Niemiecka firma FFG zaprezentowała demonstrator koło­wego trans­por­tera Genesis z napędem hybrydowym.

W tym tygodniu pod­czas sym­po­zjum zorganizowanego w zakła­dach niemieckiej firmy FFG Flensburger Fahrzeugbau we Flensburgu, przedsiębiorstwo to zapre­zen­to­wało demon­stra­tor tech­no­lo­gii koło­wego trans­por­tera opan­ce­rzo­nego przy­szło­ści, o nazwie Genesis.

Premiera demonstratora miała pierwotnie mieć miejsce w czerwcu br., podczas salonów Eurosatory 2020 w Paryżu, jednak wydarzenie to zostało odwo­łane z powodu pan­de­mii koronawirusa.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda.

Przekaż 50 zł

Zwalczaj propagandę.

 

Jak podaje serwis ZBiAM.pl, Genesis to koło­wy trans­por­te­r opan­ce­rzo­nym w ukła­dzie 8×8, nieco przypominający GTK Boxer. Podobnie jak on, posiada moduł jezdny i wymien­ne modu­ły misyj­ne, przy czym pod­czas sym­po­zjum zapre­zen­to­wano go w kon­fi­gu­ra­cji bojo­wego wozu pie­choty, z bezzałogową wieżyczką bojową Kongsberg wyposażoną w armatę kal. 30 mm.

Niemiecki pojazd posiada potężny, hybry­dowy układ napę­dowy (diesel-elektryczny) o mocy cał­ko­wi­tej aż 1368 kW/1860KM. Umieszczony z przodu silnik wyso­ko­prężny służy jedy­nie do zasi­la­nia bate­rii aku­mu­la­to­rów, które z kolei zasilają osiem sil­ni­ków elek­trycz­nych umiesz­czo­nych w osiach wozu, z osobnymi wałami napędowymi. Każdy z nich zapewnia moment obro­towy o war­to­ści 15 622 Nm.

Pojazd ma poruszać się niezwykle cicho w trybie całkowicie elektrycznym (tzw. Silent Watch), a także posiadać bardzo dobre przyspieszenie. Pod względem sterowania, zastosowano podobne rozwiązanie jak w przypadku pojazdów gąsienicowych (róż­ni­co­wa­nie pręd­ko­ści obro­to­wej lub hamowanie kół na poszcze­gól­nych bur­tach). FFG zapewnia, że technologię tę można też zastosować w pojazdach w układzie 4×4 czy 6×6. Wiadomo też, że dwuosobowa załoga jest chro­niona przed ewen­tu­al­nym nega­tyw­nym wpły­wem potęż­nej insta­la­cji elek­trycz­nej przez spe­cjal­nie zapro­jek­to­wa­ne ele­men­ty.

Jak podano, Genesis ma 8,25 m dłu­go­ści, 2,25 m sze­ro­ko­ści i 2,4 m wyso­ko­ści oraz masę 40 ton. Maksymalna pręd­ko­ść to ponad 100 km/godz, a zasięg wynosi 150 km przy napędzie wyłącznie elektrycznym i przy pręd­ko­ści 40 km/godz lub 600 km przy wyko­rzy­sta­niu układu hybry­do­wego i przy pręd­ko­ści 60 km/godz. Pojazd może przewozić 10-osobowy desant.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda.

Przekaż 50 zł

Zwalczaj propagandę.

Wóz Genesis został w całości opracowany i sfinansowany przez FFG. Prace roz­po­częto dwa lata temu. Wiadomo, że w niedalekiej przy­szło­ści Genesis zosta­nie pod­dany róż­nym testom, a rozwiązania opra­co­wane w toku roz­woju tego koło­wego trans­por­tera mają posłu­żyć do budowy przy­szłego następcy pojazdu roz­po­znaw­czego FENNEK lub pod­czas reali­za­cji fran­cu­sko-nie­miec­kiego pro­gramu Main Ground Combat System (MGCS).

Zbiam.pl / euro-sd.com / Kresy.pl
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz