Poroszenko na Majdanie przywitany okrzykami „hańba!” [+VIDEO]

Wczoraj w Kijowie odbyły się oficjalne uroczystości upamiętniające poległych rok temu na Majdanie. W trakcie uroczystości, przed przemówieniem Petro Poroszenki tłum wygwizdał prezydenta, krzycząc „Hańba!”

Prezydent Petro Poroszenko pojawił się na trybunie z około półgodzinnym opóźnieniem. Po pozdrowieniu zgromadzonych „Sława Ukraini!” i odpowiedniej odpowiedzi rozległy się gwizdy i okrzyki „Hańba!”. Według relacji portalu dw.de, na początku przemówienia Poroszenko wydawał się być zdenerwowany tą sytuacją.

Według szacunków, przed częścią oficjalną zgromadziło się około 10 tysięcy ludzi. Według relacji dw.de skarżono się również na szereg niedogodności związanych z obchodami na Majdanie, miedzy innymi przez kolejki spowodowane odgrodzeniem placu metalowymi barierkami.

Krytycznie prezydenta ocenił również Wołodymyr Parasiuk: „Dziś wstęp tylko dla wybranych (…) Minął rok, i Poroszenko zapomniał, dzięki komu został prezydentem. Teraz jesteśmy niepotrzebni”.

Czytaj także: Frankfurter Allgemeine Zeitung ujawnia przyczyny masakry na Majdanie

dw.de / youtube.com / Kresy.pl

111 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz

  • tagore
   tagore :

   Trudno się dziwić ludziom, świadome wstrzymanie użycia artylerii i umożliwienie stronie rosyjskiej wdarcie się do miast co kosztowało kilkuset zabitych dla praktycznie żadnych korzyści politycznych,świadczy ewidentnie o podporządkowaniu się sterowaniu z Niemiec i kojarzy mi się
   z działaniami Rządu Londyńskiego pod dyktat „sojuszników” .Czy postanie Warszawskie lub akcja Burza
   nie funkcjonowały w podobnych ramach?

   tagore

  • sobiepan
   sobiepan :

   Uchylić uchwałę Senatu potępiającą Akcję „Wisła”

   „Patriotyczny Związek Organizacji Kresowych i Kombatanckich, domagając się zniesienia haniebnej Uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 1990 r. w sprawie akcji »Wisła«, apeluje jednocześnie, aby Wysoki Senat oddał sprawiedliwość polskim żołnierzom i przedstawicielom władz publicznych, którzy walcząc ze zbrodniczymi bandami UPA i podejmując niezbędne działania prewencyjne, bronili polskich granic i bezpieczeństwa polskich obywateli” – czytamy w liście skierowanym do Senatu RP.

   MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
   Pan Bogdan Borusewicz

   Szanowny Panie Marszałku!
   Wysoki Senacie!

   Patriotyczny Związek Organizacji Kresowych i Kombatanckich zwraca się do Pana Marszałka oraz do Pań i Panów Senatorów ze stanowczym apelem o zniesienie uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 1990 r. w sprawie akcji „Wisła”.

   Przyjęcie przez Senat wskazanej Uchwały jest jedną z najbardziej haniebnych kart w dziejach polskiego parlamentaryzmu po roku 1945. Stanowi przejaw koniunkturalizmu politycznego Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej oraz świadectwo ich ulegania manipulacjom dokonywanym przez przedstawicieli Związku Ukraińców w Polsce, a zwłaszcza – przez ukrywających się pod płaszczykiem tej organizacji reprezentantów środowisk banderowskich.

   Senat Rzeczypospolitej zwykło się nazywać „izbą refleksji”. Niestety, w wypadku prac nad kwestionowaną tu Uchwałą miejsce pogłębionej refleksji nad przyczynami oraz skutkami operacji „Wisła” zajęła poprawność polityczna. Kierując się tego rodzaju poprawnością, polscy politycy do dziś nie są w stanie przeciwstawić się – narzucanym zarówno przez polskojęzyczne, jak też zagraniczne ośrodki opiniotwórcze – upokarzającym Naród Polski ocenom naszej przeszłości historycznej, ani też wyzwolić się od notorycznego kajania się przed różnymi mniejszościami etnicznymi, bez względu na to, jak dalece destrukcyjną rolę odgrywały one dawniej i odgrywają niekiedy współcześnie wobec Państwa i Narodu Polskiego, a także bez badania rzeczywistej skali ich rzekomych krzywd oraz bez wnikliwej oceny zasadności wysuwanych przez nie różnego rodzaju roszczeń i pretensji. To właśnie poprawność polityczna kazała Senatorom Rzeczypospolitej Polskiej zapomnieć, że:

   1. Operacja „Wisła”(tak bowiem powinno się poprawnie określać omawiane zdarzenie)zapobiegła działaniom band tzw. Ukraińskiej Powstańczej Armii, które miały na celu oderwanie od Polski terenów opatrywanych przez Ukraińców mianem Zacurzonia, a więc ok. 19 000 km2 południowo-wschodnich ziem polskich, obejmujących województwo podkarpackie oraz część województwa małopolskiego i lubelskiego. Operacja ta służyła więc częściowemu ograniczaniu skutków zapoczątkowanego przez dyktat Stalina i zatwierdzonego w Jałcie rozgrabiania terenów Rzeczypospolitej Polskiej.

   2. Podjęta przez polskie władze państwowe operacja wojskowa dzięki pozbawieniu banderowców schronienia oraz zaplecza militarno-gospodarczego, zapewnianych dobrowolnie lub pod przymusem przez ukraińską ludność cywilną, położyła kres masowymi dokonywanym ze szczególnym okrucieństwem mordom na bezbronnej ludności polskiej, a w tym –na kobietach i dzieciach. Oblicza się, że po zakończeniu II wojny światowej, w latach 1945-1947, działający na terenie Polski ukraińscy nacjonaliści zabili ok. 12 tysięcy cywilnej ludności. Ponadto w walkach z banderowskimi rebeliantami zginęło ok. 2 tysięcy polskich żołnierzy.

   3.Operacja „Wisła” zapewniła bezpieczeństwo tej grupie ludności ukraińskiej, która nie chciała dobrowolnie wspierać banderowców i która w związku z tym była traktowana przez nich jako wrogi element przeznaczony do likwidacji.

   4. Decyzje władz komunistycznych nie naruszały standardów prawa międzynarodowego, które pozwala na podejmowanie działań zmierzających do obrony integralności legalnie istniejącego państwa i zapewniania bezpieczeństwa jego obywateli. Działania władz komunistycznych nie zmierzały do celowej eksterminacji obywateli polskich narodowości ukraińskiej. Nie miały też charakteru czystek etnicznych, o czym świadczy choćby to, że analogiczne operacje wojskowe nie były podejmowane np. wobec dość pokaźnej liczebnie mniejszości białoruskiej lub litewskiej, albowiem w ramach tej mniejszości nie działał wówczas terrorystyczny ruch zbrojny skierowany na eksterminację polskiej ludności i oderwanie od państwa polskiego części jego terytorium.

   Podstawowym zadaniem Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, tradycyjnie określanego jako izba wyższa polskiego parlamentu, jest czuwanie nad jakością stanowionego prawa. Należałoby więc oczekiwać, że wszelkie przygotowywane przez Senat akty prawne, a nawet dokumenty niższej rangi spełniać będą najwyższe standardy legislacyjne i stanowić będą świadectwo poszanowania prawa. Z tego punktu widzenia utrzymywanie w mocy przyjętej przez Senat Uchwały z dnia 3 sierpnia 1990 r. w sprawie akcji „Wisła” jest wysoce gorszące, stanowi bowiem wyraz lekceważenia polskich i międzynarodowych instytucji prawnych oraz wydawanych przez nie orzeczeń:

   1. Uchwała Senatu z 3 sierpnia 1990 r. jest dokumentem, którego zapisy stoją w sprzeczności z orzeczeniem Sądu Okręgowego w Warszawie. Sąd ten na posiedzeniu w dniu 28 września 2009 r. utrzymał w mocy zaskarżone przez Związek Ukraińców w Polsce Postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie operacji „Wisła” wydane 31 lipca 2008 r. przez prokuratorów IPN. Podtrzymał też sentencję wzmiankowanego Postanowienia…, stwierdzającą, że deportacja ludności ukraińskiej w 1947 r. nie wyczerpuje znamion przestępstw, które mogą być zakwalifikowane jako zbrodnia komunistyczna. Operacja „Wisła” miała bowiem charakter prewencyjny, a nie represyjny – jej głównymzadaniem była poprawa stanu bezpieczeństwa państwa poprzez likwidację UPA, a nie wyniszczanie Ukraińców jako grupy etnicznej.

   2. Rozważana Uchwała Senatu stoi w sprzeczności z orzeczeniem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Trybunał ten w dniu 9 lutego 2012 roku, powoławszy się na art. 34 i 35 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, oddalił – jako niedopuszczalną – wniesioną przez środowiska ukraińskie 19 marca 2010 roku skargę przeciwko Państwu Polskiemu (oznaczoną numerem 16025/10), podkreślając przy tym, że jego decyzja jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu. Za niedopuszczalną – w świetle art. 35.3 wspomnianej Konwencji – uznawana jest skarga, która jest anonimowa lub analogiczna do skargi wcześniej rozpatrywanej (co, oczywiście, nie wchodzi w rachubę), a także taka, która – i to jest najbardziej prawdopodobny powód jej odrzucenia – „nie daje się pogodzić z postanowieniami Konwencji lub jej protokołów, jest w sposób oczywisty nieuzasadniona lub stanowi nadużycie prawa do skargi”.

   W świetle przedstawionych okoliczności widać wyraźnie, że Uchwała Senatu potępiająca operację „Wisła” przyjęta została bez należytego uwzględnienia polskich racji historycznych i prawnych oraz w sposób nadmiernie pochopny (bez oczekiwania na orzeczenia niezawisłych sądów i międzynarodowych trybunałów).

   Dalsze utrzymywanie w mocy tej Uchwały:

   1. W sposób istotny narusza powagę polskiego Parlamentu, doprowadza bowiem do groteskowej sytuacji, w której Senat Rzeczypospolitej Polskiej obarcza Państwo Polskie winami, których nie dopatrują się polskie i międzynarodowe trybunały, a co więcej – wbrew interesom Państwa i Narodu Polskiego – napiętnowuje działania zmierzające do obrony integralności granic naszego kraju i zapewniania bezpieczeństwa jego obywateli;

   2. Pogłębia kompromitację funkcjonującego w naszym Państwie systemu parlamentarnego, który sprawia, że w Polsce mniejszości rządzą większością, i który powoduje, że czołowe instytucje polskiego życia publicznego nie są zdolne stać na straży polskiego honoru oraz skutecznie bronić interesów naszego Państwa i Narodu.

   3. Stanowi kolejny przejaw notorycznego relatywizowania przez polskich parlamentarzystów i europarlamentarzystów ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów, które – trwając mimo zakończenia wojny – stworzyło konieczność podjęcia operacji wojskowej, służącej pozbawieniu banderowskich zbrodniarzy kryjówek oraz zaplecza militarnego i gospodarczego. Wyrazem tego rodzaju relatywizacji jest m.in.:
   – nazwanie przez Sejm RP zbrodni banderowskich nie ludobójstwem, ale „czystkami etnicznymi o znamionach ludobójstwa”;
   – odrzucenie przez Parlament projektu uchwały O ustanowieniu 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian;
   – powstrzymanie się przez Pawła Kowala jako jedynego członka Parlamentu Europejskiego od poparcia Rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie sytuacji na Ukrainie, która potępiała decyzję o nadaniu Stepanowi Banderze tytułu bohatera Ukrainy i wyrażała – do dziś płonną – nadzieję, że Ukraińcy odetną się od faszystowskich tradycji „potwierdzą swoje przywiązanie do europejskich wartości”.

   4. Potwierdza naiwność i krótkowzroczność polskich elit politycznych w stosunku do zamierzeń niektórych mniejszości narodowych mieszkających w Polsce, które pomimo czytelnych sygnałów wsparcie płynących ze środowisk politycznych RP, nieodmiennie idealizują dokonania banderowskie i coraz dalsze są od jednoznacznego potępienia ich działań w stosunku do Polaków.

   Patriotyczny Związek Organizacji Kresowych i Kombatanckich, domagając się zniesienia haniebnej Uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 1990 r. w sprawie akcji „Wisła”, apeluje jednocześnie, aby Wysoki Senat oddał sprawiedliwość polskim żołnierzom i przedstawicielom władz publicznych, którzy walcząc ze zbrodniczymi bandami UPA i podejmując niezbędne działania prewencyjne, bronili nie tyle (a w każdym razie nie tylko) interesów władz komunistycznych, ile polskich granic i bezpieczeństwa polskich obywateli.

   Warszawa, dn. 17 lutego 2015 r.

   W imieniu
   Patriotycznego Związku
   Organizacji Kresowych i Kombatanckich
   Witold Listowski, Prezes
   Leszek Jazownik, Wiceprezes

   Niektóre wykorzystane dokumenty:
   – Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie protokołami nr 3, 5, i 8 oraz 11.(Tekst ujednolicony na podstawie Dz. U. z 1993 r., nr 61, poz. 284 oraz Dz. U. z1998 r. nr 147, poz. 962);
   –Protokół nr 14 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności zmieniający system kontroli Konwencji. Strasburg, 13 maja 2004 roku;
   –Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 348 E/1.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie sytuacji na Ukrainie (2010/C 348 E/01);
   –Pismo podpisane przez K. Ryngielewcza, informujące w imieniu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka o uznaniu skargi Związku Ukraińców w Polsce za niedopuszczalną (ECHR-LPol11.00.R (CD) KR/MKP/jt).

   Patriotyczny Związek Organizacji
   Kresowych i Kombatanckich
   adres do korespondencji: 00-013 Warszawa, ul. Jasna 1 (pok.216)

   KRS00005400 NIP5252607922
   REGON 36070406700000
   tel. 501141623
   e-mail: [email protected]
   tel. 692752947

   http://www.mysl-polska.pl

   Człowiek nie chce obrażać ani drwić z godnych wszelkiego szacunku ludzi… ale równie dobrze mogli by napisać podanie do składu węgla o zmianę rozkładu jazdy lokalnych autobusów.
   Admin

  • silesius
   silesius :

   Jajec. Ty moherze powinieneś sobie zrobić lewatywę,bo gadasz brednie. Ja rozumiem,ę można być ukraińcem,ale żeby gadać głupoty?! Myślę,że ty raczej Polakiem jesteś tylko z nazwy,a tak naprawdę masz mentalność typu homo sovieticus. Lepiej byś poszedł sobie na inny portal. Bo możesz wkurzyć najzagorzalszego nawet rusofoba. Nikt ci nie zabrania pisać,ale gdyby w tym był jakikolwiek sens. A u ciebie bełkot.

  • zefir
   zefir :

   Masz rację panie „Jajec”.Polska nie da się podpuścić w wspieranie finansowe militarne i moralne tego współczesnego hitleryzmu na Ukrainie,dla którego inne nacje to podludzie.”Tylko durnie mogą”myśleć inaczej. Tak trzymaj panie „Jajec”!

    • sylwia
     sylwia :

     Hitler swe myśli o wschodnich terytoriach wyrażał już w latach 1920-tych. “ … Wkrótce po zajęciu Polski przez Niemcy w 1939 roku, Hitler nakazał szefowi SS Heinrichowi Himmlerowi ujęcie jego dotychczasowych celów politycznych w formalny plan działań. … Znany jako Generalplan Ost lub Gesamtplan Ost (GPO), różne wersje tego planu przewidywały pełną przemianę społecznego, politycznego, etnicznego i ekonomicznego bytu okupowanych Moraw, Polski, krajów bałtyckich i okolic na zachód od Uralu według narodowo-socjalistycznych zasad rasowych i politycznych … SS zamierzało wyludnić te ziemie przez masowe deportacje i likwidację części istniejącej ludności …” (Soon after Germany conquered Poland in September 1939, Hitler directed SS chief Heinrich Himmler to begin distilling his geopolitical aims into a formal plan of action. The newly conquered territories of Poland, and lands Germany intended to conquer in the western Soviet Union, lands Himmler referred to as the „California of Europe,” would be „Germanized.”[6] In 1940, Himmler had experts in the Reich Office for the Strengthening of Germandom (RKFDV) and the Reich Security Main Office (RSHA) develop plans for the territory won by the Third Reich through its military conquests in Eastern Europe. Known alternately by their names as the Generalplan Ost or the Gesamtplan Ost (GPO), the different versions of these plans envisaged a comprehensive restructuring of social, political, ethnic, and economic life in occupied Bohemia and Moravia, Poland, the Baltic States, and regions of the Soviet Union west of the Ural Mountains according to National Socialist racial-political principles. The GPO was in effect a utopian, ideologically oriented plan for the creation of a German land-based empire in the east. As such, the Generalplan Ost represented the most detailed statement ever produced during the Third Reich of long-term foreign policy goals that Adolf Hitler had first articulated in the mid-1920s.

     Following an anticipated victory over the USSR by Nazi Germany in 1941, the SS (assisted by military and civilian authorities) intended to depopulate the regions listed above through the use of mass deportations and the physical liquidation of some parts of the indigenous population. Those who had been uprooted would be forced across the Ural Mountains into western Siberia. Still others would be disposed of using mass killing methods perfected by the SS during the slaughter of European Jewry. For reasons that remain unclear, SS planners included in the GPO provisions for the expulsion of all of Europe’s Jews from the German sphere of influence, even though the regime had begun deliberately murdering Jews en masse in late summer 1941. The Slavs and Jews expelled from the „new German East” would then be prevented from returning west by the creation of a fortified borderland that stretched from the Arctic Sea to Astrakhan in the Caucasus. ) ( http://www.worldfuturefund.org/wffmaster/Reading/GPO/Generalplanostnew.htm) ( W tym kontekście miejemy na uwadze, że na obecnej Ukrainie zach. hitleryzm i nazizm zostały odrestaurowane, Hitler i jego ideologia są czczone a hitlerowskie hasła i symbole są otwarcie używane nawet wśród sił zbrojnych Ukrainy.

 1. jerzyjj
  jerzyjj :

  Do mediów ukraińskich, a także polskich i zachodnich, zaczynają się przedostawać relacje ukraińskich żołnierzy, walczących wcześniej w rejonie Debalcewa. Obecne w nich informacje stoją w zasadniczej sprzeczności z oficjalnymi komunikatami o „planowanym wycofaniu się” z kotła, jakiego rzekomo „nie było” i niskich stratach własnych. Według uczestników walk, ich własne pododdziały wyszły z okrążenia dzięki samorzutnej, oddolnej decyzji, nie konsultowanej w żaden sposób z naczelnym dowództwem. Odwrót zaś okupiono ciężkimi stratami w wyniku ostrzału strony przeciwnej. Niektórzy wspominają, że z ich własnych jednostek nawet połowa żołnierzy nie dała radę się przebić, ginąc lub idąc do niewoli. Wielu uważa, że zostali zdradzeni przez naczelne dowództwo oraz władze państwowe, które mogły uniknąć dramatycznej sytuacji wydając rozkaz do odwrotu wcześniej, gdy siły wokół Debalcewa jeszcze nie były kompletnie odcięte.

  • ziomek
   ziomek :

   jerzyjj:jeden z separatystów w krótkim wywiadzie określił liczbę zabitych ukraińców na ok.800 z czego połowę porzucono na pobojowisku a pozostałych jak się wyraził ,,zakopano w lasach,,. Zapewne wiekszość to niczego winni młodzi poborowi posłani na bezsensowną śmierć przez rzeżników kijowskich…

  • votum_separatum
   votum_separatum :

   Robert_XX: 22.02.2015 13:43 Może zamach a może i nie zamach. Ukraińskie KGB każdy wybuch określa zamachem. Na razie nie wiadomo jakie są przyczyny. Wielu terrorystów ukraińskich chodzi uzbrojonych po zęby. Ostatnio jednemu z nich wpalił granatnik w szkole pełnej dzieci. Kresy.pl różnią się tym od mediów głównego ścieku, że od razu nie wskazuje winnych jak to ma miejsce w michnikowszczyźnie. Swoją drogą 500 osób na wiecu poparcia dla przewrotu zorganizowanego przez CIA to jak na Charków bardzo mało.

   • czarekw
    czarekw :

    No kresy nie wskazują natomiast pan to zrobił od razu… otóż ten ewidentny banderowiec specjalnie zajebal granatnikiem bo tacy już są wszyscy oni i tym różnią się od Rosjan… Rosjanie jeśli zabijają swoich to od razu jadą milion.. to nie detaliści, to hurtownicy śmierci.

     • czarekw
      czarekw :

      Może jesteś ruskim trolem może nie. Rosja ma wszędzie pełno szpiegów, wielu ruskich troli pracuje w ośrodkach prowadzących proces dywersji skłócając obywateli państw, manipulując faktami, usprawiedliwiając Rosyjski napad na państwa które chcą prowadzić niezależną politykę. Niby nie napisałeś że to był zamach natomiast napisałeś że to bardzo możliwe bo wielu terrorystów chodzi z bronią. Ja nie napisałem że ty jesteś trolem tylko że to wielce prawdopodobne bo zachowujesz się jak trol.

     • votum_separatum
      votum_separatum :

      czarekw: 22.02.2015 15:22 Uważam, że skoro nie rozumiecie co się do was pisze to język polski nie jest waszym ojczystym. Nie napisałem „że to bardzo możliwe bo wielu terrorystów chodzi z bronią” – nie KŁAM! Napisałem, że jednemu z ukrów mogła taka broń wypalić. Tylko idioci wchodzą w tłum, czy do szkół z uzbrojeniem w rodzaju garnatika, czy granatu. Niestety tam jest takich pełno, a byle chłyst chodzi z wypchanymi kieszeniami złomem. Niedawno był tutaj film, na którym było widać jakiegoś ukraińskiego moczymordę któremu wybuchł granat w knajpie. I tak to jest z wami.- to zrobił Putin hehe.

     • jan_de
      jan_de :

      P. Votum_Separatum… Nie przestanie, nie przeprosi, a kłamał będzie nadal… O mnie napisał, że „podkreśliłem, że Ukrainę i Ukraińców należy zniszczyć…” Że „podżegałem do pochwały mordowania Ukraińskich żołnierzy…”
      A moje apele, by to odszczekał, pozostały bez echa… Ten manipulator, aby osiągnąć cel, użyje wszystkich dostępnych środków… A kłamstwo jest ogólnie dostępnym, najpowszechniejszym środkiem… Problem z „kłamstwem” jest taki, że jak się kłamie ciągle, to łatwo się pogubić w tym, co i kiedy się pisało… I tak np. pisał… „Czepiać się będę tylko tych którzy zaciemniają obraz agresji Rosyjskich sił na sąsiednie państwa”. A już, chyba – dzień później – donosił, że w Debalcewie nie walczą „ruskie” wojska, tylko jacyś separatyści, nie tylko nie znający Konwencji Genewskiej, ale i pozbawieni ludzkich odruchów – co jednak usprawiedliwiał… Aż dziw, że nie naraził się jajecowi czy Robertowi_X… Pisał: „Nie można obwiniać separatystów że pragnie wyrżnąć wszystkich i nie brać jeńców, w planach mają dalszą ofensywę i nie mogą pozwolić na wycofanie ani na obciążanie się utrzymywaniem jeńców. Separatyści to nie wojsko, nie łudził bym się że przestrzegają konwencji wojennych.” Ciekawe, że jeszcze dzień (czy dwa) wcześniej „ubolewał”, że „daleko nam do bycia w pełni cywilizowanym narodem szczycącym się katolicką większością”. A tym swoim jednym wpisem dał wyraz swojej moralnej degrengoladzie… Wkrótce, P. Votum Separatum, doczekamy się ze strony tego manipulatora – zgodnie z jego pokręconą logiką – opinii, że nie można mieć pretensji do band UPA morujących polskie rodziny na kresach, że „wyrżnynali wszystkich i nie brali jeńców”, bo przecież w planach mieli oczyszczenie ukraińskiej ziemi od obcych naleciałości… A że UPA, to jednak nie regularne wojsko to i trudno się było „ łudzić, że będą przestrzegać konwencji wojennych…”

    • jan_de
     jan_de :

     Czarekw, a gdzie to Rosjanie zabijali po milionie i więcej swoich? Jednorazowo? A czy zabijanie „swoich” sprawia im większość przyjemność niż zabijanie „cudzych”? Chyba jednak nie – trudno by im było wygrać jakąkolwiek wojnę… Ale jeśli już zabijają cudzych, to „bardziej” zabijają ci Rosjanie bez mundurów, niż regularne rosyjskie wojsko, nie prawdaż… ? Tak – w każdym razie – pisałeś o Debalcewie?: „Nie można obwiniać separatystów że pragnie wyrżnąć wszystkich i nie brać jeńców, w planach mają dalszą ofensywę i nie mogą pozwolić na wycofanie ani na obciążanie się utrzymywaniem jeńców. Separatyści to nie wojsko, nie łudził bym się że przestrzegają konwencji wojennych.”
     Zgodnie z Twoją pokręconą logiką i moralną degrengoladą, czekam, aż przekonasz mnie, że – parafrazując: nie można mieć pretensji do band UPA morujących polskie rodziny na kresach, że „wyrżnynali wszystkich i nie brali jeńców”, bo przecież w planach mieli oczyszczenie ukraińskiej ziemi od obcych naleciałości… A że UPA, to jednak nie regularne wojsko to i trudno się było „ łudzić, że będą przestrzegać konwencji wojennych…”

  • sylwia
   sylwia :

   Kresy.pl nie są prorosyjskie. To portal, który nie cenzuruje swobodnych wypowiedzi polskich patriotów i daje Polakom możność bezposredniego zapoznanina się z zaciekłym i antypolskim ukraińskim szowinizmem przez zezwalania banderowcom, sympatykom UPA, ukraińskim hitlerowcom i apologetom ukraińskiego ludobójstwa na Polakach na swobodne wypowiadanie się. Ich wypowiedzi charakteryzuje udawanie Polaków, patologiczna rusofobia, straszenie napaścią wojsk rosyjskich na kraje NATO, pomijanie zbrodni ukraińskich popełnionych na Polakach, milczenie o zbrodniach niemieckich popełnionych na Polakach, ignorancja, arogancja, agresywność, zwierząca zawziętość, chamstwo, obelżywość i nierzetelność w podawaniu treści bez popierania jej cytatami.

 2. robert_xx
  robert_xx :

  Tak wiem już przyzwyczaiłem się do opinii ze Ukraińcy sami do siebie strzelają że CIA zorganizowało zamach stanu rok temu , że biedni „powstańcy” tacy jak Giwi czy Motorola z Rostowa sowieckiego tylko bronią się przed juntą kijowską , tylko pomyślcie czy Ukraińcy jakby byli wspieranie z zewnątrz to czy by tak dawali du..y na froncie , zastanówcie się kto na tym wszystkim najwięcej zyskuje bo na pewno nie „banderowcy” od razu uprzedzam nie jestem Ukraińcem ani Polakiem sympatyzującym z „banderowcami” chociaż jak Tutejszym napisał pewnie już należę do grona „banderowców” i nic tego nie zmieni , no chyba ze zacznę wychwalać Fiutina

  • czarekw
   czarekw :

   Zmień taktykę, nie rozmawiasz z ludźmi którym możesz coś udowodnić, takie mają zadanie. Najpierw spróbuje pseudologicznie cisnąć Ci kit pan wotum_separatystom, jak będziesz oporny to napadnie na Ciebie prostackimi szczeknięciami ziomal a jak nie znikniesz po dwóch dniach pan Sylwia ogłosi Cię Ukraińcem i od tej pory reszta komanda zacznie Cię opluwać i negować cokolwiek napiszesz. Jeśli nie ma komentarza Polaka, to zostawiają tylko jeden lub dwa negujące wiadomość. Prościej jest ich ignorować, każdy w końcu swój rozum ma i wie co czyta 🙂

  • votum_separatum
   votum_separatum :

   Robert_XX: 22.02.2015 14:53 Ciekawe kiedy zdążyłeś się do tego przyzwyczaić hehe. Zastanawia mnie również twoja opinia o rzekomym wychwalaniu przez forumowych przeciwików junty kjiowskiej i polskiej polityki zagranicznej, prez. Putina? To taki standardowy i stale powtarzający się wpis „nowych” co dopiero tutaj się zalogowali niby czegoś szukając 😀 ” tylko pomyślcie czy Ukraińcy jakby byli wspieranie z zewnątrz” Tak, dają d. bo to tradycyjne działanie administracji amerykańskiej – walka do ostatniego żołnierza sojusznika. Tymczasem broń strzelecka, zaawansowany sprzęt, jak ten zdobyty pod Debalcewem radar artyleryjski, jadą z amerykańskich baz dużymi konwojami. W tym rozwiązaniu siłowym zorganizowanym przez Waszyngton widać utarty schemat powtarzany co kilka lat przez światowego podpalacza w różnych rejonach świata. Co więcej śladem jest również charakterystyczna krótkowzroczność i głupota amerykańskich jastrzębi.

  • votum_separatum
   votum_separatum :

   Robert_XX: 22.02.2015 15:45 Aaaa to witam ponownie! Co ciebie tak ciągnie na tę stronę internetową, wszak nie jest ona po twojej myśli, to odcinek frontu walki ideologicznej? Nie mam kont na innych stronach, nie wchodzę na wasz Onet i inny syf, nie czytam, nie denerwuję się. Rzekome wojska NATO na Ukrainie w wypowiedzi Putina oraz atak na europejskie miasta to wszystko „fakty” wyssane z palucha propagandowego polityków i mediów na ich pasku. Amerykańskie wsparcie dla junty polega przede wszystkim na stałym doradztwie „cieni” Poroszence i całej bandzie doradców amerykańskich w ukraińskim sztabie gen./SBU. Prowokacje i judzenie, nieprzestrzeganie i zrywanie rozejmów. Oczywiście ma to swoje odbicie w tym, że nikt nie wierzy juncie kijowskiej i uzbrojenie ciągle jest dostarczane z Rosji. Likwidacja kotła debalcewskiego tylko poprawiło zachowanie butnej junty. Amerykańskiego sprzętu nie jest dużo, akurat tyle żeby utwierdzić ukraińców w stałym poparciu Waszyngtonu, nie mniej jednak dość często wzory sprzętu produkowanego w USA są zdobywane. Aczkolwiek konwoje jadą przez Polskę co tydzień, czy to na Litwę, czy na Ukrainę – budują kleszcze.

   • robert_xx
    robert_xx :

    Pokaż chociaż jeden dowód na konwój z bronią jadący przez Polskę na Ukrainę bo na jadące od sowietów to jest ich sporo co zresztą widać na niezależnych zdjęciach jakie można znaleźć w sieci jak i w wyposażeniu samych „traktorzystów” a Ukraińcy co mają ? Powód niedostarczania dużych ilości uzbrojenia dla nich jest jeden : oni sa skazani na porażkę bo nie mają większych szans . Putler już objawił całemu światu co mu chodzi po głowie i cały gejowski przekupny zachód postanowił mu podarować UA w imię pokoju i dobrego handlu. Piłsudski i Patton przewracają się w grobach.

     • robert_xx
      robert_xx :

      Tvn-u nie oglądam , nie czytam onetów wp interii itp. nikt mi nie płaci za mój czas ani za posty które tutaj piszę . Szlag mnie po prostu trafia jak jest zafałszowywana historia szczególnie w kwestii tego jak to nas tylko Ukraińcy kolaborujący z nazistowskimi Niemcami mordowali .
      Wszyscy pamiętamy Banderę i jego UPA a kto pamięta Własowa , Bronisława Kamińskiego ( ten od RONA ) było tego ponad 1mln ludzi walczących po stronie Hitlera.Nikt o tym teraz nawet nie wspomina
      tylko Banderę wszyscy pamiętają , tutaj pojawia się pytanie dlaczego , powody są , po kolei , szacuje się że Ukraińcy na Wołyniu i nie tylko zamordowali ok 180 tyś polaków to jest powód do nienawiści ale przez wiele lat było o tym cichutko , raz na jakiś czas news o blokowaniu lokalnych inicjatyw w pielęgnowaniu grobów Polaków na Wołyniu , jakieś jajko na gajowego ogólnie cisza. Aż tu nagle buum wszyscy przypomnieli sobie o Wołyniu , miałem okazję analizować pewny portal internetowy w trakcie wydarzeń rok temu , zrobiłem sobie statystykę adresów IP komputerów z których były pisane posty o tematyce rzezi wołyńskiej 98% pochodziły z Asn Rosyjskich i kilku Białoruskich .
      Bardzo łatwo się domyślić na co to Putinowi , tyle w temacie

     • sylwia
      sylwia :

      Ukraiński szowninizm był zawsze antypolski. W piśmie ogłosił jego zasady Doncow. To doprowadziło do działalności Bandery, Szuchewycza i Łebedia. Popierając ukraiński szowinizm, Ukrainiec i gajowy amstaf358 solidaryzuje się z barbarzyńskimi zbrodniarzaami z UPA. Jest taki sam i przez to tak jak inni Ukraińcy napadający na Polaków na forach, ponosi zbiorową odpowiedzialność za ludobójstwo Polaków jako pogrobowiec zezwierzęconych morderców z UPA, SS i ukraińskich Hilfsbatallionen.

     • czarekw
      czarekw :

      „łapałem kłusowników,i nadal łapię bandytów i złodzieji… ” aaa Ruskich pewno łapał i to teraz trzeba ruskim kitem zakleić. Przylepić jakąś oczywistość historyczną i podkleić jakąś bzdurę do tego. Z naszego punktu widzenia ukraińcy i ruscy to są dzikie narody ze wschodu siebie warte

     • sylwia
      sylwia :

      Nie było polskich obozów śmierci dla Żydów. Hitlerowska szajka kijowska planuje otwieranie ‘obozów lustracyjnych’ na Ukrainie, w których bez wątpienia będą katowani i mordowani ludzie, tak jak zach. Ukraińcy już to robią z wziętymi do niewoli powstańcami i donbaskimi cywilami.

     • czarekw
      czarekw :

      Pewnie to ten „generał” co gwałcił i zabijał Czeczeńskie dziewczynki. Nic nie zmieni faktu że to Ruscy zabili najwięcej Polaków i to Ruscy zrzekli się za nas odszkodowań wojennych, to Ruscy atakowali nas niezliczoną ilość razy,Ruscy wybili największą ilość Polaków, to Ruscy nie dbając dziki o higienę sami zdechli w naszych obozach jenieckich oskarżając nas o ludobójstwo. Czy ktoś w ogóle jest w stanie wymienić choć jedną pozytywną rzecz która jakkolwiek odmienia oblicze władzy FSB na kremlu…

     • sylwia
      sylwia :

      1. Ukrainiec czarekw winien napisać nam w których ukraińskich obozach jenieckich rosyjscy jeńcy sami umierali. 2. Na Kremlu urzęduje prezydent wybrany przez pospolite ogólnokrajowe głosowanie. FSB nie urzęduje na Kremlu. Jest to rodzaj policji tak jak Scotland Yard i podlega rosyjskiemu MSW. Należy zaznaczyć, iż żaden przywódca rosyjski w 20-tym i 21-szym wieku nie otrzymywał takiego popularnego poparcia jakie otrzymuje teraz Putin, pomimo, że to doprowadza ukraińskich faszystów do apopleksji. Popierają go też niektórzy politycy państw NATO. http://buchanan.org/blog/rise-putinism-7259 3. Niemcy i Rosjanie na usługach swych przestępczych władz zabili miliny Polaków. Niemcy i Rosja wystosowaki formalne przeprosiny do narodu polskiego za te zbrodnie. Sama analiza ilościowa jest myląca, z czego Ukrainiec czarekw sobie zapewne zdaje sprawę. Jakościowo zbrodnie ukraińskie na Polakach były nieporównywalnie gorsze i w przeciwieństwi do niemieckich i rosyjskich, były dokonywane przez całą ludność. Całe wsie ukraińskie przylączały się do sotni UPA w wyprawach na gwałty i rzezie Polaków i na stępujące po nich rabunki mienia zakatowanych barbarzyńsko.polskich rodzin. http://politikus.ru/articles/32910-sklonnost-k-sadizmu-istoricheskaya-tradiciya-ukrainskih-nacionalistov.html

      http://www.youtube.com/watch?v=AwxLIW81rRY

     • czarekw
      czarekw :

      1 = 1 znów leży czytanie ze zrozumieniem, 2 na kremlu urzęduje putas który to po przejęciu władzy zameldował ten fakt całemu kierownictwu KGB, on osobiście tym kieruje i żadna to policja tylko banda największych na świecie gnid. Z tego poparcia też znany jest putas, z tym że głosowało 106% obywateli. Przeprosiny za zabójstwo? Liczby to oczywiście podstawa… Ruscy zabili najwięcej ludzi na świecie, najwięcej Polaków na świecie. Żaden Ruski kit tego nie przykryje choć byś tu wrzucił poranny briefing putasa

     • amstaf358
      amstaf358 :

      SylwiaGrodzka- pisze , FSB jest to rodzaj policji tak jak Scotland Yard i podlega rosyjskiemu MSW.Ha ha ha,dawno się tak nie uśmiałem,porównanie zaiste godne rosyjskiego przyd….a ,Scotland Yard nie stosuje zbrodniczych metod i nie truje oponentów radioaktywnym polonem tak jak było w przypadku Liwinienki,oraz nie truje śmiercionosną dioksyną jak to było w przypadku byłeg prezydenta Ukrainy któremu trwale FSB oszpeciła twarz….i nie wysyła dziennikarzy na tamten świat którzy krytycznie piszą np o premierze W Brytani…Przegiełaś Grodzka na całej rosyjskiej lini….

     • sylwia
      sylwia :

      A więc Amstaf Liaszko nie wie kto zamordował gen. Sikorskiego i gen. Pattona. Natomiast Amstaf Liaszko stał obok i widział jak agenci FSB się podkradali i z otwieranych pierścieni i sygnetów Polonium i Uran Litwinience do kaszy sypali. Także stał obok i widział jak to samo robili faszyście Juszczence aby mu mordę otrędowacić za karę za wprowadzenie kultu Bandery na Ukrainie. Ma chody ten Amstaf Liaszko. Należy mu wierzyć. Potem przyjechał do Polski i został gajowym. Nieługo z posady zostanie wywalony bo Sejm się szykuje do wprowadzenie poprawki do Konstytucji by wyprzedać polskie lasy. A ponieważ Ukraińcy nie mają funduszów na taki zakup, kupią polskie lasy Niemcy, ogrodzą je i zabronią Polakom i Ukraińcom wstępu. Ukrainiec Amstaf Liaszko u Niemców pracy nie dostanie bo oni przywioza swoich strażników z GSG. Eine Endpleite, Herr Liaschko. Hau ab.

     • czarekw
      czarekw :

      Jest wystarczająca by nie zalepić jej kitem, nie ma większego ludobójcy Polaków od stalina, o przesiedleniach, prześladowaniach i wpajania przymusem miłości do kata własnego narodu też nie należy zapominać. W Polskich archiwach to najczęściej można odnaleźć kolejne ślady pomordowanych żołnierzy wyklętych czy opozycjonistów, można też szukać w ziemi na Powązkach, w Katyniu i innych dziełach twoich idoli. Nie jest istotne czyimi rękami tego dokonali, czy też w sojuszu z hitlerem.

     • votum_separatum
      votum_separatum :

      czarekw:23.02.2015 08:47 Myślę jednak, że kreujesz się na głównego zalepiacza kitem bo to co wypisujesz to ahistoryczne bzdury wyssane z palca. Skąd te wyliczenia o ilości ofiar jakie ponieśliśmy z rąk jakichś „ruskich”? Napisz nam tutaj ilu Polaków zginęło w latach 972 (bitwa pod Cedynią) do 1945 z rąk niemieckich i porównaj to tego co zrobili nam Rosjanie wliczając nawet okres sowiecki pod rządami bandziorów różnej nacji w tym Gruzina i jego siepaczy. Przestań pieprzyć bzdury.

     • czarekw
      czarekw :

      Ta i jeszcze filmiki mam po zamieszczać z tych „zajść”. Rosjanie od `46 uczyli nas że zginęło „6mln” Polaków z rąk niemców. Znam i ten Ruski kit o który budujecie swoje „poparcie w narodzie Rosyjskim”. Prawdziwe badania w tej kwestii są możliwe dopiero od niedawna i to nawet nie w samej Rosji… tam nadal nie wolno podważać mitu wielkiej wojny „ojczyźnianej”

     • robert_xx
      robert_xx :

      O których Niemcach piszesz o tych od Hitlera czy tych „farbowanych ” od Bandery , Własowa czy z Rony ? Tych od Własowa czy z Rony było ponad 1.2 mln. ludzi od Bandery i tym mu podobnych ok 200 tyś.
      Daje to znaczącą różnicę w skali problemu kolaboracji z nazistami , oprócz ruskich i ukraińców byli też białorusini , litwini łotysze czy też estończycy .Nie było żadnej jednostki bojowej składającej się z Polaków służącej dla nazistowskich Niemiec .Ale tego na Kremlu nie uczą.

     • votum_separatum
      votum_separatum :

      czarekw:23.02.2015 09:39 Typowe dla ukraińskiego rezuna- najpierw niby obiektywny, poszukujący, nowy który czegoś szuka na portalu, a potem bluzg, manipulacje i propaganda. Z takimi bredniami o ofiarach poniesionych przez nasz naród w okresie II w. ś. możesz nauczać na lekcjach historii w szkołach prowadzonych przez waszą mniejszość. Twój kit i twoje badania. Nie wiem skąd w twoim chorym umyśle historyjka o budowaniu „poparcie w narodzie Rosyjskim”? Dobrze się czujesz?

     • sylwia
      sylwia :

      Pod względem ilościowym prawdopodobnie nie ma w histori 20-go wieku większego ludobójcy Polaków i Rosjan niż Gruzin Josif Dżugaszwili (Stalin) a pod względem jakościowym z powodu niesłychanego okrucieństwa zastosowanego podczas ludobójstwa nie ma w historii 20-go wieku większego ludobójcy Polaków, Żydów i Rosjan niż Ukrainiec Stepan Bandera.

     • sobiepan
      sobiepan :

      czarekw:
      22.02.2015 21:36/. Oczywiście można dalej wymieniać co nie ruscy ale (Sowieci )zrobili tylko jakie to ma znaczenie , obecna wojna jest na ukropii i tyle . Wasze działania przypominają dawny PRL gdzie na zarzuty jakiegoś urzędnika z USA jak to żle się dzieje w Polsce była jedna odpowiedż ,,a u wasz biją murzynów”

     • robert_xx
      robert_xx :

      Człowieku czy ty rozumiesz po Polsku ? ja piszę o przeinaczaniu historii podając przykład wypaczania pochodzenia obozów śmierci na terenie naszego kraju w czasie II Wojny światowej , nigdy i nigdzie nie napisałem że to były Polskie obozy!!! Jak już to teraz jest sporo dowodów na katowanie Ukraińców przez „wyzwolicieli” z Donbasu a o Giwim już nie wspomnę .

     • sylwia
      sylwia :

      Ten haniebny wpis Ukraińca Roberta_XX wykazuje: 1: Szpieguje forumowiczów, prowadząc ich kartotekę: po co? 2. Klasyfikuje poruszane tu tematy i analizuje związane z nimi adresy internetowe: po co? 3. Nie bierze pod uwagę możliwości stosowania osłony ‘proxy’ przez ostrożnych użytkowników. Dobrze mu tak.

     • robert_xx
      robert_xx :

      przytocz całą wypowiedź :
      „….miałem okazję analizować PEWNY PORTAL INTERNETOWY w trakcie wydarzeń rok temu , zrobiłem sobie statystykę adresów IP komputerów z których były pisane posty o tematyce rzezi wołyńskiej 98% pochodziły z Asn Rosyjskich i kilku Białoruskich . Bardzo łatwo się domyślić na co to Putinowi , tyle w temacie….”
      Uczą was za Uralem czytania ze zrozumieniem , czy na to już za późno ?

     • sylwia
      sylwia :

      Ukrainiec “ Robert_XX” donosi nam triumfalnie, że analizował IP pewnego portalu, i tam IP komentatorów o kresach były rzekomo z Rosji i Białorusi. A więc to mogł być rosyjski albo białoruski portal. Jednak pisanie o tym tutaj jest bezensowne jeśli nie chodzi mu o Kresy.pl. To co ma służyć Ukraińcowi “Robertowi_XX” za wytłumaczenie pogrąża go jeszcze bardziej bo jego wpis to nonsens jeżeli ma dotyczyć jakiegoś mitycznego ‘pewnego portalu’. Jego wpis ma sens tylko wtedy gdy jest komentarzem o wynikach jego podpatrywania łączeń internetowych z Kresy.pl. Wyniki podane przez niego są nieprawdopodobne. Tworzenie przez niego rejestru forumowiczów dla jakiejś instytucji jest prawdopodobne.

     • robert_xx
      robert_xx :

      Ruski trollu nie jestem Ukraińcem , portal jest Polski , danych co to za portal nie ujawnię z wiadomych względów . W wyniki możesz wierzyć lub nie twój problem , to co opisałem nie dotyczyło tylko tego konkretnego portalu , tego jest znacznie więcej a nawet powiedziałbym że to problem ogólnopolski .
      Skąd to się bierze ?
      Poczytaj lepiej to i odnieś się do tego :
      http://niebezpiecznik.pl/post/kulisy-pracy-rosyjskich-prorzadowych-trolli-internetowych/

     • amstaf358
      amstaf358 :

      RobercieXX, ależ jesteś banderowcem,jesli nawet o tym nie wiesz,zostałeś ZASZUFLADKOWANY i nic tego nie zmieni,no chyba że władza na Kremlu..nawet się Pan nie opieraj,KAŻDY kto nie zgadza się oficjalną wykładnią Kremla i widzi w nim okupanta i agresora jest Ukraincem i banderowcem…