Od roku szkolnego 2025/2026 maturzyści w polskich szkołach mogą mieć możliwość zdawania matury z języka ukraińskiego jako języka obcego nowożytnego. Takie są plany ministra edukacji i nauki.

Do konsultacji publicznych skierowano projekty nowelizacji dwu rozporządzeń ministra edukacji i nauki: w sprawie egzaminu maturalnego i ws. szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania tego egzaminu. Zmieniają one listę języków obcych nowożytnych, jakie można zdawać na maturze.

Aktualnie grupa ta obejmuje języki: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski. Zgodnie z projektem, od roku szkolnego 2025/2026 grupa ta ma zostać rozszerzona o język ukraiński.

 

W uzasadnieniu do projektów nowelizacji, wprowadzenie możliwości zdawania matury z języka ukraińskiego tłumaczone jest napływem ukraińskich uchodźców. Ich liczna obecność w Polsce miałaby sprawić, że wśród młodych Polaków wzrośnie zainteresowanie Ukrainą i językiem ukraińskim.

„Szeroki napływ do Polski obywateli Ukrainy w związku z działaniami wojennymi na terytorium tego państwa może mieć wpływ na większe zainteresowanie Polaków tym krajem, jego językiem i kulturą. Mając na uwadze powyższe, proponuje się umożliwienie wyboru języka ukraińskiego jako języka obcego nowożytnego zdawanego na egzaminie maturalnym” – czytamy w uzasadnieniu.

Zaznaczono również, że „zakres dostępnych języków obcych nowożytnych, z których jest przeprowadzany egzamin maturalny, ukształtował się w trakcie dotychczasowej praktyki egzaminacyjnej, na podstawie powszechności wyborów dokonywanych przez absolwentów”.

Obecnie egzamin maturalny z języka ukraińskiego jako przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i części pisemnej jest przeprowadzany jako egzamin z języka mniejszości narodowej. Na poziomie podstawowym jest on obowiązkowy dla absolwentów szkół lub oddziałów z ukraińskim językiem nauczania.

Proponowana zmiana umożliwi przystępowanie do egzaminu maturalnego z języka ukraińskiego jako języka obcego nowożytnego wszystkim absolwentom – zarówno tym, będącym obywatelami Ukrainy, jak i obywatelom Polski. Nie będzie dotyczyć absolwentów szkół lub oddziałów z ukraińskim językiem nauczania, którzy mają obowiązek przystąpić do egzaminu z języka mniejszości jako przedmiotu obowiązkowego.

Egzamin ten miałby zostać wprowadzony w roku szkolnym 2025/2026, co oznacza, że odbyłby się on na wiosnę 2026 roku. Wyjaśniając, skąd taki termin przypomniano, że Centralna Komisja Egzaminacyjna ma obowiązek opracowania i ogłoszenia informatora do egzaminu maturalnego z każdego przedmiotu nie później niż do 1 września roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin maturalny, czyli na dwa lata przed terminem przeprowadzenia tego egzaminu po raz pierwszy. Trzeba też m.in. przeszkolić kandydatów na egzaminatorów w zakresie egzaminu maturalnego z języka ukraińskiego.

Projektowane nowelizacje rozporządzeń mają wejść w życie 1 września 2023 r., aby Centralna Komisja Egzaminacyjna mogła się wywiązać z tych obowiązków.

Przypomnijmy, że w Polsce maturzysta musi obowiązkowo przystąpić łącznie do czterech egzaminów pisemnych. Trzeba zdawać maturę z języka polskiego, matematyki i z języka obcego nowożytnego, przynajmniej na poziomie podstawowym; chętni mogą je zdawać także na poziomie rozszerzonym. Obowiązkowy jest też przynajmniej jeden pisemny egzamin z przedmiotu do wyboru, na poziomie rozszerzonym (maksymalnie można przystąpić do pięciu takich egzaminów). Obowiązkowe są też dwa egzaminy ustne: z języka polskiego i z języka obcego nowożytnego.

PAP / bankier.pl / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz