Kto nas uczy ideologii politycznej

Czytelnik tego artykułu chyba go nie oskarży o potępianie kogokolwiek za jego ideały, tak samo jak chyba przyzna mi, że nie mam pretensji do żadnego narodu, iż mu odpowiada taka czy inna polityka. Moją tendencją jest tylko, abyśmy my, Polacy kierowali się własnymi ideałami, to jest dążeniem do „restitutio in integrum” państwa polskiego w granicach, które zburzyła przemoc i napaść w dniu 1 września i 17 września 1939 roku.

Pan Antoni Słonimski powitał polskie życie emigracyjne wierszykiem ogłoszonym w pierwszym numerze paryskiego, emigracyjnego „Czarnego na białem” p. Czesława Poznańskiego. Niestety nie mam tekstu tego wiersza, ale pamiętam że zaczynał się od słów: „Spotkałem raz pętaka – w Polsce miał rangę ministra”. W dalszym ciągu p. Słonimski poetyzował, iż poczęstował tego byłego polskiego ministra aperitifem i dał mu „kopniaka”. Wiersz kończył się dumnym, rewolucyjnym i buńczucznym okrzykiem, że „my z Pelcowizny” pójdziemy razem z Francuzami z przedmieść paryskich, aby zburzyć stary świat, czy też zbudować nowe życie – nie pamiętam.

Wierszyk ten wywołał niesmak powszechny i oburzenie, nawet w środowiskach endeckich i oenerowych, jakkolwiek było oczywiste, że pan Słonimski pisząc o „pętaku” który „w Polsce miał rangę ministra” myślał o ministrze „sanacyjnym”. Po przybyciu do Londynu p. Słonimski otrzymał z rąk bliskiego obecnym czynnikom rządowym p. Karola Estreichera rangę „Mickiewicza” współczesnej polskiej emigracji. Nominacja ta ukazała się za podpisem p. Estreichera w urzędowym „Dzienniku Polskim”.

Była ona bliższa prawdy niż się komu zdaje. Pan Słonimski jest podobno zawiedziony i rozgoryczony, a jednak jego poglądy wraz z poglądami innych panów, o których będę mówił dalej, mianowicie Adama Pragiera, Czesława Poznańskiego i Eugeniusza Hinterhoffa, stanowią szkołę ideową, z której drzazgi tkwią w niejednym poczytaniu naszego rządu, a już niewątpliwie ideologia ta była kagańcem, w świetle którego dopiero zrozumieć można tę skwapliwość i pośpieszność, z jaką został podpisany pakt z Sowietami z pominięciem interesów narodowych Polski i nawet z pominięciem form, w które zazwyczaj się ubiera tego rodzaju akty dyplomatyczne.

Pan Słonimski ma być rozgoryczony i zawiedziony, a jednak jest on dzisiaj główną siłą publicystyczną „Robotnika”, pisma oddanego całą duszę obecnemu rządowi i nawzajem przez rząd popieranego. W Polsce redaktorami „Robotnika” byli śp. Mieczysław Niedziałkowski i śp. Kazimierz Czapiński, jeden rodem z Wilna, drugi z Inflant polskich. Czy byli bliżsi czy dalsi robotnikowi polskiemu, niż jego redaktorzy dzisiejsi, pp. Szapiro i Słonimski? Oczywiście, że bliżsi. Pan Jerzy Szapiro, długoletni korespondent „New York Timesa” z Warszawy, na pewno najlepiej się czuje stąpając po dywanach pałacu Ligi Narodów nad lazurowym Jeziorem Genewskim. Pan Słonimski piszący o sobie „my z Pelcowizny” mieszkał naprawdę na ulicy Flory naprzeciwko Bagateli, a jego Pelcowizna jest taką samą hiperbolą poetyczną, jak ów „kopniak” którego słabowity p. Słonimski nigdy by nie był w stanie nikomu wymierzyć.

Ale nie o to chodzi w czyje ręce składa rząd obecny reprezentację „Robotnika” polskiego. Pocieszmy się, że rząd w ogóle mianuje u nas przedstawicieli narodu. Chodzi nam o szkołę ideową panów – jak powiedziałem – Słonimskiego, Pragiera, Poznańskiego i Hinterhoffa i jej wpływy na rząd, na oficerów i żołnierzy, i na społeczeństwo emigracyjne.

Chciałbym jak najbardziej obiektywnie przedstawić personalia tej grupy osób, których jestem politycznym, a bynajmniej nie osobistym przeciwnikiem.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Niewątpliwie najbardziej utalentowanym jest tu p. Słonimski. Jego niektóre wiersze są bardzo piękne. Jego wiersz na śmierć Marszałka Piłsudskiego dźwięczy mi ciągle w uszach. Jego sztuki sceniczne były wspaniałe, jego karykatura Żyda starającego się być Polakiem w Murzynie Warszawskimbyła sztuką głęboką i piękną, podobnie jak głęboką i piękną była druga jego sztuka, broniąca dawnych pojęć liberalnych przed wszechwładzą państwa, to jest Rodzina. Jak czytelnik widzi, nie mam żadnych uprzedzeń do Słonimskiego, który w Polsce zachwycał mnie wprost tym, że zawsze wskazywał na równie totalitaryzmu hitlerowskiego z totalizmem sowieckim. I dlatego mam do niego żal, że ta ostatnia cecha jego działalności publicystycznej opuściła go właśnie w Londynie wtedy, gdy możemy najwięcej dobrego zdziałała.

Jak się to często zdarza z dobrymi poetami, Słonimski niewiele czyta i niedużo wie. Wystarczy mu talent i pewność siebie. Pod tym względem jego ideowy kolega przewyższa go o głowę. Pragier nie jest ani poetą, ani dramaturgiem, ale za to człowiekiem znającym się na rzeczach, o których pisze artykuły publicystyczne. Pragier zna prawo i historię, bez znajomości których trudno jest być poważnym publicystą politycznym. Stąd Pragier rozumie zawsze przeciwnika z którym polemizuje, podczas gdy Słonimski skazany jest na wypowiadanie swej argumentacji bardzo pewnym siebie tonem przy dopomaganiu sobie wzruszaniem ramionami. Intuicja i talent wystarczają często w poezji, ale w publicystyce politycznej nie można się obyć bez wiedzy odpowiednich przedmiotów.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Pan Czesław Poznański jest zdolnym polemistą, który z pewnych względów biograficznych przebywał zwykle w Genewie, umie pisywać w kilku językach europejskich. Dziennikarz doskonały.

Pan Hinterhoff nie może dorównać poziomem żadnemu z trzech wymienionych pisarzy. Po prostu filosowietyzm p. Hinterhoffa znalazł dla siebie dogodną koniunkturę wśród warunków stworzonych przez polsko-sowiecki traktat z 30 lipca.

Panów Słonimskiego, Pragiera, Poznańskiego i Hinterhoffa, z których jak już powiedziałem Słonimski jest najbardziej utalentowany, a Pragier najwykształceńszy i najpoważniejszy, łączy wspólna ideologia mianowicie:

Dążenie do zjednoczonych stanów Europy i zwyciężenie Hitlera przy pomocy Rosji sowieckiej.

Pan Słonimski pisał otwarcie w „Wiadomościach Polskich” z dnia 2 marca roku bieżącego:

Byłem zwolennikiem stanów zjednoczonych wolnej Europy już wtedy, gdy pisałem pierwszy swój dramat Wieżę Babel, i dziś bardziej niźli kiedy bliska mi jest ta idea.

O wiele wcześniej, bo 4 sierpnia zeszłego roku p. Antoni Słonimski w tychże „Wiadomościach Polskich” pisał:

Po sprawie Zaolzia, w której zrobiono, co tu gadać, prawie to samo co Rosja zrobiła z nami (mówię „prawie to samo”, bo Rosja na swojej podłości zyskała a myśmy stracili).

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Muszę tu zaznaczyć, że wtedy, gdy powyższe „propagandowe” wybuchy Słonimskiego były drukowane w „Wiadomościach Polskich”, pismo to było przez rząd subsydiowane, subsydium to było cofnięte jedenaście miesięcy później, dopiero wtedy, gdy „Wiadomości” wobec polsko-sowieckiego traktatu zajęły piękną i patriotyczną postawę protestacyjną.

W innym miejscu tegoż artykułu z 4 sierpnia 1940 roku p. Słonimski rezygnuje nawet na przyszłość z narodowej niezależnej armii polskiej. Pisze:

Kto wie, czy nie byłoby najprostsze, gdyby na najbliższe lata cała siła wojskowa Europy mogła skupić się w ręku niewątpliwego gentelmana, jakim jest król angielski.

Jak już wspomniałem, p. Słonimski był w Polsce zarówno antyhitlerowcem, jak antybolszewikiem i to wywoływało z mej strony uznanie, nawet podziw. Ale teraz, gdy redaktorzy „Wiadomości Polskich” pp. Nowakowski i Grydzewski zachowali się pięknie i po traktacie z 30 lipca zamieścili w swym piśmie reprodukcję obrazu Matejki Batory pod Pskowem, p. Słonimski napisał rzekomo dowcipne, a w istocie wobec tragizmu okoliczności, które Polskę wówczas spotkały, dość płasko i nieprzyjemnie: „te bachory pod Pskowem”. Nasza opinia publiczna nie zapomni p. Słonimskiemu ani tego paryskiego „pętaka”, ani tych londyńskich „bachorów”.

W „Wiadomościach Polskich” 19 października br. znów p. Pragier zamieścił obszerny artykuł przeciwko Piłsudskiemu, będący też częściowo recenzją z mej Historii Polski.Z dziennikarskiego, polemicznego punktu widzenia artykuł ten jest majstersztykiem zręczności. Pan Pragier posługuje się mną jako wiarygodnym świadkiem wtedy, gdy to mu jest na rękę i jednocześnie ośmiesza mnie i poniża, gdy mu jestem niepotrzebny. Dla p. Pragiera karty mej Historii…są albo świadectwem „naocznego świadka”, „proste i jasne”, albo też „zabawnie anachroniczne”, lub „niekoniecznie na serio”. Należy żałować, że p. Pragier nie wskazuje kiedy mianowicie uważa mnie za „niekoniecznie serio”. Byłby to ciekawy materiał dla wzajemnej wymiany charakterystyk.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Ale jakież antypolskie jest całe nastawienie artykułu p. Pragiera. Dla niego cała walka polski w 1919 i 1920 roku o odzyskanie Wilna i polskich krajów wschodnich jest po prostu „agresją” Piłsudskiego. To co dla mnie, a sądzę że i dla wszystkich Polaków, jest wyzwoleniem rodzinnej ziemi, dla niego zaborem ziemi cudzej.

Nie piszę tego artykułu bynajmniej celem polemiki z pp. Słonimskim, Pragierem, Poznańskim i Hinterhoffem. Cel mój jest wyraźnie inny. Polemikę uważam za zupełnie zbędną. Oni dążą do wolnych stanów zjednoczonych w Europie – ja, a sądzę, że i prawie wszyscy inni Polacy dążymy do czegoś zupełnie innego, mianowicie do odzyskania własnej, niepodległej i niezależnej Ojczyzny. Oni chcą wygrać walkę z Hitlerem przy pomocy Rosji sowieckiej, zapominając, ze względów, których się wolę nie domyślać, że przecież Sowiety to jeszcze gorszy totalizm niż hitleryzm, my chcemy zwycięstwa nad Hitlerem celem wypędzenia Niemców z Polski, celem odzyskania Polski dla nas, ale nie dla bolszewików, ale bynajmniej nie w celu oddania naszych terytoriów bolszewikom, co by niechybnie miało miejsce, gdyby zwycięskie armie bolszewickie znalazły się, dajmy na to, w Berlinie. Czy można to nazwać różnicą poglądów. Bynajmniej! Nie chodzi tu o żadne poglądy. Czy można moje pragnienie i tęsknotę powrotu do siebie, do Wilna nazwać „poglądem”? Nonsens. To nie jest poglądem, tak samo jak nie jest poglądem, że ktoś jest Polakiem, ktoś Francuzem, ktoś Żydem, ktoś Grekiem, a ktoś Patagończykiem. Tu nie chodzi o różnicę „poglądów”, tu chodzi o różnicę samych dążeń, celów, o całkiem odmienne uczucia.

Słyszę takie głosy: „Polska nie ma idei.” Odpowiadam, że z tymi, dla których odzyskanie Ojczyzny nie jest wystarczającą ideą odmawiam dyskusji.

Ja sam w Polsce zawzięcie broniłem przed naszą głupią administracją Cerkwi prawosławnej, broniłem mniejszości rosyjskiej, broniłem Litwinów i Ukraińców. Broniłem ich nie tylko przed administracją, ale także przed niewyrobioną moim zdaniem opinią publiczną naszego narodu. Ale broniąc tych nie-Polaków uważałem, że działam w imię interesów państwa polskiego, w imię polskiej racji stanu. Broniłem także w swej Historii Polskifederacyjnej polityki Piłsudskiego wykazując, że była ona zgodna z polską racją stanu i dziś uważam za konieczną federację państw położonych pomiędzy Niemcami a Rosją i zagrożonych zaborczością tych dwóch potęg, nie bez przekonania oczywiście, że Polska powinna się stać ośrodkiem i przewodnikiem takiej federacji, tak jak to myślał Piłsudski. Ale te wszystkie plany – złe czy dobre, słuszne czy niesłuszne, to rzecz już całkiem inna – tworzone były dla ideału, którym jest dobro państwa polskiego. Osobowością, o którą chodzi, jest tu państwo polskie. Czy myślicie, że Briand rzuciłby kiedykolwiek hasło stanów zjednoczonej Europy, gdyby z góry dla Francji nie przewidywał w tych „stanach” kierowniczej i decydującej roli. Tymczasem p. Słonimski oświadczający się za „stanami” nie może nam nic gwarantować, z góry musi przewidywać, że Polska musiałaby się zrzec swej politycznej osobowości na rzecz tego o ileż od nas potężniejszego organizmu, tak jak księstwo badeńskie zrzekło się swej osobowości na rzecz połączonych i zjednoczonych Niemiec. Ten „ideał” jest całkowicie odmienny od ideału, który przyświeca nam państwowcom, nam narodowcom polskim. A cóż dopiero, gdy p. Pragier oświetla całą walkę z Rosją o ziemie wschodnie, jako naszą wyprawę, naszą agresję, nieomal nasz zabór. Oczywiście, że Polska pozbawiona ziem wschodnich przestaje być nawet aspirantem do narodu historycznego, jakimi są w Europie Anglicy, Niemcy, Francuzi, Rosjanie, Żydzi, Włosi i Hiszpanie, staje się materiałem etnograficznym, staje się „narodowością” poszukującą dla siebie jakiegoś twardszego oparcia o większy, przez kogoś innego rządzony organizm polityczny.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

„Przeminęły z wiatrem” – powiedział prezydent Światowej Organizacji Syjonistycznej dr Weizmann na ostatniej konferencji w Manchesterze – „przeminęły z wiatrem państwa powstałe po ostatniej wojnie”. Naród żydowski pozostał.

To bolszewicy stworzyli pojęcie „poputczik”. Poputczik, czyli po polsku „współpodróżny”, to jegomość który towarzyszy nam przez pewien czas drogi, jakkolwiek po pewnym czasie drogi nasze całkowicie rozejść się mogą. Droga autem z Wilna do Grodna prowadziła przez Lidę i droga z Wilna do Nowogródka przez Lidę, jakkolwiek z Lidy do Grodna jechało się na prawo, a do Nowogródka na lewo. Jeśli jechałem do Nowogródka, to ktoś jadący jednocześnie do Grodna mógł być „poputczikiem” aż do Lidy. Pamiętam nawet karykaturę z „Izwiestii” sprzed kilkunastu lat, przedstawiającą Henryka Forda jadącego fordem, do którego mówi robociarz sowiecki: – „a nu-ka mister Ford – padwiezi” co znaczy po polsku: „podwieź, panie Fordzie”. Oczywiście karykatura ta była w rzeczywistości zakłamaną apoteozą gospodarczej polityki sowieckiej, która musiała się do czasu do czasu ratować współpracą z kapitałem zagranicznym, nawet w postaci współpracy z tak zdecydowanym wrogiem bolszewizmu, jakim jest ten milioner i filozof amerykański.

Dziś Żydzi całego świata są „poputczikami” Anglii w walce z Hitlerem. Ale właśnie tylko „poputczikami” – ich cele i powody tej walki są zupełnie inne, niż cele i powody angielskie. Żydzi walczą z Hitlerem jako antysemitą, jako z wrogiem tego narodu, jako z reinkarnacją Hamana[1], który w historii powszechnej od egipskich do naszych czasów wciąż się wciela w postać takiego czy innego władcy. Muszę tu wyjaśnić, że uważałem zawsze i uważam, że Żydzi jakkolwiek nie mają własnego państwa, są jednak zdolni do prowadzenia własnej narodowej polityki, mającej wielki nawet wpływ na politykę innych narodów. Więc Żydzi są tylko „poputczikami” Anglii i Polski i innych narodów walczących z Niemcami. Cele angielskiej wojny są aż nadto wyraźne, wypływają z historii, są ujawnieniem stałej zasady polityki angielskiej w stosunku do europejskiego kontynentu, składającej się z trzech kanonów: 1) nieangażowania się zbytnio do spraw europejsko-kontynentalnych 2) utrzymania Gibraltaru i Suezu we własnym ręku, a Niderlandów w stanie niepodległości w stosunku do Niemiec i Francji 3) niedopuszczenia do powstania hegemona nad Europą. Gdy był Napoleon, Anglia walczyła z Napoleonem, tak jak teraz z Hitlerem, gdyby Stalin wywołał bolszewicką rewolucję w Berlinie, Paryżu i Rzymie, Anglia walczyłaby ze Stalinem, gdyby Briand powołał do życia stany zjednoczone Europy pod egidą Francji, Anglia walczyłaby z Francją. Bardzo wątpię, czy Anglia po wojnie zechce budować stany zjednoczone Europy biorąc wśród nich dla siebie rolę kierowniczą, jak się to p. Słonimskiemu zdaje. Sądzę, że Anglia postąpi znów zgodnie ze swą stałą zasadą i po obaleniu hegemona pozostawi Europę samej sobie, odseparowując częściowo interesy angielskie od interesów europejskiego lądu. Hasła antytotalistyczne są tylko dekoracją dla narodowych interesów Anglii, które tu oczywiście decydują. Anglicy są wspaniałym narodem, tolerują w czasie wojny prowokacyjne ględzenia Shawa, ale takie ględzenia żadnego na nich wpływu nie mają, bo nic nie jest w stanie wstrząsnąć ich głębokim i mocarnym poczuciem interesu narodowego. Kiedyż będziemy mieli podobnie wspaniałą opinię publiczną, kiedyż nie będą miały na nas wpływu różne prowokacje, demagogie, głupstwa, lub kadzenia bałamutne, lub inspiracje cudzych interesów narodowych, „agentury obce”, jak to słusznie mówił Piłsudski. Gdy tego angielski interes zażądał, antytotalistyczne hasła angielskie nie przeszkodziły Anglikom sprzymierzyć się ze Stalinem, który przecież jest totalistą o wiele gorszym od samego Hitlera. O ile jestem krytycznie nastrojony do naszego paktu z Sowietami, o tyle jako bezstronny widz rozumiem angielskie wobec tego paktu nastroje. Anglia jest oddzielona od bolszewizmu morzem i cnotami swego narodu. Bolszewicy mogą wszystkie u nas kościoły zamienić na muzea bezbożnicze, wytępić całą naszą inteligencję, od tego się nie zamknie w Anglii ani jeden dom Boży, od tego nie będzie miał uszczerbku ani jeden angielski lord; echo internacjonału nie zagłuszy tu ani na chwilę dźwięków Boże zbaw Króla, a bolszewicka nędza i głód na rosyjskich, ukraińskich i polskich ziemiach nie pomniejszy angielskiego dobrobytu ani o łyżkę puddingu; to, że dzieci na ziemiach zajętych przez bolszewików nie umieją się śmiać nie odejmie ani jednego uśmiechu ślicznym, grzecznym i dobrze wychowanym maleńkim gentelmanom i panienkom. Gdyby zaś bolszewizm zbliżył się do mórz angielskich – oho! ten wspaniały naród potrafiłby z nim tak samo odważnie i rozsądnie walczyć, jak dziś walczy z Hitlerem.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Nasza walka z Hitlerem o wiele bliższa jest angielskich celów wojny, niż żydowskich celów wojny. Żydzi walczą tylko z hitleryzmem, przecież za czasów Republiki Weimarskiej prasa żydowska i w Ameryce, i w Polsce była właściwie filoniemiecko nastawiona, a dla nas Gustaw Stresemann był tak samo niebezpieczny jak Hitler. Dla nas, jak i dla Anglików nie taki czy inny ustrój w Niemczech jest wrogiem, lecz niebezpieczne są niemieckie tendencje hegemonii nad Europą, których skutkiem jest zajęcie całej Polski od Zbąszynia do Stołpców przez wojska niemieckie. Gdyby jutro na czele tych wojsk stanął nie Hitler, lecz sama wskrzeszona Róża Luksemburg, nasz nastawienie niemieckie nie mogłoby nic stracić w swojej sile, Anglicy w takim fantastycznym wypadku również nie zmieniliby swej polityki, natomiast nie można tego samego powiedzieć o Żydach.

Czytelnik tego artykułu chyba go nie oskarży o potępianie kogokolwiek za jego ideały, tak samo jak chyba przyzna mi, że nie mam pretensji do żadnego narodu, iż mu odpowiada taka czy inna polityka. Moją tendencją jest tylko, abyśmy my, Polacy kierowali się własnymi ideałami, to jest dążeniem do „restitutio in integrum” państwa polskiego w granicach, które zburzyła przemoc i napaść w dniu 1 września i 17 września 1939 roku.

Stanisław Cat-Mackiewicz


[1]Haman – postać biblijna z Księgi Estery, wezyr perski planujący pogrom Żydów, udaremniony przez Esterę.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl
21 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply

 1. owczarek
  owczarek :

  Nie jest możliwe realizowanie tej idei do czasu wyeliminowania wszelkiej nieodpowiedzialnej i szkodliwej dla POLSKI zasady popierania sezonowego państwa i kraju bez narodu takiego jak ukraina przez wszelkiej maści oszołomów i jawnych banderowskich manipulatorów tak na płaszczyżnie Sejmu Senatu jak tej pospolitej chociaż by na tym Portalu wszelkiej maści ,,miejscowych” oszołomionych faszystowską doktryną lub profesjonalnych agitatorów uri,nałów.Po ich wyeliminowaniu można przystąpić do realizacji tej ,,pracy organicznej” która mósi przynieść określone efekty. ,,,Moją tendencją jest tylko, abyśmy my, Polacy kierowali się własnymi ideałami, to jest dążeniem do „restitutio in integrum” państwa polskiego w granicach, które zburzyła przemoc i napaść w dniu 1 września i 17 września 1939 roku.”

  • tutejszym
   tutejszym :

   Końcowy tekst wypowiedzi jest skopiowanym urywkiem z książki “Stanisław Cat-Mackiewicz: Kto nas uczy ideologii politycznej”. Początkowy bełkot + błędy jest wypowiedzią autorską Pana Janusza S. (Owczarek i inne liczne nicki… ). Wyrazy szacunku i sympatii Panie Combat56. Cieszę się że mogę znowu poczytać Pańskie niezależne wypowiedzi.

   • owczarek
    owczarek :

    Tutejszym:12.06.2014 22:27). ,,miejscowy” Adamiec (Końcowy tekst wypowiedzi jest skopiowanym urywkiem… )Skąd ty to wiesz pijaczku czy tekst jest skopiowany czy przepisany??? z końcowego fragmentu artykułu ?. Szczekaj dalej . Mam to co piszesz w pewnej części cała , poniżej krzyża. Tak jak i ciebie. Odczep się ode mnie , i przestań dodawać jakiekolwiek przedrostki przed Moim Nickiem .

 2. combat56
  combat56 :

  Nawoływania do eliminowania w połączeniu z avatarem mogą budzić pewien strach, i obawę powrotu banderowskich metod realizacji celów politycznych. Uspokaja za to pisownia słowa musi przez ó, ,,Owczarek” ma pewnie egzamin gimnazjalny przed sobą, do pełnoletności może wyleczy się z ideologii pokrewnej do Banderowskiej.

  • owczarek
   owczarek :

   Panie : Combat56:12.06.2014 20:37). Rozumiem że , Pańskie uwagi nie zostały przemyślane i krytyka mojej osoby to tylko chęć ponownego zaistnienia na tym Portalu.Przyznaję fatalną pomyłkę z nieprawidłowym wpisem {ó=u} w sumie nie ma to znaczenia odnośnie treści merytorycznej . Proszę na przyszłość o powstrzymanie się od takich uwag . W szczególności od głupawych stwierdzeń o ,(,powrocie do banderowskich metod”) .Takie metody są stosowane u was na ukrainie a nie w Polsce . I eliminacja nie koniecznie musi się wiązać z eliminacją fizyczną wystarczy wyeliminowanie osobnika ze społeczeństwa , ale nie muszę tego Panu wyjaśniać i odpowiadać na Pańskie insynuacje .Gdyby pan zadał sobie trochę trudu i przejrzał moje Posty nie wypisywał by Pan idiotyzmów pod moim adresem w stylu (i może wyleczy się z ideologii pokrewnej do Banderowskiej.) Zwracam Panu uwagę że bruderszaftu nie piliśmy per ty , też nie jesteśmy , nawet pisząc o osobie sobie nieznanej należy zachować odpowiednie formy dobrego wychowania dodając słówko PAN przed nickiem przynajmniej w tekście. I ostatnia uwaga dotycząca Pańskiego dwuznacznego zachowania , oceniam że jest Pan ,,jasnowidzem” lub przynajmniej ,,geniuszem” w dziedzinie psychologii . Na podstawie jednego błędnego wpisu potrafi Pan ocenić : wiek , wykształcenie i wiedzę osoby na temat której tak zdecydowanie się wypowiada Polecam trochę więcej skromności i rozsądku w przyszłych ocenach innych .

   • combat56
    combat56 :

    Zgodnie z Radą Języka Polskiego ,,pseudonim internetowy należy traktować jako identyfikator, symbol, logo użytkownika, nie zaś nazwę własną. W związku z tym o formie zapisu identyfikatora decyduje jego właściciel, natomiast inne osoby nie powinny tej formy modyfikować.”
    Także po pierwsze nie musi Pan koniecznie używać przed moim pseudonimem słowa Pan, tym bardziej że w Pańskim przypadku nie jest to przejaw szacunku, tylko maskowanie jego braku wobec innych, co pokazał Pan modyfikując pseudonim Uri na Uri,nałów
    Na istnieniu na forum mi nie zależy, więc i komentuje incydentalnie.
    Mam tylko nieodparte wrażenie, że rozmawiam ze starym ,,druhem” z forum Panem Hetmańskim bo nie pamiętam żebym ,istniał” tutaj jednocześnie z ni(e)jakim Owczarkiem.Ten sam brak dystansu, i przewrażliwienie na punkcie swojego ,,istnienia” na forum.
    Oczywiste jest że jeden błąd o niczym nie świadczy, sam robię ich mnóstwo wiec tym bardziej mam skłonność do deprecjonowania błędów ortograficznych.
    Po prostu postanowiłem się z Pana pośmiać sprowokować zdenerwować.Jak mi się udało to się ciesze. Bez udawanego szacunku żegnam jaśniepanie Hetmański vel Owczarek i nie pamiętam jak jeszcze.

    P.S Od niepamiętnych czasów robisz Pan kloakę z forum, ale daj Pan spokój Mackiewiczowi bo jego publicystyka i twoje wypociny gryzą się niemiłosiernie.

    • owczarek
     owczarek :

     Combat56: 12.06.2014 23:19 Mam w głębokiej pogardzie Pańskie wypociny , tyle że nie chce mi się weryfikować pod jakim nickiem jeszcze Pan się produkował jednak dzięki za wskazówki z jaką banderowską psiarnią mogę Pana utożsamiać . (Tego banderowca(uri,noła) nie musi Pan bronić jego towarzystwo na tym forum to incydent jak ukraina , a co modyfikowania nicku czyżbyś Pan oślepł czy po prostu stosujesz manipulację? Bądż Pan tak łaskaw poczytać kto na tym forum zaczął w sposób obrażliwy modyfikować pseudonimy ale zapewne nie muszę Panu tego uświadamiać bo doskonale Pan to wie ). Putin robi tam swoje porządki a Obama dba o nowe dostawy ropy jak widać Ukraińscy faszyści drogo zapłacą za propagowanie i wdrażanie banderyzmu , to tylko kwestia czasu dobrze wiedzieć z kim się Pan identyfikuje . Także odniosłem wrażenie po stylu pierwszego ataku że nie jest Pan tym kim chciałby być pod tym nickiem,( tutejszy,Tutejszym,raul,wilk,uri , itd) Jeśli chciał się Pan dowartościować to muszę Pana rozczarować , całe wymienione banderowskie ,,towarzystwo” mam w głębokiej pogardzie i nie jest w stanie Mnie jak Pan pisze wyprowadzić z równowagi odbijam ich chamskie napaście ze spokojem i wyrachowanym cynizmem . Przykro mi że pozbawiam Pana powodów do jakiejkolwiek uciechy (pośmiać sprowokować zdenerwować.) Jeśli tęskni Pan do kąpieli w szambie to polecam niejakiego ,,Tutejszego” ponoć posiada całe wanny tego eliksiru próbował wylewać nadmiar na forum lecz z mizernym efektem. Zapewne Panu użyczy w ilościach jakie Pan potrzebuje. Jeśli w przyszłości będzie miał Pan zamiar ponownie mnie zaatakować proszę utrzymać formę zwracania się do mnie tak jak cytuję z Pana wypowiedzi jaśniepanie . Brak szacunku który pan deklaruje oznacza tylko fakt że nie otrzymał Pan odpowiedniej ogłady towarzyskiej tzw(kindersztuby) . Ale proszę się nie martwić to wada 95 % tzw nowej ,,ynteligencji”. Pozostałe 5% to ,,yelity”. Pozostałe dobre rady proszę wsadzić w butu mniej słomy będzie widać . Dostaje Pan odpowiedż na Poziomie który sam prezentuje taki mały offest.

     • tutejszym
      tutejszym :

      Panie Januszu S. (Owczarek i inne…): piszemy „tzw.” a nie ”tzw”, „buty” a nie „butu”, „odpowiedź” a nie „odpowiedż”, „offset” a nie „offest”. Te i inne błędy robisz nagminnie. Myślenie Panu siada, ratuj się Pan. Stajesz się typowym przedstawicielem ,,ynteligencji” bliskim do wejścia do ,,yelity” na poziomie Twojej GW.

     • owczarek
      owczarek :

      Tutejszym:13.06.2014 07:03 Adamiec ! Adamiec !Adamiec! Adamiec !Adamiec ! Znowu nie wziąłeś normalnej dawki tabletek , niepoprawny alkoholiku . Znowu uciekłeś z zamkniętej terapii dla ,,Anonimowych Alkoholików”. Szkoda że z niej rezygnujesz nałóg widzę jest silniejszy , były pewne pozytywne objawy i znowu je zmarnowałeś. Może czas żeby rodzina podjęła działania Sadowe żeby cię Ubezwłasnowolnić ?. To co robisz już staje się w twoim wykonaniu niebezpieczne . Na początek powinni zabronić ci dostępu do internetu Aż dziwne że nie wyniosłeś komputera z domu i jeszcze go nie przepiłeś . Postępów w leczeniu życzę. Pacanie znowu bredzisz w delirium ,skąd wiesz co czytam ??? znowu dopadły cię zwidy i halucynacje .

     • tutejszym
      tutejszym :

      Panie Januszu S. (Owczarek i inne…): Zdanie kończymy znakiem kropki (.). Piszemy „Internetu” a nie „internetu”, „sądowe” a nie „Sadowe”, „tzw.” a nie ”tzw”, „buty” a nie „butu”, „odpowiedź” a nie „odpowiedż”, „offset” a nie „offest”. Te i inne błędy robisz nagminnie. Myślenie Panu siada, ratuj się Pan. Stajesz się typowym przedstawicielem ,,ynteligencji” bliskim wejścia do ,,yelity”. Zacznij czytać gazety, chociażby „Świerszczyk”, przepraszam przedszkolaków za polecenia ich gazetki głupolowi. Może to troszeczkę Tobie pomoże, chociaż widzę postępujący regres w Twoich czynnościach umysłowych. Myślę że znam przyczynę Twojego stanu. Następnym etapem Twojej choroby będzie wypadnięcie zębów na fotografii w Twoim dowodzie osobistym. Wchodzisz w ostatni etap syfilisu, już nic Tobie nie pomoże, unikaj gwałtownych ruchów przy tąpnięciach, precjoza mogą odpaść na podłoże, zbuki strasznie śmierdzą. Ale dopóki co to używaj edytora tekstu, unikniesz części błędów gramatycznych i ortograficznych. Co do błędów logicznych ( niezborność umysłowa ) to już nic Panu nie pomogę, Pański syf już tak ma. Pozdrawiam ze współczuciem.

  • owczarek
   owczarek :

   Suwaliszek: 12.06.2014 22:31) Jak Pan widzi znowu na forum rozprzestrzenia się stonka banderowska (( tutejszy,Tutejszym,raul,wilk,uri ostatni dołączył Combat 56 )wyciągają z zamierzchłych czasów wszystkie możliwe nicki i pewnie w pośpiechu rejestrują owe ) i Pańskie pytanie jest już zablokowane i o to im chodzi. Jedyna rzecz którą może Pan w tym przypadku zrobić to ich ignorować nie zważając na zaczepki . Banderowcy zawłaszczają ten PORTAL .

  • tutejszym
   tutejszym :

   Panie Suwaliszek. Unia postuluje i dąży do likwidacji państw narodowych. Stąd ma Pan atak UE na naukę historii Polski w szkołach, atak na Kościół i naukę religii, atak na Polską Rodzinę, dzietność, czytelnictwo… Osobiście jestem przekonany w istnienie tajnego planu obniżenia poziomu nauczania w szkolnictwie Polskim. Co do tematu Kresów, one istnieją w nas, w naszej przeszłości i teraźniejszości, w naszej świadomości narodowej. Są one dla nas nie do utracenia. Banderyzm powinniśmy stanowczo potępić, zwalczyć – my Polacy razem z mieszkańcami obecnej Ukrainy, mamy w nich sojuszników. Banderyzm to marginalny wrzód, chora ideologia. Dlatego trzeba zrobić to szybko, aby uniknąć gangreny. Najbardziej prawdopodobny scenariusz “odzyskania” kresów zgłosił pewien młody człowiek. Armie czołgów, satelity, broń kosmiczna… ale po zorientowaniu się że nie jest to forum gry fantasy, zniknął z tego Forum. Drugą osobą był wyznawca siłowego odzyskania Kresów za pomocą dywizji i armii milionów dolarów, armie (miliony dolarów) miały spaść z Jego bezbożnego nieba wprost na Jego internetowe konto. Z tego co wiem obecnie jest na zwolnieniu warunkowym, kiedy wróci do zakładu to nie wiem. Reasumując: Kresów nigdy nie utracę, są one we mnie, w synach, wnukach. Wnuki wiedzą że dziadek jest z Kresów, że to zawsze podkreśla. Mają swoje sprawy, na żal że nie wypytywali dziadka, nie spisywali, przyjdzie czas później. Oby Bóg dał aby jak najpóźniej, może przyszły żal zmniejszę, może napiszę dla nich odpowiedzi na pytania które kiedyś chcieliby zadać. Obecne Kresy to Ukraina i Jej mieszkańcy oraz rachunki które potomkowie banderowców powinni nam zapłacić. Rachunki z konta historii, moralności. Oni nam ale też my im. Takie jest moje obecne zdanie.

   • owczarek
    owczarek :

    Tutejszym:13.06.2014 12:31).Adamiec , poszukiwany przez zakład Anonimowych Alkoholików po przerwaniu obowiązkowej terapii , oraz Proboszcza za szerzenie mowy nienawiści . Z tego co wiem obecnie jest na ,,gigancie ” czyli ucieczce z zakładu zamkniętego , kiedy wróci do zakładu to nie wiem . Tępy osobnik żyjący w świecie delirium . Proszę sobie wyobrazić że wypija litr dziennie alkoholu , w między czasie troluje na necie . Wnuki wiedzą że dziadek jest na leczeniu zamkniętym ale wstydzą się w szkole o tym rozmawiać Oby Bóg dał aby jak najpóźniej i nie obrażaj Boga bo gdyby widział twoje zachowanie (niestety jest za wysoko i niewiele dostrzega) co wyczyniasz dawno by zakończył twój podły żywot . Oszalały z nienawiści do wszystkiego i wszystkich nędzarzu moralny . Udowodnij pijaku to twoje bzdurne twierdzenie ,(wyznawca siłowego odzyskania Kresów ) już wielu użytkowników tego forum wyśmiało twoje urojenia mimo tego nadal je rozpowszechniasz . Oczerniasz i obrażasz byle tylko cokolwiek napisać dzień bez plucia na innych to dzień stracony dla ciebie . Takie twierdzenia to właśnie działanie delirium .Następny miraż to takie ględzenie ( razem z mieszkańcami obecnej Ukrainy, mamy w nich sojuszników. ) Banderyzm szczególnie mocno jest zwalczany na euromajdanie i w prawym sektorze A obecnie przez dyktatora części zachodniej tego tworu zwanego ukrainą tam praktycznie nie istnieje . Na Wschodniej części Po Secesji od tego zbrodniczego państwa opartego na ideologii Dońcowa . realnie został zniszczony i tych ludzi należy popierać ż tego powodu że nie życzą sobie być identyfikowani na Swiecie jako Ludobójcy i mordercy , i kolaboranci Hitlera.

   • zefir
    zefir :

    “Tutejszym”,to nie przesada że baaardzo lekceważy pan inteligencję Polaków i to świadomie.To nawet zabawne jak pan zniechęca do UE,ale zostawiam to panu.W temacie Kresów,banderyzmu i Ukrainy wprawdzie piszesz o banderyżmie jako MARGINALNYM wrzodzie i chorej ideologii i powołujesz się na zwalczanie banderyzmu razem z mieszkańcami Ukrainy.To jak to jest?Na Wschodzie w Donbasie walczą z ideologią i pupilami nazibanderyzmu i wielki krzyk,na czele z “Tutejszym”W całej kijowskiej Ukrainie OUN-UPA,Stepan Bandera i ideolodzy nazibanderyzmu zdobią swymi facjatami wszystkie urzędy,szkoły ulice,cerkwie,itp,bez sprzeciwu tych”mieszkańców obecnej Ukrainy”O odzyskaniu Kresów piszesz pan w szyderskim tonie,bez słowa,że Kresy to kawał historii Polski,że Lwów tordzennie historycznie miasto Polski.Już omal panu uwierzyłem,gdy nagle:”oni nam ale też my im”,zaś rachunki to “z konta historii,moralności”Panie “Tutejszym”Polacy nie muszą i nie mogą przepraszać za konieczną samoobronę przed rzeżnikami ukraińskimi ze złodziejskiej,bestialskiej,zwierzęcej i morderczej OUN-UPA.I żadne umizgi,instrumentalizacja,czy manipulacja tu nic nie pomogą.Dotyczy to zarówno pana,jak szefa SBU Ukrainy i dzałaczy V-tej kolumny ZUwP.Również w ramach akcji “wisła” dokonano dobroczynnego aktu,odizolowania częsci mieszkańców od wpływu nazizbójów i ich przeniesienia w świat innych standardów i cywilizacji.Dzisiaj potomkowie akcji “Wisła”,jesli nie podlegają wpływom neobanderyzmu ZUwP mogą tylko dziękować za los wygrany w loterii życia.

    • tutejszym
     tutejszym :

     Widzi pan, panie zefir, wszystkie powyższe posty “Sienkiewiczowskie” to posty owczarka i kilku jego kolejnych wcieleń, czyli pana SobiePan. Są one sprzed pół roku. SobiePan jest jak jojo: wyrzucony wraca pod nowym nickiem. odpowiedź pana świadczy że nie przeczytałeś pan dokładnie mojego postu i absolutnie nie zrozumiałeś jego przesłania. Dla mnie pańska wypowiedź jest logicznie i moralnie nie do przyjęcia. Najpierw imputujesz pan jakieś treści, potem je zwalczasz i wychodzi bełkot. Przeczytaj pan kilka razy wolno i ze zrozumieniem a potem przedyskutujemy ewentualnie zdanie po zdaniu. A tak na marginesie: Ojciec mój po otrzymaniu rozkazu o rozpętaniu kontr terroru akcje odwetowe wobec Ukraińców przeprowadzał i w nich uczestniczył. Rozkaz o kontr terrorze został wydany dużo za późno, co wielokrotnie pisałem i podkreślałem. Na ten temat milczałem, ale po oficjalnym ujawnieniu tego faktu mogłem co nieco powiedzieć.

     • zefir
      zefir :

      Panie “Tutejszym”,ta wymiana poglądów zaczęła się od postu “Suwaliszek” i nie ma nic wspólnego z “SobiePan’em”.To jakaś pana obsesja.Z drugiej strony sprawiasz pan wrażenie,że chciałbyś skontrować moje myśli z mego poprzedniego postu,ale ewidentnie brakuje panu argumentacji merytorycznej.Nie będę z panem dalej polemizował w tym temacie,gdyż wyglądałoby to na znęcanie się.Tego nie chcę,więc pozdrawiam.

 3. AlexWolf
  AlexWolf :

  Bezpośrednimi ludobójcami Narodu Polskiego, w czasie II wojny światowej i po niej, byli Niemcy, w tym wspierający przez nich banderowcy, melnykowcy i wszelkie odłamy nacjonalizmu ukraińskiego, sowieci i wspierający ich czerwoni zdrajcy a pośrednio mocarstwa zachodnie, które umyły ręce i sprzedały Polskę.

 4. gutek
  gutek :

  zefir, trzeba być naprawdę debilem żeby pisać “W całej kijowskiej Ukrainie OUN-UPA,Stepan Bandera i ideolodzy nazibanderyzmu zdobią swymi facjatami wszystkie urzędy,szkoły ulice,cerkwie,itp,bez sprzeciwu tych”mieszkańców obecnej Ukrainy”. Sprzeciw jest, ale nie taki jaki byś chciał zobaczyć, bo w przeciwieństwie do twoich kanapowych chęci ludzie nie chcą skończyć w więzieniu czy szpitalu. A Lwów to polskie miasto, zgadzam się. Lecz nie trzeba było rozbudowywać miasta z założenia polskiego w otoceniu ukraińskich wsi. Amerykanie pokazali jak to się robi, tamtejsi potencjalni patrioci mogący sobie rościć pretensje do ziem swoich przodków siedzą sobei w swoich rezerwatach.