Na początku lipca niemiecki Komitet Budżetowy Bundestagu zatwierdził kilka programów zakupów dla Bundeswehry. Będą miały łączną wartość 1 mld euro.

Komitet Budżetowy Bundestagu zatwierdził 2 lipca kilka programów zakupów dla Bundeswehry – podaje niemiecki portal “ESUT” . Ich łączna wartość wynosi 1 mld euro.

Niemieckie wojsko zakupi 1818 pocisków kie­ro­wa­nych kali­bru 227 mm GMLRS Unitary do wyrzutni MARS II. (Mittleres Artillerie Raketen System jest euro­pej­ską wer­sją ame­ry­kań­skiego sys­temu M270. Różni się m.in. wyko­rzy­sta­niem sys­temu kie­ro­wa­nia ogniem EFCS, który unie­moż­li­wia­ wyko­rzy­sty­wa­nie amu­ni­cji z gło­wi­cami kase­to­wymi). Pociski będą mogły razić cele w odległości do 80 km.

Niemieckie wojsko powinno je otrzymać do 2023 roku. Planowane są dalsze ich zakupy. Wartość umowy wynosi około 278 mln euro.

Zespół Badań i Analiz Militarnych podkreśla, że zamówienie jest związane z wymaganiami, które są stawiane przed Bundeswehrą w związku z jej udziałem w gru­pie zada­nio­wej bar­dzo szyb­kiego reago­wa­nia NATO (VJTF).

źr. Lockheed Martin

źr. Lockheed Martin

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Obok opisywanych zakupów, pod­da­nych moder­ni­za­cji ma zostać także 170 poci­sków prze­ciw­lot­ni­czych sys­temu Patriot, które są używane przez niemieckie siły powietrzne. Będzie to kosztowało około 213 mln euro. Termin realizacji jest podobny jak w przypadku zakupu rakiet. Chodzi prawdopodobnie o modernizację pocisków MIM-104D PAC‑2 do stan­dardu PAC‑2 GEM‑T, lecz ni zostało to jasno sprecyzowane.

Zmodernizowanych ma zostać także 405 koło­wych trans­por­te­rów opan­ce­rzo­nych Boxer. Osoba kierująca pojazdem otrzyma m.in. kamerę poprawiającą widoczność, która była uznawana dotychczas za niedostateczną.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

24 czerwca Inspektor Wojsk Lądowych niemieckiej armii gen. broni Alfons Mais informował, że program modernizacji Bundeswehry przewiduje także pozyskanie 85 transporterów opancerzonych Boxer z wieżą uzbro­joną w 30 mm armatę szyb­ko­strzelną oraz poci­ski prze­ciw­pan­cerne MELLS.

Niemieckie wojsko zamierza także kupić  trzy samo­loty Bombardier Global 6000. Będzie to kosztowało około 75 mln euro. Miałyby zostać wyposażone w specjalistyczną aparaturę, która uczyniłaby je maszynami roz­po­zna­nia elek­tro­nicz­nego.

Samolot Global 6000 źr. niemieckie siły powietrzne

Samolot Global 6000 źr. niemieckie siły powietrzne

Ma zostać także rozpoczęty proces zamiany mostów czoł­go­wych Biber na pod­wo­ziu Leoparda 1. Bundeswehra zamierza zamówić 24 dodat­kowe mosty Leguan na pod­wo­ziu Leoparda 2, co kosztowałoby 330 mln euro. Pakiet ma także obej­mo­wać sys­temy nawi­ga­cji, wypo­sa­że­nie dodat­kowe, sprzęt szko­le­niowy, a także czę­ści zamienne.

źr. Bundeswehra

źr. Bundeswehra

Zobacz także: Niemiecki minister obrony rozwiązała część sił specjalnych ze względu na “prawicowy ekstremizm”

esut.de / zbiam.pl / kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply