowego obywateli Ukrainy i Białorusi, zamieszkałych w Polsce po ataku Rosji na Ukrainę.

Określa też zasady opodatkowania podmiotów działających w Polsce, których wspólnikami są obywatele Ukrainy lub Białorusi.

Projekt zakłada m.in. zwolnienie od podatku od spadków i darowizn “nabycia w okresie od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy własności rzeczy lub praw majątkowych” obywateli Ukrainy i Białorusi, którzy zamieszkali w Polsce po rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Zobacz także: Warszawa stworzy ukraińskie getto? Trzaskowski: powstanie „ukraińskie centrum” [+VIDEO/+FOTO]

Rozszerza także w zakresie PIT beneficjentów tzw. ulgi na powrót o obywatela Ukrainy lub Białorusi, który od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. przeniósł miejsce zamieszkania z Ukrainy lub Białorusi do Polski. Ulga ma obejmować roczne przychody do kwoty 85 528 zł osiągnięte z tytułu stosunku pracy, stosunków pokrewnych, umów zlecenia w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych.

Zakłada także zwolnienie od PIT wartości nieodpłatnych świadczeń – m.in. z tytułu udostępnienia lokalu mieszkalnego lub środka transportu, otrzymanych od dnia 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. przez obywatela Ukrainy lub Białorusi zamieszkałego w Polsce po rosyjskiej inwazji.

Rozszerzono również w zakresie PIT i CIT koszty uzyskania przychodów o straty powstałe w okresie od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. “w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli środki te utraciły przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy” oraz “w wyniku utraty lub likwidacji samochodów oraz kosztów ich remontów powypadkowych, jeżeli samochody nie były objęte ubezpieczeniem dobrowolnym, a ich utrata lub likwidacja nastąpiła w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy”.

Zobacz także: Rząd: otwarty rynek pracy i 500+ dla uchodźców z Ukrainy

Zaproponowana została tzw. ulga na straty wojenne. Prawo “do odliczenia przez przedsiębiorcę odpowiednio od podstawy obliczenia podatku, od podstawy opodatkowania albo od przychodu kwoty stanowiącej 200 proc. strat powstałych w okresie od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. w wyniku utraty lub uszkodzenia na terytorium Ukrainy, Republiki Białorusi lub Federacji Rosyjskiej towarów lub środków trwałych”.

Rozszerzono też zakres beneficjentów tzw. ryczałtu od przychodów zagranicznych o obywatela Ukrainy lub Białorusi, który od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. zamieszkał w Polsce. Obniżono jednocześnie wysokość płaconego ryczałtu w okresie 3 kolejnych lat podatkowych z kwoty 200 000 zł do kwoty 50 000 zł za rok podatkowy.

Zaproponowano też “ustanowienie podstaw prawnych dokonywania odliczeń podatkowych z tytułu darowizn przekazanych od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych prowadzonych na terytorium Ukrainy organizacjom pożytku publicznego jednostkom samorządu terytorialnego oraz Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych – w kwocie odpowiadającej 200 proc. ich wartości” – cytuje PAP.

Projekt rozszerza również beneficjentów tzw. estońskiego CIT o podmiot, który prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w Polsce, którego udziałowcami, akcjonariuszami lub wspólnikami są obywatele Ukrainy lub Republiki Białorusi, jeśli są rezydentami podatkowymi Ukrainy lub Republiki Białorusi.

Zaproponowano też odniesienie tzw. ulgi za złe długi do sytuacji, w której przedsiębiorca będący podatnikiem PIT, CIT oraz ryczałtu nie otrzymał należności pieniężnej za realizację umowy zawartej przed dniem 24 lutego 2022 r. z podmiotem będącym rezydentem podatkowym Ukrainy, Republiki Białorusi lub Federacji Rosyjskiej. Podwyższono kwotę rozliczanego uszczerbku do 200 proc. wartości wierzytelności.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Zobacz także: Firmy tworzą nowe etaty, specjalnie dla uchodźców z Ukrainy

W środę 9 marca br. Sejm przyjął ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Reguluje ona m.in. kwestie związane z legalności pobytu ukraińskich uchodźców w Polsce oraz udzielaną im pomocą. Regulacje przewidują, że ukraińscy uchodźcy, którzy przybyli do Polski, będą mogli m.in. otrzymać numer PESEL. Ich pobyt w Polsce będzie uznawany za legalny przez 18 miesięcy. Legalny będzie również pobyt dzieci urodzonych już w Polsce przez Ukrainki, które uciekły przed wojną. Ukraińcy będą mieli możliwość podjęcia tutaj pracy i uzyskania dostępu do opieki zdrowotnej. Ukraińscy uczniowie oraz studenci będą mogli kontynuować naukę w polskich szkołach i uczelniach. Specustawa zaostrza także kary za przestępstwa związane z handlem ludźmi oraz sutenerstwem popełnione w czasie wojny na Ukrainie.

Zobacz także: Ukraińcy będą pracować w polskich szkołach po błyskawicznych kursach języka polskiego

pap / wnp.pl / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply