Zgodnie z projektem ustawy, członkowie białoruskiego pospolitego ruszenia będą mogli posiadać i używać broni, a także przeprowadzać zatrzymania i rewizje w czasie stanu wojennego.

Na Białorusi opublikowano projekt ustawy „O pospolitym ruszeniu”. Dokument definiuje je jako formacje zbrojne, tworzone z obywateli państwa, którzy wyrażają chęć do udziału w zabezpieczeniu stanu wojennego na terytorium danej jednostki administracyjno-terytorialnej. Udział ma być dobrowolny i oparty na legalnych, publicznych formach działania.

Głównym zadaniem białoruskiego pospolitego ruszenia ma być wspomaganie lokalnych organów MSW w zabezpieczaniu warunków stanu wojennego czy ochrony mienia przed przestępczością. Lokalne rady obrony będą mogły korzystać z jej pomocy dla realizacji innych zadań w ramach stanu wojennego. Formacja będzie finansowana m.in. z budżetu lokalnego.

Pospolite ruszenie będzie formowane na podstawie dekretu prezydenta, a bezpośrednie decyzje będą podejmowane przez lokalne organy wykonawcze i administracyjne. Dekret określi też liczbę oddziałów, ich strukturę i siłę, w oparciu o liczbę ochotników i zadania do wykonania. Rozwiązanie pospolitego ruszenia będzie również odbywało się na mocy prezydenckiego dekretu lub wraz ze zniesieniem stanu wojennego. Formanie oddziałów będzie odbywać się w ramach określonej jednostki administracyjnej i zasadniczo tam wykonują swoje zadania.

Oddziały pospolitego ruszenia będą formowane z ochotników, którzy „są zdolni do wypełniania zadań” przewidzianych prawem. Tym samym, nie będą mogli wstępować do niego np. osoby odbywające karę pozbawienia lub ograniczenia wolności, niepełnosprawne lub z przeciwwskazaniem do posiadania broni. Dołączenie do niego nie zwalnia z poboru do służby wojskowej w celu mobilizacji i nie stanowi podstawy do rozwiązania stosunku pracy.

Ogólne kierownictwo pospolitego ruszenia, utworzonego w granicach jednostki administracyjno-terytorialnej sprawuje lokalna rada obrony. Bezpośrednie kierownictwo powierza się organom resortu spraw wewnętrznych.

Członkom pospolitego ruszenia będą przysługiwać dodatkowe uprawnienia, jak możliwość posiadania i używania broni czy stosowanie siły fizycznej, w zakresie przewidzianym dla żołnierzy. Będą mogli też zatrzymywać osoby, które popełniły przestępstwo celem oddania ich w ręce organów ścigania, pilnować przestrzegania porządku publicznego i zasad obowiązujących na czas stanu wojennego czy pomagać w kierowaniu ruchem pojazdów. Zdaniem komentatorów, zapisy te odnoszą się do przeciwdziałania szabrownikom i sabotażystom. Otrzymają też prawo do legitymowania innych osób, a nawet przeprowadzania rewizji osobistej oraz lokali mieszkalnych, w tym w odniesieniu do osób podejrzanych o złamanie prawa.

Jak podano, do obowiązków członka pospolitego ruszenia należy m.in. zapewnianie ochrony terytorium, obiektu i ludności przed bezprawną ingerencją, a także udział w zbieraniu i przekazywaniu wojskowym oraz funkcjonariuszom MSW informacji o działaniach wojsk wroga oraz identyfikacja potencjalnych kolaborantów. Ponadto, mają też udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym, pomagać w prowadzeniu akcji ratowniczych czy uczestniczyć w wykonywaniu prac o charakterze obronnym lub odbudowie uszkodzonych bądź zniszczonych obiektów gospodarczych, systemów podtrzymywania życia i obiektów wojskowych.

Projekt ustawy przewiduje też, że ochotnicy, wykonując swoje obowiązki, będą otrzymywać od państwa określone ustawą gwarancje socjalne dla personelu wojskowego odbywającego służbę wojskową w ramach mobilizacji.

Zdaniem części komentatorów, z treści projektu wynika, iż pospolite ruszenie będzie swego rodzaju skrzyżowaniem milicji, obrony terytorialnej i obrony cywilnej. Zwracano też uwagę, że to prawdopodobnie pierwszy przypadek, gdy władze Białorusi planują możliwość wydawania broni obywatelom.

Przeczytaj: Białoruska opozycja tworzy w Polsce „pospolite ruszenie”. Sformowano już 10 „chorągwi”

Czytaj także:  Gen. Skrzypczak: przygotujmy się na powstanie na Białorusi i na wsparcie walczących przeciwko Łukaszence

reform.by / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz