Od jesieni tego roku, każdego dnia tysiące przybyszów z Ukrainy będą mogły ubiegać się o prawo stałego pobytu, co otwiera im bardzo szybką drogę do masowego nabywania przez nich obywatelstwa; Pozostało nam zaledwie kilka miesięcy, by ten proces depolonizacji Polski powstrzymać – podkreślono w dokumencie „Stop ukrainizacji Polski”, opublikowanym przez Konfederację Korony Polskiej.

Konfederacja Korony Polskiej, partia posła Grzegorza Brauna, opublikowała zapowiadany wcześniej dokument „Stop ukrainizacji Polski”.

ZOBACZ: Braun: Stop ukrainizacji Polski! [+VIDEO]

„Media i politycy przekonują nas, że masowe ruchy migracyjne i będące ich skutkiem przemiany struktury etnicznej są zjawiskiem obiektywnym, niezależnym od ludzkich decyzji, wyborów politycznych. To nieprawda. W szczególności jest to nieprawda w stosunku do masowej imigracji ukraińskiej w Polsce oraz w stosunku do przyszłości tzw. uchodźców, to znaczy Ukraińców, którzy przyjechali do Polski po 24 lutego 2022. Prawo do ochrony życia nie jest tożsame z prawem do pozostania, integracji, czy obywatelstwa. To, co stanie się z uchodźcami, zawsze pozostaje w gestii kraju przyjmującego (…)” – czytamy we wstępie, w którego tytule zaznaczono, że to „ostatni moment na zamknięcie szybkiej ścieżki depolonizacji Polski”.

Na początku autorzy dokumentu zaznaczają, że „obecnie w naszym ustawodawstwie pozostaje „zaszytych” szereg rozwiązań, które razem stanowią szybką ścieżkę do zmiany struktury etnicznej naszego kraju”. Wymieniają tu kluczowe elementy takiej „ścieżki”, takie jak: pełne otwarcie granicy z Ukrainą i „przyjmowanie wszystkich przyjezdnych jako specjalnych uchodźców”, możliwość starania się o pozwolenie na pobyt stały na 3 lata po 9 miesiącach od przyjazdu (art. 38 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy), a także zapisy prawa o obywatelstwie, w tym art. 30.1 pkt. 3, który daje osobom ze statusem uchodźcy prawo do starania się o uznanie za obywatela już po dwóch latach pobytu w Polsce. Zaznaczają, że taka konstrukcja polskich przepisów prawnych powoduje, iż wkrótce wielu Ukraińców będzie mogło starać się o kartę stałego pobytu, a później – o przyznanie polskiego obywatelstwa.

„Termin dziewięciu miesięcy zapisany w ustawie o uchodźcach oznacza, że już za cztery miesiące, pod koniec listopada tego roku codziennie tysiące przybyszów z Ukrainy uzyskiwać będzie możliwość ubiegania się o uzyskanie prawa stałego pobytu na kolejne trzy lata. Kolejne kroki wiodą zaś bardzo szybko do masowego nabywania przez nich obywatelstwa. Konsekwencje tego intencjonalnego działania ustawodawcy zapewne za kilka miesięcy zostaną przedstawione opinii publicznej jako zjawisko obiektywne, naturalne, niczym zmiany pogodowe i nie dające się powstrzymać, gdy w istocie będzie to jedynie zrealizowanie zapisanego w prawie zamiaru” – podkreślono.

„Pozostało nam zaledwie kilka miesięcy, by ten proces depolonizacji Polski powstrzymać przez zamknięcie szybkiej ścieżki masowego osiedlania Ukraińców w Polsce” – alarmują twórcy dokumentu.

Przeczytaj: Rząd szacuje, że ponad milion uchodźców z Ukrainy zostanie w Polsce

W opinii autorów raportu, „obóz rządzący, prezentujący się wobec elektoratu jako patriotyczno-prawicowy, faktycznie prowadzi Polskę w kierunku skompromitowanego już modelu multi-kulturowości, masowej imigracji i zastępowania rodzimej ludności przybyszami z innych kręgów kulturowych”. Dodają, że odbywa się to w bardzo szybkim tempie. „Osiedlenie wielomilionowych nowych mniejszości zajęło krajom takim jak Francja, Niemcy czy Zjednoczone Królestwo dekady. W Polsce dokonano tego w ciągu kilku lat”.

„Polska polityka migracyjna przybrała charakter ekstremalny nie tylko pod względem ilościowym, ale także jakościowym. Polska zdecydowała się na akceptację imigracji bez dywersyfikacji jej źródeł, dopuszczając do olbrzymiej dominacji przybyszów z jednego kraju, co grozi stworzeniem podstaw dla stawiania roszczeń przebudowy państwa w kierunku dwunarodowej hybrydy” – podkreślono.

„Przy tak dużej jak obecnie skali ukraińskiej obecności, grozi Polsce stanie się krajem rozbitej tożsamości oraz ciągłych frakcyjnych walk wokół linii podziałów etnicznych i kulturowych, tak jak dzieje się to zarówno w krajach, gdzie liczne są mniejszości historyczne, jak i w krajach masowej imigracji przyjmujących model multi-kulturalizmu. Przy tak wielkiej liczebności jednej mniejszości grozi ponadto suwerenowi Polski, Narodowi Polskiemu, utrata kontroli nad własnym historycznym terytorium etnicznym. Sytuacja ta niemal na pewno prowadzić będzie do szeregu, być może bardzo poważnych i długotrwałych konfliktów, dotyczących języka, tożsamości, pamięci historycznej, polityki zagranicznej itp.” – czytamy w dokumencie.

Zwrócono również uwagę, że „złym prognostykiem na przyszłość dla wzajemnych relacji jest także oparta na promowaniu szowinizmu polityka historyczna i tożsamościowa władz Ukrainy, gloryfikująca ludobójców Polaków takich jak Bandera czy Szuchewycz”.

„Co więcej, obecność licznej mniejszości ukraińskiej w Polsce skutkować będzie ujemnie importem rozlicznych patologii życia społecznego zza wschodniej granicy; od korupcji i przestępczości, po żądania ułatwienia dostępu do aborcji” – dodano. Wśród innych zagrożeń wskazano również dyskryminację Polaków w dostępie do usług czy rynku pracy, a także „ograniczenie dostępności mieszkań, co paradoksalnie może skutkować wypychaniem naszej młodzieży na emigrację”.

„Tym niemniej, najważniejsze, historyczne zagrożenie, przed jakim staje Polska i Polacy, to groźba utraty samodzielnej kontroli nad własnym terytorium etniczno-historycznym” – podkreślono w dokumencie.

W kontekście przyjmowania uchodźców wojennych zaznaczono, że celem nie może być „otwarcie się na masowe przesiedlenia”, lecz ratowanie życia. W raporcie napisano, że tym samym ochrona powinna być udzielana „w kontekście indywidualnych przypadków, a nie z automatu”. Podkreślono też potrzebę kontrolowania i ograniczania przepływu potoków ludzkich przez granicę, włącznie z przygotowaniem się do „całkowitego i szybkiego zamknięcia granicy” w razie zakończenia wojny czy demobilizacji, a także „jasne komunikowanie uchodźcom tymczasowego charakteru ich pobytu i udzielonego im statusu oraz „zamknięcie automatycznych dróg dowolnego przedłużania pobytu”, w tym poprzez uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy. Wezwano też do dokonania zmian ustawodawstwa „w kierunku zaostrzenia kryteriów przyznawania prawa stałego pobytu i nabywania obywatelstwa”.

Czytaj także: Braun: to nie pomoc uchodźcom, to masowe przesiedlenie [+VIDEO]

Ogółem, w raporcie wymieniono następujące obszary zagrożeń: ekonomiczne i fiskalne, kwestie bezpieczeństwa publicznego i przestępczości, wypieranie Polaków z rynku pracy i rynku mieszkaniowego, obciążenie systemów ochrony zdrowia i oświatowego, zdrowotne, a także erozję struktury etniczno-kulturowej , ukrainizację przestrzeni publicznej oraz model państwa dwunarodowego.

PRZECZYTAJ: Braun: mówicie o zniknięciu RP i reklamujecie projekt unii państw, utworzenie nowego państwa [+VIDEO]

Czytaj również: Media: Polska stanie się krajem dwunarodowym

W tym kontekście, zaproponowano m.in. nowelizację ustawy o pomocy uchodźcom z Ukrainy, „zamknięcie furtki legislacyjnej do ubiegania się o prawo pobytu, uchwalenie ustawy antydyskryminacyjnej „Warto być Polakiem”, nowelizację ustawy o obywatelstwie w celu zaostrzenia kryteriów jego nadawania (w szczególności wobec uchodźców). Konfederacja Korony Polskiej postuluje również znowelizowanie ustawy o mniejszościach narodowych w kierunku zmiany statusu i praw Ukraińców „zgodnie ze stanem faktycznym”, a także nowelę konstytucji i ustawy o obywatelstwie, by zagwarantować „lojalność osób, które uzyskały obywatelstwo”.

Kwestii nowelizacji przepisów o obywatelstwie poświęcono w dokumencie osobne miejsce. Zaznaczono, że celem jest powstrzymanie „procesu erozji struktury etnicznej kraju”, a zatem zaostrzenie kryteriów przyznawania obywatelstwa.

„Proponowane zmiany będą czytelnym sygnałem dla potencjalnych imigrantów, by rozważyli raczej inne niż Polska miejsce budowania swojego przyszłego życia, przy jednoczesnym pozostawieniu otwartej drogi dla osób prawdziwie ceniących polskość i utożsamiających się z tradycyjnymi polskimi wartościami. Szczególnie pilne ze względu na obecną sytuację jest podniesienie wymogów związanych z uznaniem za obywatela w stosunku do uchodźców (art. 30. 1. podpunkt 3)” – czytamy w dokumencie.

Autorzy raportu proponują wprowadzenie do ustawy szeregu wymogów, związanych z uznaniem kogoś za obywatela Polski. Po pierwsze, postulują zwiększenia do 10 lat wymaganego okresu minimalnego, nieprzerwanego przebywania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Ponadto, chcą postawienia ścisłych wymogów językowych, zaostrzenia warunku samodzielności ekonomicznej, wymogu długiego okresu stabilnego zatrudnienia (90% czasu w ciągu ostatnich 5 lat pobytu), a także warunku niekaralności.

Zaznaczono też, że osoba starająca się o polskie obywatelstwo musiałaby złożyć deklarację „o chęci przyjęcia kultury polskiej i polskiego systemu wartości, w tym akceptacji dla wartości chrześcijańskich”. Ponadto, obywatele Ukrainy i osoby deklarujące narodowość ukraińską musieliby złożyć deklarację „potępienia zbrodniczej tradycji Bandery, OUN, UPA” i zobowiązać się „do niepodejmowania aktywności wiążących się z szerzeniem owych zbrodniczych ideologii”.

„W uzupełnieniu tych zmian, by zagwarantować lojalność przynajmniej pierwszego pokolenia migrantów, należałoby rozważyć wprowadzenie kary utraty obywatelstwa dla osób, które otrzymały je w trybie nadania lub uznania, w momencie, gdyby złamały one deklaracje lojalności wobec Polski i/lub dopuściły się ciężkich przestępstw” – podkreślono.

W kontekście potrzeby zmiany statusu ukraińskiej mniejszości narodowej zwrócono uwagę, że w razie braku działań w tym zakresie, istnieje realna możliwość, że Ukraińcy w Polsce zyskają szerokie możliwości, związane np. z organizacją szkolnictwa czy dwujęzycznością w wybranych gminach, szczególnie dużych miast.

„W związku z powyższym, istnieje pilna potrzeba modyfikacji ww. Ustawy poprzez wykreślenie Ukraińców ze spisu uznawanych mniejszości historycznych. Z tych samych powodów w ramach proponowanej nowelizacji należałoby także wykreślić Białorusinów i Rosjan (…)” – napisano.

Zobacz: Masowa imigracja z Białorusi. Od 2021 wzrost o 90 proc. liczby Białorusinów z ważnymi dokumentami pobytowymi

W podsumowaniu dokumentu zawarto następujące, proponowane postulaty:

Przywrócenie efektywnej kontroli granicy:

 • kwalifikowana, warunkowa pomoc dla uchodźców;
 • ochrona przed importem przestępczości, przenikaniem broni;
 • ochrona epidemiczna (HIV-AIDS, gruźlica) przygotowanie do natychmiastowego zamknięcia granicy w razie zniesienia zakazu opuszczania Ukrainy przez mężczyzn w wieku poborowym;

Ochrona równowagi fiskalnej, poziomu życia Polaków:

 • udzielanie statusu uchodźcy i praw do świadczeń indywidualnie, np. w zależności od zamieszkania w strefie objętej działaniami wojennymi;
 • odrębny dla uchodźców system świadczeń, gwarantujący ich transparentność;
 • minimalny poziom pomocy uchodźcom, według zasady: chronimy życie, a nie poziom życia;
 • bezzwłoczne wypowiedzenie niezwykle szkodliwej umowy emerytalnej z Ukrainą.

Ochrona praw Polaków:

 • przeciwdziałanie dyskryminacji Polaków w sferach edukacji, służby zdrowa, zatrudnienia;
 • ochrona standardów nauczania polskich dzieci: odrębny system edukacyjny dla uchodźców, gwarancja miejsc dla dzieci polskich obywateli;
 • ochrona praw pacjentów w sferze procedur ratujących życie: ograniczenie dostępu uchodźców do krytycznych procedur medycznych, gdy czas oczekiwania jest nadmierny;
 • wprowadzenie prawa do wymówienia kwatery uchodźcom bez podawania powodów
  przez rodziny udzielające im gościny;

Ochrona tożsamości kraju i suwerenności narodowej:

 • działania nakierowane na powrót uchodźców, a nie na ich integrację i osiedlenie;
 • zamknięcie prawnych dróg przedłużania i legalizacji pobytu;
 • zagwarantowanie ustawowej ochrony przed szerzeniem antypolskiej, szowinistycznej ideologii OUN-UPA i kultu zbrodniarzy, takich jak Bandera;
 • zakaz wjazdu dla osób propagujących ww. ideologie (np. weterani jednostek faszystowskich, takich jak Azow, promotorzy upamiętnień Bandery);
 • zaostrzenie kryteriów udzielania prawa pobytu i nadawania obywatelstwa;
 • nowelizacja listy uznawanych mniejszości narodowych; wykreślenie z niej Ukraińców (a także Białorusinów i Rosjan).

Konfederacja Korony Polskiej / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz