Pracownicy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego zapewniają, że nie należy spodziewać się masowych deportacji w związku z przeterminowanymi postępowaniami w sprawie wydawania zezwoleń na pobyt w Polsce.

Problemem nieważnych kart pobytu związany jest z z przedłużającym się czasem oczekiwania na dokumenty i długimi kolejkami w urzędzie. Wojewoda Paweł Hreniak, jak informuje „Gazeta Wrocławska”, „obiecał, że od przyszłego roku zwiększy się liczba urzędników obsługujących cudzoziemców”. Obecnie sprawami związanymi z legalizacją pobytu zajmuje się 35 inspektorów, jednak ich liczba od stycznia ma się zwiększyć do co najmniej 60 od stycznia. „Z kolei pod koniec przyszłego roku urząd planuje oddać do użytku nowy budynek, w którym znajdzie się sala z dodatkowymi 12 okienkami do obsługi cudzoziemców starających się o pobyt czasowy lub o pozwolenie na pracę w Polsce. Aby usprawnić obsługę, urząd kupi nowy system kolejkowy, który umożliwi powrót do rejestracji internetowej.” – informuje dziennik.

Miesięczny koszt funkcjonowania portalu Kresy.pl wynosi 22 tys. PLN. Do tej pory zebraliśmy:

1416 PLN    (6.43%)
Nr konta: 60 1020 1097 0000 7302 0195 3702
Wspieraj Kresy.pl

Głównym problemem jest to, że większość postępowań dotyczących pobytu kończy się już po upływie ważności poprzednio posiadanych dokumentów. „Dotyczy to kart pobytu i wiz. Do 21 listopada wpłynęło 17 154 wniosków. Ponad 90 procent postępowań jest obecnie przeterminowanych, niemniej urzędnicy zapewniają, że samo wydawanie karty pobytu przebiega w regulaminowym terminie 30 dni” – napisał dziennik.

Cudzoziemcom, którzy z tego powodu nie posiadają ważnej karty pobytu, nie grozi deportacja. „Jeżeli termin na złożenie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, to wojewoda umieszcza w paszporcie stempel potwierdzający złożenie wniosku o pobyt czasowy. W tym wypadku pobyt cudzoziemca na terytorium RP uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy stanie się ostateczna. W takim przypadku żaden cudzoziemiec nie zostanie zobowiązany do powrotu. Nie było sytuacji, kiedy z winy urzędu cudzoziemiec dostał nakaz opuszczenia kraju” – poinformowała Anna Eisler z biura prasowego wojewody.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Nowe zasady zatrudniania Ukraińców

Kresy.pl / Gazeta Wrocławska

1 odpowieź

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz