Polski Słownik Biograficzny, t. 3, Kraków 1937, s. 361.

Chodkiewicz Iwan vel Chodkowicz Iwaszkah. Kościesza (+ 1484), wojew. kijowski, syn Chodki Juriewicza, protoplasty rodu Chodkiewiczów, po­chodził z bojarskiej rodziny ruskiej, osiadłej w Kijowszczyźnie. Na szerszą widownię dziejową wy­stępuje w r. 1466 jako dowódca oddziału litew­skiego, walczącego po stronie polskiej przeciwko Krzyżakom, m. in. w oblężeniu Chojnicy. W r. 1470 został marszałkiem hospodarskim. W paź­dzierniku tegoż roku, w związku z planami Li­twy na wschodzie, posłował do Polski celem uzyskania jej poparcia i pomocy zbrojnej. W r. 1474 brał udział w wyprawie przeciwko królowi węgierskiemu Maciejowi, dowodząc oddziałem litewskim. W r. 1476 podpisał słynne pismo me­tropolity Mizaela do Sykstusa IV. W tymże roku został namiestnikiem witebskim a w r. 1478 starostą łuckim. W r. 1480 po Marcinie Gasztołdzie otrzymał województwo kijowskie, co wywo­łało niezadowolenie kniazia Michała Olelkowicza, który w porozumieniu z Fiedorem Bielskim i Iwa­nem Holszańskim uknuł spisek na życie króla i jego rodziny. Do wykrycia i udaremnienia za­machu przyczynił się w dużej mierze Iwan Ch., mimo iż był szwagrem jednego ze spiskowców. Przez pierwszy rok urzędowania udało mu się utrzymać przyjazne stosunki z Mengli-Girejem. Niebawem nastąpił wszakże niespodziewany na­jazd Tatarów na Kijowszczyznę; 1 X 1482 Ki­jów został zdobyty, złupiony i spalony a Ch. wraz z rodziną uprowadzony w jasyr, w którym też zmarł w r. 1484. Żona Ch-cza Agnieszka, córka ks. Iwana Bielskiego, wydostała się później z niewoli wraz z synem Aleksandrem i córką Agrafeną przy pomocy Kazimierza Jagielloń­czyka. Dynastia jagiellońska umiała ocenić wier­ność bojarzyna Iwaszki, wywyższając jego po­tomków do rzędu najpierwszych dygnitarzy w państwie.Boniecki A., Poczet rodów, 1883; Halecki O., Dzieje unii, Kr. 1919; Kolankowski L., Dzieje Wielkiego Księstwa Litewskiego za Jagiellonów, W. 1930; Papee Fr., Polska i Litwa na przełomie wie­ków. średnich, Kr. 1903; Pułaski K., Stosunki z Mendli-Girejem, W. 1881; Wolff, Senatorowie i dygnitarze; tenże, Herbarz litewski (rkp. w B. Ord. Krasińskich w W.).

Józef Jasnowski

Reklama

Dlaczego zdecydowaliśmy się na ograniczenie dostępu do naszych treści?

Ponieważ nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Zawsze ktoś za nie płaci. Jeśli Czytelnicy nie wezmą na swoje barki finansowej odpowiedzialności za istnienie niezależnych, oddolnych inicjatyw dziennikarskich, takich jak Kresy.pl, wówczas na rynku pozostaną wyłącznie niskiej jakości tabloidy oraz media finasowane przez wielkie korporacje, partie polityczne i różnego rodzaju lobbies.

Miesięczny koszt funkcjonowania portalu Kresy.pl to 20000 zł. 7-osobowa redakcja pracuje w pełnym wymiarze i praca ta jest naszym podstawowym, najczęściej jedynym, źródłem dochodu. Kresy.pl nie powstają po godzinach, tworzone przez amatorów. Portal jest tworzony przez wykwalifikowanych dziennikarzy oraz specjalistów z zakresu polityki międzynarodowej, którzy codziennie starają się dotrzeć do informacji istotnych z punktu widzenia interesu naszej politycznej wspólnoty.

Jeśli cenisz naszą pracę, jeśli z niej korzystasz i uważasz, że zamknięcie portalu Kresy.pl byłoby stratą, prosimy dołącz do grona osób, które współtworzą finansowe podstawy funkcjonowania naszego serwisu.
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz