Na Uniwersytecie Warszawskim przygotowano na rok akademicki 2022/2023 łącznie 2437 miejsc wyłącznie dla kandydatów z Ukrainy (1507 miejsc dla osób rozpoczynających studia, 930 miejsc dla osób przenoszących się ze swoich uczelni). Dodatkowo cudzoziemcy mogą ubiegać się o przyjęcie na studia na UW w normalnym trybie. Dotyczy to osób wszystkich narodowości. Doprowadza to do sytuacji, w której obcokrajowcy mają zagwarantowaną dużą ilość miejsc na uczelni. Okazuje się, że to nie jedyna uczelnia, na której kandydaci z Ukrainy, a także inni obcokrajowcy, w przeciwieństwie do Polaków, mają zagwarantowane miejsca na studiach stacjonarnych. Portal Kresy.pl zapytał o tę kwestię największe polskie uczelnie.

Uniwersytet Warszawski informuje: “Kandydaci z Ukrainy mogą ubiegać się o przyjęcie na studia na Uniwersytecie Warszawskim (od początku cyklu kształcenia lub w ramach kontynuacji studiów już podjętych na uczelni ukraińskiej) w uproszczonym trybie. Jego podstawą będzie rejestracja w specjalnie przygotowanym w tym celu ogólnopolskim systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów z Ukrainy”. Przewidziano łącznie 2437 miejsc wyłącznie dla kandydatów z Ukrainy (1507 miejsc dla osób rozpoczynających studia, 930 miejsc dla osób przenoszących się ze swoich uczelni) na rok akademicki 2022/2023. Okazuje się, że to nie jedyna polska uczelnia, która gwarantuje miejsca obcokrajowcom.

Na Uniwersytecie Rzeszowskim jest co prawda jeden limit przyjęć dla obywateli Polski i obcokrajowców. “W ramach tego limitu zostało wydzielone kilka osobnych miejsc na każdym kierunku, dla osób które w dniu 24 lutego 2022 r. były uczniami szkół działających na terytorium Ukrainy, nie posiadają wyników egzaminów końcowych i nie przystąpiły do egzaminu ZNO z uwagi na ich nieprzeprowadzanie w 2022 roku, ale uzyskają świadectwo o pełnym wykształceniu średnim lub posiadają wyniki testu NMT przeprowadzonego w 2022r.” – informuje uczelnia. Oprócz tego, limity miejsc dla pozostałych cudzoziemców na poszczególnych kierunkach wynoszą od 5 do 40.

W przypadku Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w zarządzeniu rektora określono liczby przyjęć na poszczególne kierunki i stopnie studiów
stacjonarnych dla cudzoziemców podejmujących studia bez odpłatności i stypendiów socjalnych. W przypadku studiów I stopnia limit został określony na 35 osób, w przypadku studiów magisterskich 18.

Uniwersytet Jagielloński określił limity przyjęć obcokrajowców w uchwałach z 2021 i 2022 roku. W ostatnim czasie nie uległy one zmianom.

Na Politechnice Warszawskiej odpowiednie limity dla cudzoziemców zostały ustalone decyzją rektora. Wynoszą w zależności od kierunku od 0 do 3 miejsc.

W przypadku Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu łączny limit przyjęć obcokrajowców na studia stacjonarne w roku akademickim 2022/2023 określono na: 781 (studia I stopnia i jednolite magisterskie) oraz 564 (studia II stopnia). Na poszczególnych kierunkach od 0 do 30. Obywatele Ukrainy mogą dodatkowo wystąpić z wnioskiem o możliwość kontynuowania studiów na UMK.

Zapisy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przewidują, że:

“Art. 45. 1. Obywatelowi polskiemu albo obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1, którzy w dniu 24 lutego 2022 r. byli studentami uczelni działającej na terytorium Ukrainy i którzy oświadczą, że w tym dniu studiowali na określonym roku studiów na danym kierunku i poziomie studiów w uczelni działającej na terytorium Ukrainy i nie dysponują dokumentami poświadczającymi okresy studiów, zdane egzaminy, zaliczenia lub praktyki zawodowe, wydanymi przez tę uczelnię, mogą zostać uznane odpowiednie okresy tych studiów w drodze weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się.

2. Uczelnia, w której student, o którym mowa w ust. 1, ubiega się o przyjęcie na studia, przeprowadza weryfikację osiągniętych efektów uczenia się zgodnie z ustalonymi przez siebie zasadami.

3. W przypadku stwierdzenia różnic w programie studiów lub efektach uczenia się uczelnia może zobowiązać studenta, o którym mowa w ust. 1, do złożenia określonych egzaminów lub odbycia praktyk zawodowych”.

Zobacz także: Czarnek: Kolejne 200 tys. dzieci z Ukrainy może wejść do naszego systemu edukacji

Niektóre uczelnie nie gwarantują jednak cudzoziemcom miejsc na studiach.

“Wszystkich kandydatów traktujemy jednakowo – niezależnie, czy są obywatelami polskimi, czy zagranicznymi kandydatami. Wszyscy są przyjmowani w ramach dostępnych na dany rok akademicki miejsc. Kandydaci zagraniczni również muszą spełniać kryteria określone w uchwale rekrutacyjnej, aby móc się ubiegać o przyjęcie na studia” – zwraca uwagę Uniwersytet Łódzki w odpowiedzi na pytania portalu Kresy.pl.

Na stronie rekrutacyjnej uczelni podkreślono, że “Absolwenci szkół średnich, którzy przybyli do Polski po 24.02.2022 roku mogą aplikować na studia w Uniwersytecie Łódzkim na zasadach obowiązujących obywateli Polski, jeśli korzystają z ochrony czasowej w Rzeczypospolitej Polskiej (potwierdzeniem jest dokument potwierdzający nadanie numeru PESEL ze statusem UKR)”.

W przypadku Uniwersytetu Śląskiego jednakowemu postępowaniu kwalifikacyjnemu podlegają wszyscy kandydaci na studia, niezależnie od obywatelstwa. “Polacy i cudzoziemcy mają równe szanse na udział w rekrutacji na studia na UŚ oraz na uzyskanie kwalifikacji na studia” – podkreśla uczelnia w odpowiedzi na pytania portalu Kresy.pl.

Także Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie informuje, że “nie gwarantuje miejsc kandydatom, w zależności od obywatelstwa”.

Uniwersytet w Białymstoku podkreśla, że traktuje równo wszystkich kandydatów, bez względu na obywatelstwo. “Nie mamy specjalnie przewidzianych miejsc dla obcokrajowców. Każdy może u nas przystąpić do postępowania w sprawie przyjęcia na studia. Na kierunki studiów prowadzone w języku polskim, kandydaci – cudzoziemcy muszą jedynie potwierdzenia znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie B1” – informuje uczelnia.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Gdański i Uniwersytet Szczeciński to uczelnie, które nie odpowiedziały na pytania portalu Kresy.pl.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

W kontekście omawianej sprawy warto przypomnieć, że w czerwcu minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek stwierdził, że każdy przyjęty do polskiej szkoły Ukrainiec powinien otrzymać promocję do następnej klasy.

Minister został zapytany, ilu uczniów z Ukrainy nie otrzymało promocji do następnej klasy. „Nie mamy takich informacji, natomiast ja się spodziewam, że jeżeli ktoś przyjął ucznia ukraińskiego do klasy polskiej, to go wypromował, bo byłoby skandalem, gdyby go nie wypromował” – odpowiedział.

Przypomnijmy, że w lipcu ubiegłego roku w sieci opublikowano listę rekrutacyjną wydziału psychologii na UAM w Poznaniu. Na pierwszych piętnastu miejscach znaleźli się obcokrajowcy. Zrzut ekranu wywołał burzę w mediach społecznościowych. Do sprawy odnieśli się politycy oraz komentatorzy przestrzeni publicznej. Użytkownicy Twittera zaczęli publikować wpisy, które pokazują skalę zjawiska. Przedstawiono listy, na których nawet kilkadziesiąt pierwszych miejsc zajmowali obcokrajowcy.

Zobacz także: Rząd chce zatrudniać dyrektorów ukraińskich szkół w Polsce

Kresy.pl

2 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply