„Okupacja” Lwowa

Tragiczny los Polaków we Lwowie, czyli czy Polska okupowała Lwów i Małopolskę Wschodnią?

Nacjonaliści ukraińscy otwarcie mówią, a i w literaturze ukraińskiej często czytamy, że Polska okupowałaróżne ziemie ukraińskie od XIV wieku do 1939 roku. Np. tygodnik ukraiński ukazujący się w Melbourne (Australia) „Cerkiew i Żytja” w numerze z dnia 13 marca 1977 roku zamieścił notatkę o obchodzonej przez Polaków w Kanadzie rocznicy Obrony Lwowa przed Ukraińcami w 1918 roku, którą redakcja pisma zaopatrzyła taką uwagą: „Orlęta lwowskie wciąż jeszcze śnią o czasach, kiedy wylegiwały się w cudzym gnieździe”.

Wyraz „okupacja” znaczy przywłaszczenie sobie terenu. Poza tym prawdziwy okupant zazwyczaj niszczy i grabi. Polska nie podbiła i nie przywłaszczyła sobie Ziemi Lwowskiej – Małopolski Wschodniej. Weszła legalniew ich posiadanie: ostatni księżę Rusi Halicko-Wołyńskiej Jerzy II (z rodu Piastów mazowieckich!) zrobił spadkobiercą swego księstwa króla polskiego Kazimierza Wielkiego, który po śmierci Jerzego II, w 1340 roku przyłączył te ziemie do Polski. Miejscowa ludność ruska (dziś nazywana ukraińską) nigdy nie występowała przeciwko panowaniu polskiemu do 1772 roku, i austriacko-polskiemu do 1918 roku. Dwa razy – w 1648 i 1655 roku ukraiński hetman Bohdan Chmielnicki oblegał bezskutecznie polski Lwów! W 1918 roku – 1 listopada Ukraińcy z pomocą upadającej Austrii zagarnęli zbrojnie Galicję Wschodnią i Lwów; gdyby był ukraiński, to by mu się poddał. Ze Lwowa przepędziła ich zbrojnie do 22 listopada (a więc w 3 tygodnie!) polska, w większości cywilna ludność miasta, chociaż Ukraińcy mieli znaczną przewagę militarną (regularne wojsko). Marszałek Francji Ferdynand Foch powiedział w 1922 roku, że kiedy ustalały się granice Polski, Lwów wielkim głosem zawołał: „Tutaj jest Polska”. Również w okresie międzywojennym Ziemia Lwowska w świetle prawa międzynarodowego legalnie należała do Polski: umowa pomiędzy Polską a Ukrainą podpisana 21 kwietnia 1920 roku, która ustaliła granicę polsko-ukraińską na linii Zbrucza i wschodniego Wołynia, traktat (ryski) Polski z Rosją Sowiecką i Ukrainą 18.III.1921 i decyzja Konferencji Ambasadorów w Paryżu na wniosek Ligi Narodów 18.III.1923, uznająca wschodnią granicę Polski („Encyklopedia historii Polski” t. 1 str. 188, Warszawa 1994).

Ziemia Lwowska (Galicja Wschodnia – Małopolska Wschodnia) aż przez 600 lat była związana z Polską bezpośrednio lub pośrednio i stanowiła integralną część Polski, odgrywając – szczególnie Lwów – wielką rolę w życiu narodu. Z biegiem lat tereny te stały się mieszane narodowościowo. Obok Rusinów/Ukraińców mieszkało tu coraz więcej Polaków, a obok nich mieszkali tu m.in. Żydzi (ok. 8% ogółu ludności), Ormianie i Niemcy. Ormianie całkowicie się spolonizowali, jak również wielu Niemców (raczej Austriaków) i Żydów. Polacy z Żydami stanowili większość ludności miejskiej – razem prawie całą klasę wyższą i średnią; przed I wojną światową Polacy i Żydzi tu mieszkający płacili aż 80% podatków.

Polacy z Żydami stanowili również większość ludności Lwowa – aż 85% ludności miasta w 1939 roku. I to nie od okresu międzywojennego. Według historyka ukraińskiego Ja. P. Kisia („Promysłowist Lwowa u periodi feodalizmu XIII – XIX st.” Lwów 1968) już w XVI wieku większość mieszkańców Lwowa stanowili Polacy. Polskość Lwowa potwierdził sam stalinowski namiestnik Ukrainy – Nikita S. Chruszczow. W numerze 9/276 paryskiej „Kultury” czytamy: „…Działo się to jesienią 1939 roku, gdy Chruszczow, ówczesny I sekretarz Ukrainy przyjechał do Lwowa, by wygłosić przemówienie na wielkim wiecu publicznym [na który spędzono ludzi – M.K.], przemawiał po ukraińsku, czyli w języku znanym tylko części wiecowej publiczności. Wyznaczono więc P. [prawdopodobnie chodzi o Leona Pasternaka – M.K.], młodego podówczas komunistę, by tłumaczył przemówienie na język polski”.

Lwów był po Warszawie i Krakowie trzecim najważniejszym miastem w dziejach Polski i narodu polskiego. W Wikipedia.pl czytamy: „Był też drugim po Warszawie ośrodkiem nauki i kultury polskiej”. W życiu narodu polskiego Lwów odegrał prawdopodobnie większą rolę od tej, jaką odegrały całe tzw. Ziemie Zachodnie w życiu narodu niemieckiego!”; to nie przesada: rola Lwowa w życiu narodu polskiego – a także całej Małopolski Wschodniej – była wprost przeogromna. Nie była w stanie tego ukryć nawet propaganda komunistyczna w okresie PRL, chociaż dwoiła się i troiła, aby pomniejszyć rolę Lwowa w życiu Polski i narodu polskiego; starczy sięgnąć po „Wielką Encyklopedię Powszechną PWN” (t. 1-13, Warszawa 1962-1970), aby przekonać się ile w niej mowy o polskości Lwowa (a ile rzeczy zostało tam pominiętych!). No i najważniejsza sprawa: nie w Warszawie, Krakowie czy Częstochowie, ale we Lwowie w 1656 r. Matka Boska została ogłoszona Królową Polski!; dla osoby wierzącej w Boga jest to fakt bardzo wymowny. Możemy mówić, że Bóg wyraźnie potwierdził tym przynależność Lwowa do Polski!

Ukraiński Lwów przy polskim Lwowie to prawdziwy kopciuszek.I stąd zapewne wywodzi się wyjątkowa wrogość władz ukraińskiego Lwowa do śladów polskości w tym mieście i pośrednio do Polski i Polaków. Ci ludzie – jak nikt inny – są świadomi polskości Lwowa. Stykają się z nią na każdym kroku. No bo prawie wszystko we Lwowie sprzed 1939 roku jest związane z Polakami. A że są nacjonalistami ukraińskimi to ich boli, pragną to niszczyć lub na grandę zafałszować prawdę o polskości miasta. Stąd wydane ostatnio postanowienie o tym, że Polacy nie mogą oprowadzać wycieczek po Lwowie, a tylko Ukraińcy, którzy będą opowiadać im banialuki o rzekomej ukraińskości miasta.

Tak, władze Lwowa wraz z rządem ukraińskim pragną w miarę możnośli niszczyć pamiątki polskie narodowe pozostałe we Lwowie i dlatego m.in. nie chcą oddać Polsce jej skarbów narodowych, które ukradł nam Józef Stalin i Związek Sowiecki w 1945 roku, i które we Lwowie, w 1991 roku przejęła Ukraina? Po co Ukrainie jest np. orędzie Tadeusza Kościuszki do Polaków, rękopisy dzieł polskich pisarzy, regalia polskich królów, ważne dla Polaków dzieła malarstwa polskiego, najpełniejszy zbiór polskiej prasy z zaboru pruskiego (w Wikipedia.pl czytamy: We Lwowie pozostał bezcenny zbiór prasy polskiej, zgromadzony „tymczasowo” w kościele jezuitów pw. św. Piotra i Pawła i praktycznie przez 50 lat niezabezpieczony!), polskie pamiątki teatralne, książnica POLSKA – Ossolineum?! – Nie oddają nam tego, bo wiedzą, że z braku odpowiedniej opieki (na którą to BIEDNE państwo nie stać!) wiele z tych rzeczy przepadnie. I o to właśnie im chodzi!!! Bo tak nas „kochają”! Bo tacy z nich strategiczni partnerzy Polski jak przysłowiowo z koziej d… trąba!

Możemy porównać sytuację Lwowa z 1939 roku do sytuacji Wrocławia z tego roku. Tak jak Lwów był wówczas etnicznie polskim miastem, tak Wrocław był miastem niemieckim, chociaż miał on bogatą historię polską i mieszkali w nim także Polacy, były w nadodrzańskim mieście polskie kościoły (Polacy założyli tu biskupstwo, które do 1821 należało do gnieźnieńskiej prowincji kościelnej!), organizacje, ukazywały się polskie książki i gazety, a Uniwersytet Wrocławski ukończyło setki Polaków. Pomimo tego nikt z Polaków nie mówił, że to piastowskie miasto okupują Niemcy i nikt – żadna polska partia polityczna nie głosiła oderwania Wrocławia od Niemiec. Wrocław stał się polski w 1945 roku na zasadzie należnego Polsce i Polakom łupu wojennego i na zasadzie sprawiedliwości dziejowej.

Trudno aż 2 miliony Polaków zamieszkujących Ziemię Lwowską w 1939 roku od 600 – 500 – 400 – 300 – 200 czy chociażby tylko 100 lat uważać za okupantów, szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę i to, że w XIV w. większość Ziemi Lwowskiej stanowiły pustkowia i lasy, że to Polacy założyli tu większość miast (gdyby Polacy nie uczynili ze Lwowa najważniejszego miasta tego kraju, to prawdopodobnie by go dzisiaj nie było, albo była by to nic nie znacząca mieścina) i wiele, wiele setek wsi – chyba większość wsi. Wiele z nich było czysto polskimi wioskami. Na 46 powiatów wschodniomałopolskich w powiatach: Drohobycz, Jarosław, Kamionka Strumiłowa, Lubaczów, Lwów-powiat, Mościska, Podhajce, Przemyśl, Przemyślany, Rudki, Skałat, Tarnopol, Trembowla, Zbaraż, Zborów i Złoczów mieszkało więcej Polaków niż Ukraińców, a w powiatach: Borszczów, Brzeżany, Buczacz, Czortków, Kopyczyńce i Sambor przewaga Ukraińców nad ludnością polską była minimalna.

Czy nawet te powiaty, które miały przewagę ludności polskiej i to od wielu pokoleń to także ziemia ukraińska okupowana przez Polaków? Na pewno nie. To była w 1918 czy w 1939 roku wspólnapolsko-ruska/ukraińska ziemia i oba zamieszkujące ją narody miały do jej zamieszkiwania i posiadania pełne prawo. Rola przewodnia Polski na tym terenie sprawiała, że były one legalniezwiązane z Polską do 1939 roku. Jedno jest pewne: Polacy nie zachowywali się na Ziemi Lwowskiej tak jak zachowują się prawdziwi okupanci, co potwierdza historia tej ziemi: Polska nie grabiła tych ziem, ale o nie dbała, tak jak człowiek dba o własny dom.

Polska utraciła te tereny nie dlatego, że zwyciężyła sprawiedliwość dziejowa odnośnie Ukraińców, a tylko i wyłącznie przez imperializm rosyjsko-sowiecki. O dzisiejszej przynależności tych ziem do Ukrainy zadecydowało jedynie prawo siły – sowiecka agresja na Polskę 17 września 1939 roku oraz przypieczętowanie tej agresji i jej skutków w Jałcie w 1945 roku przez Stalina, Roosevelta i Churchilla.

Przyłączenie Lwowa i Małopolski Wschodniej do Ukrainy nie było sprawiedliwością dziejową, gdyż dokonało je tylko i wyłącznie prawo siły – zbrojna agresja, poprzedziła i urzeczywistniała je przeogromna krzywda, jaka spotkała nie tylko miejscowych Polaków w latach 1939-1946 – włącznie z masowym ludobójstwem!, ale także cały naród polski we wszystkich dziedzinach życia. Np. okradziono wszystkich tamtejszych Polaków – wywłaszczono z ich wielowiekowego dobytku, a narodowi polskiemu skradziono olbrzymie dobra kultury narodowej – polskie pamiątki narodowe, włącznie z regaliami królewskimi, wielką galerią malarstwa polskiego, ważnymi dla historii Polski archiwami i przecennymi księgozbiorami polskimi, z arcypolskim Zakładem Narodowym in. Ossolińskich we Lwowie na czele, z najpełniejszymi zbiorami prasy polskiej.

Jeśli można mówić o okupacji Lwowa i Małopolski Wschodniej, to ten stan rzeczy jest jak najbardziej aktualny pod względem prawnym i moralnym od 1945 roku, chociaż rząd polski aktem politycznym uznał dzisiajszą przynależność Lwowa i Małopolski Wschodniej do Ukrainy, wychodząc słusznie z założenia, że są pewne wydarzenia w historii, które są nieodwołalne.

Lwów jest dzisiaj ukraiński i takim zapewne pozostanie już do końca świata. I z tym, chociaż z wielkim bólem, pogodzili się Polacy. Nie zmienia to jednak tego faktu, że ukraiński Lwów i ukraińska Małopolska Wschodnia stanowią klasyczy przykład sadyzmu historii, triumfu zła na tym świecie – niesprawiedliwości dziejowej w jej najbardziej jaskrawej formie.

Ostatni dyrektor naczelny Banku PKO w Warszawie w okresie międzywojennym (do 1939 r.) Henryk Gruber w swoich „Wspomnieniach i uwagach 1892-1942” (Londyn 1968) wspominając swoje lata lwowskie pisze m.in.: „Odrzucam wszelkie rozumowania, może nawet słuszne z punktu widzenia etnografii i geopolityki, lecz dając wodze uczuciom nie chcę ani przyjąć ani zrozumieć sadyzmu historii odbierającej nam Lwów”.

Ukraiński Lwów to nie żadna sprawiedliwość dziejowa wobec Ukraińców. To prezent od Szatana dla nich!

Taka jest prawda o rzekomo polskiej okupacji Lwowa i Małopolski Wschodniej i ich obecnej przynależności do Ukrainy.

Nie uciekajmy od tej prawdy, nawet jeśli naszym celem jest budowanie prawdziwej przyjaźni polsko-ukraińskiej, gdyż „tylko prawda nas wyzwoli” (Jan Paweł II). Mając to na uwadze głośmy ją otwarcie i śmiało. Nie fałszujmy własnej historii! Bo to nie służy pojednaniu polsko-ukraińskiemu, a przede wszystkim uderza w polską rację stanu. Akceptując zakłamaną historię tej ziemi prezentowaną przez Ukraińców wspieramy nieetyczne – wręcz złodziejskie praktyki Kijowa, który otwarcie mówi Warszawie: byliście okupantami i my i Związek Sowiecki mieliśmy „prawo” mordować (ludobójstwo!) i przepędzić was z naszej ziemi (czystki etniczne!). A jako okupantom nic wam się nie należy; wasze majątki, zakłady przemysłowe, domy i w ogóle wasza prywatna własność, kościoły oraz „wasze” muzea i biblioteki są nasze i tylko nasze. Możemy z nimi robić, co się nam rzewnie podoba.

No i tak robią. Oto pierwszy z brzegu przykład:

Katolicka Agencja Infornacyjna w swoim biuletynie prasowym z 23 kwietnia 2009 roku podała wiadomość, że władze ukraińskie przekazały, a ukraiński arcybiskup greckokatolicki Lwowa Igor Woźniak przejął w 2008 roku kościół katolicki św. Kazimierza, a obecnie kościół katolicki św. Jana Chrzciciela. KAI podkreśla, że ukraińska Cerkiew grekokatolicka nawet nie raczyła powiadomić o tym fakcie katolickiego arcybiskupa lwowskiego (polskiego). Tak władze ukraińskie jak i arcybiskup ukraiński Woźniak postąpili bezprawnie w świetle prawa każdego cywilizowanego kraju, a abp Woźniak również przeciw prawu kanonicznemu Kościoła katolickiego, którego są członkiem!!! – Jednocześnie – jak informuje KAI – „garstka ukraińskich” grekokatolików nadal nie chce opuścić sąsiedniego kościoła seminaryjnego pw. Matki Bożej Gromnicznej, aby zwrócić go Kościołowi rzymskokatolickiemu” (Gazeta.pl 23.4.2009).

10 000 Polaków we Lwowie nie może mieć swojego Domu Polskiego, bo władze miasta stawiają różne trudności. W portalu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Warszawie czytamy, że ostatnio władze miasta zaproponowały Polakom kupno za 2 miliony dolarów działki pod Dom Polski, która prawnienależy nie do miasta, a do polskiego kościoła św. Antoniego na Łyczakowie; gdyby Polacy na to poszli, to byliby w konflikcie z polskimKościołem. Co za wyrafinowana antypolska i antykatolicka przewrotność!

A ile antypolskiego jadu było w decyzji o umieszczeniu na frontonie budynku szkoły polskiej we Lwowie tablicy upamiętniającej Romana Szuchewycza (1907-1950), który brał udział w zabójstwie polskiego ministra Bronisława Pierackiego w 1934 roku, w czerwcu 1941 dowodził ukraińskim batalionem „Nachtigal” przy hitlerowskiej armii, który uczestniczył w tragicznych pogromach lwowskiej ludności żydowskiej i aresztowaniach 25 polskich profesorów wyższych uczelni we Lwowie, a jako dowódca UPA był współodpowiedzialny za czystki etniczne Polaków na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej w latach 1943-44 („Gazeta Wyborcza” 26.5.2008).

Nie możemy odzyskać Lwowa i Małopolski Wschodniej i jesteśmy raczej bezsilini wobec bezprawia dziejącego się na tych terenach. Jednak nigdy nie zrezygnujmy z próby odzyskania skarbów naszego dziedzictwa narodowego, które ukradł nam Stalin w 1945 roku, a które Ukraina uważa dzisiaj za swoją własność. Dajmy wreszcie nacjonalistom do zrozumienia, że „kradzione nie tuczy”, że krzywdząc Polaków we Lwowie, krzywdzą również wszystkich Polaków!!! Że to im bardziej niż nam powinno zależeć na poprawnych stosunkach polsko-ukraińskich.

Niech Polska, polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wreszcie logicznie spojrzy na rzekome polsko-ukraińskie partnerstwo strategiczne.

Marian Kałuski

Autor jest dziennikarzem, pisarzem i historykiem. Od 1964 r. mieszka w Australii. Naukowo bada historię stosunków polsko-ukraińskich. Współzakładał Studium Historii Polonii Australijskiej, którym kieruje od 1977 r.
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

51 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz

 1. Avatar
  sobiepan :

  OBECNIE Nie możemy odzyskać Lwowa i Małopolski Wschodniej co nie oznacza ze możemy zrobić tego w dalszej przyszłości .Granice nie są ustalane raz na zawsze .A te były ustalone prawem silniejszego i to Stalina a nie chachłów oni wtedy jedli mu z ręki i chrząkali jak świnie że dobre.Obecnie jesteśmy raczej bezsilini wobec bezprawia dziejącego się na tych terenach. Jednak nigdy nie zrezygnujmy z próby odzyskania ziemi i skarbów naszego dziedzictwa narodowego, które ukradł nam Stalin w 1945 roku, a które Ukraina uważa dzisiaj za swoją własność. Dajmy wreszcie nacjonalistom do zrozumienia, że „kradzione nie tuczy”, że krzywdząc Polaków we Lwowie, krzywdzą również wszystkich Polaków!!! a rachunek dostaną tutaj w ZUwP . Że to im bardziej niż nam powinno zależeć na poprawnych stosunkach polsko-ukraińskich. Inaczej znikną z mapy Świata.

 2. Avatar
  sobiepan :

  Polska utraciła te tereny nie dlatego, że zwyciężyła sprawiedliwość dziejowa odnośnie Ukraińców, a tylko i wyłącznie przez imperializm rosyjsko-sowiecki. O dzisiejszej przynależności tych ziem do Ukrainy zadecydowało jedynie prawo siły – sowiecka agresja na Polskę 17 września 1939 roku oraz przypieczętowanie tej agresji i jej skutków w Jałcie w 1945 roku przez Stalina, Roosevelta i Churchilla.Dlatego nie musimy czuć się związani tymi ustaleniami LWÓW I WOJEWÓDZTWA WSCHODNIE TO ODWIECZNE ZIEMIE POLSKIE. I WRÓCĄ DO MACIERZY.

  • Avatar
   tutejszym :

   LWÓW I WOJEWÓDZTWA WSCHODNIE TO ODWIECZNE ZIEMIE POLSKIE. I WRÓCĄ DO MACIERZY. Mówi to Wam pacjent psychiatryka z miasta Łódź. Już sobie narysował nowe granice: Niemcy odzyskują swoje ziemie wschodnie z rekompensatą za ich użytkowanie, Rosjanie odbierają co swoje. Nad trupem Polski i Ukrainy zalega cmentarna cisza, panuje wieczny pokój między zaborcami. A majaki wariata z miasta Łodzi? Wróci tam gdzie jego miejsce. A może by tak w kaftan i odebrać klawiaturę?. Skąd taki dupowlaz ruskim panom nagle się znalazł?.

    • Avatar
     tutejszym :

     SobiePan, zefir chamska prywata poczucie godności wam zżarła? Dupa w troki i na Dzikie Pola. Ale won Wam od Wrocławia i Opola. W dupę weźmiecie, z główkami pod pachą wrócicie. Czy nie widzicie całego Waszego bezrozumnego podłego bełkotu? Nowego ładu w Europie Wam się zachciewa. SobiePan jest chory psychicznie, ale „zefir” w tym poważnym temacie, moją zaszła uwagę na Jego temat, powinien odpuścić. Pani Natalia powiedziała o Was: „genialne rozważania o tym co historycznie poprawne i moralnie, dziejowo, sprawiedliwe”. Mielecie jęzorami bez sensu, nie patrząc na skutki. Zresztą to Wasze chore mielenie jęzorami tylko na gadaniu się kończy.
     http://www.kresy.pl/?forum/prosba-o-pomoc-w-wyzywieniu-dzieci-polskich-z-kresow-uczniow-w-polsce-,0,0,4512%23

     • Avatar
      tutejszym :

      ty ems, mnie Donbas nic nie obchodzi. Ukraina jako taka też nie, ich sprawa. Wściekają mnie i denerwują majaki SobiePan o nowej wojnie światowej i ostatecznym rozbiorze Polski. Powtarzam tobie, a ty postaraj się przeczytać ze zrozumieniem: „LWÓW I WOJEWÓDZTWA WSCHODNIE TO ODWIECZNE ZIEMIE POLSKIE. I WRÓCĄ DO MACIERZY. Mówi to Wam pacjent psychiatryka z miasta Łódź. Już sobie narysował nowe granice: Niemcy odzyskują swoje ziemie wschodnie z rekompensatą za ich użytkowanie, Rosjanie odbierają co swoje. Nad trupem Polski i Ukrainy zalega cmentarna cisza, panuje wieczny pokój między zaborcami.” O to jest sprawa, moja sprawa. Czy twoja sprawa to ja nie wiem, może ty mi odpowiesz?.

     • Avatar
      sobiepan :

      Tutejszym:
      02.11.2014 17:29 W Polsce ukraiński agent wpływów ,,Tutejszym” nie ma żadnych ,,swoich” spraw jest niechcianym ,,gościem” Tutejszym nie wiedziałem że zmienili ci miejsce pobytu na inny psychiatryk w Łodzi . (Mówi to Wam pacjent psychiatryka z miasta Łódź). CÓŻ CIĘ TY GNIDO TAK WZRUSZA TRUP U-KAINY . MNIE CIESZY.

     • ems
      ems :

      Moja sprawa polega na tym by Ukraina była trwale słabsza od Polski. Demograficznie, politycznie, gospodarczo i militarnie. Ale jednocześnie żeby pozostała niepodległa tak jak Białoruś. Co do słów SobiePana to cytując „LWÓW I WOJEWÓDZTWA WSCHODNIE TO ODWIECZNE ZIEMIE POLSKIE. I WRÓCĄ DO MACIERZY.” powiem Ci tak. Jestem Polakiem i dla mnie Wilno, Grodno i Lwów zawsze były, są i będą polskie bez względu na granice państwowe. To mam nadzieję jest oczywiste dla każdego.

     • Avatar
      tutejszym :

      @ems: Zgadzam się z Tobą całkowicie. Dokładnie jak Ty uważam, że „Jestem Polakiem i dla mnie Wilno, Grodno i Lwów zawsze były, są i będą polskie bez względu na granice państwowe” i że moi synowie i wnuki mogą spokojnie pracować, uczyć się bez obawy że zostaną wbrew swojej i dziadka woli wplątani w jakąś awanturę. Z lekkim sercem przesyłam Tobie pozdrowienia. PS. Przepraszam za swój ostatni post, wypadek przy pracy. Pozdrawiam.

     • Avatar
      hej :

      I to jest puenta dzisiejszej dyskusji. WSZYSCY JESTEŚMY POLAKAMI I WSZYSCY KOCHAMY KRESY. Różnice tkwią tylko w sposobie ich postrzegania jak i rozwiązywania problemów. Dyskusja jest zażarta i każdy broni swego punktu widzenia, tylko szkoda bo mogłoby się to odbywa bez wyzwisk i osobistych wycieczek. Pozdrawiam wszystkie zwaśnione strony.

     • Avatar
      tutejszym :

      ty ems. Czy ciebie musi bronić jakiś SobiePan z miasta Łodzi? Przecież on nie ma rozumu, ty go masz więcej. Odpowiedz we własnym imieniu skoro on cię pogrąża. Oddasz Polskę Niemcom i Ruskim za pieprzenie wariata o odwojowaniu Lwowa?. Dać mu kij od szczotki i niech idzie na tą wojaczkę. Można posłuchać różnych wariatów, ale ten jest groźny, a nuż Putin przeczyta, uwierzy i Ukraińcom doniesie. I tłumaczyć trzeba będzie że wariat i żeby go sobie wzięli. Chociaż u tych Ukraińców takich wariatów to chyba jeszcze więcej. Napisz ty do mnie co o tym sądzisz, jaką strategię teraz obrać względem SobiePan, Ruskie i Ukraińskie wojska i dyplomaty. Co dwie głowy to nie jedna!.

     • ems
      ems :

      Tak naprawdę to nie trzeba wymyślać nic specjalnego. Ruch Narodowy zaproponował realizację programu „Jeden Naród ponad granicami”. Żeby to zrealizować to trzeba zmienić Rząd. Na taki który przestanie kupczyć Polakami na Wschodzie. Trzeba wzmocnić „siłę rażenia” Karty Polaka ale jednocześnie zlustrować ( z powodu kompromitujących wydarzeń w Przemyślu ) ludzi przyznających ten dokument. Trzeba wspierać naukę języka polskiego na Łotwie, Litwie, Białorusi i na Ukrainie. To samo w Rosji i Kazachstanie. Na to potrzeba pieniędzy. Propozycja rządowa na rok 2014 zakładająca pomoc finansową dla Polaków na Wschodzie na poziomie 60 mln zł to jawna kpina. Ale to My w najbliższych wyborach parlamentarnych musimy o tym zadecydować. Musimy postawić na Ruch Narodowy. Inaczej nic się nie zmieni.

     • Avatar
      sobiepan :

      Tutejszym:
      02.11.2014 18:25) Skąd ty debilu możesz wiedzieć z jakiego miasta Pochodzę i KIM jestem ???. z Głupawych wpisów dezinformujących na Kresach to jesteś głupszy niż wynika to z twoich kopiowanych z innych portali wpisów. Choćbyś się us…ł i tak nie dowiesz się tego przed rozprawą sądową a i tam spotkasz Mojego adwokata .Ja będę patrzał jak wypłacasz ciężkie odszkodowanie a jak tak lubisz szpital w Łodzi to i nawiązkę na jego rzecz też zapłacisz.

     • Avatar
      sobiepan :

      ems:
      02.11.2014 17:02 Ten ukrolski agent ,,Tutejszym”.Ta gnida boi się że w końcu zostanie dorwana i rozgnieciona Tutejszym jest chory psychicznie, cham próbuje uczyć Pana co to godność (do wideł gnoju) prywata poczucie godności wam zżarła? LWOWA I STANISŁAWOWA od Wrocławia i Opola już nie jest w stanie odróżnić .To wynik choroby alkoholowej (internet pamięta) .LWÓW I WOJEWÓDZTWA WSCHODNIE TO ODWIECZNE ZIEMIE POLSKIE. I WRÓCĄ DO MACIERZY. Nie znam Natalki ale dzięki za powiedzenie o Mnie i Panu ,, zefir”,,genialne rozważania o tym co historycznie poprawne i moralnie, dziejowo, sprawiedliwe” tylko w realiach politycznych nie ma żadnego znaczenia. Zresztą to jego chore mielenie jęzorem tylko na gadaniu się kończy. ( http://www.kresy.pl/?forum/prosba-o-pomoc-w-wyzywieniu-dzieci-polskich-z-kresow-uczniow-w-polsce-,0,0,4512%23 ) w tej sprawie nic nigdy nie zrobił i nie zrobi to tylko zasłona dymna jego głupoty.

     • Avatar
      tutejszym :

      http://www.kresy.pl/?forum/prosba-o-pomoc-w-wyzywieniu-dzieci-polskich-z-kresow-uczniow-w-polsce-,0,0,4512%23 Ja dużo nie mogę, ale jednego polskiego ucznia z kresów utrzymuję. Złóż takie samo stałe zlecenie w banku to oświadczę żeś co prawda wariat, ale honor swój masz. W kancelarii podasz swój nick i zlecenie, ja zrobię to samo. Wtedy dowiesz się że Tutejszym jest praw, osobiście chciał bym powiedzieć to samo o Tobie, było by potwierdzenie że dwójka dzieciaków ma materialne wsparcie. Moje zlecenie funkcjonuje od kilku miesięcy, a Twoje?.

     • Avatar
      sobiepan :

      Tutejszym:
      02.11.2014 18:36). Tutejszym agencie ukraińskiego wpływu i dywersji .Ty prostaku Gdybym nie miał zamiaru wspierać tej inicjatywy to nie zamieszczał bym o niej informacji na Kresy.pl Nie tobie prostaku mówić o moim Honorze (cham nie będzie oceniał Pana ) Staraliście się towarzyszu ,,Tutejszym” nas wytępić ale się nie udało przetrwaliśmy . Co do twojego ,,zlecenia ” taka z nim prawda jak i to wszystko co wypisujesz jesteś po prostu moralnym dnem .( W kancelarii podasz swój nick i zlecenie, ja zrobię to samo.) Kłamstwo i oszustwo to dla ciebie normalny sposób na zaistnienie. W tej sprawie nic nigdy nie zrobiłeś i nie zrobisz to tylko zasłona dymna twojej podłości i głupoty. Przypominam że , obrażliwe pomówienia są ścigane przez Prokuraturę a za swoje dorobiłeś się wniosku o ściganie .

     • Avatar
      tutejszym :

      Oprócz obelg zero treści. Szkalowane i kłamstwa. Podaję link z apelem o pomoc: http://www.kresy.pl/?forum/prosba-o-pomoc-w-wyzywieniu-dzieci-polskich-z-kresow-uczniow-w-polsce-,0,0,4512%23 Może ktoś jeszcze wesprze dzieci polskie z Kresów. Stałe zlecenie 20 zł/mc to dwie bułki dziennie dla naszego dziecka. Dzieci jedzenie muszą mieć z prywatnych dotacji. Państwo opłaca internat, nauczycieli, pomoce szkolne, wszystko za wyjątkiem jedzenia. O to muszą już zadbać nauczyciele za pośrednictwem apeli do społeczeństwa. Odejmijmy sobie tą kromkę od ust dla naszych polskich dzieci z Kresów. A są to dzieci bardzo zdolne, same wyselekcjonowane.

     • Avatar
      sobiepan :

      Tutejszym:
      02.11.2014 20:11 . Tutejszym agencie ukraińskiego wpływu i dywersji . Oprócz obelg zero treści. Szkalowane i kłamstwa. Link do informacji jest potwierdzeniem twoich kłamstw nie ma żadnego dowodu że dokonałeś jakiejkolwiek wpłaty śmierdzielu ukrowski . W tej sprawie nic nigdy nie zrobiłeś i nie zrobisz to tylko zasłona dymna twojej podłości i głupoty.

     • Avatar
      hej :

      P. Tutejszym, P. SobiePan jest prosty sposób na sprawdzenie Waszych deklaracji- zeskanowanie i przesłanie na forum dowodów wpłat ( przy zaklejeniu danych mogących Was zidentyfikować). Lecz proszę Was jeszcze raz- przestańcie się wyzywać, bo to nie przynosi chluby ani Wam ani żadnemu Polakowi a powoduje tylko ogromny niesmak. Pozdrawiam.

     • Avatar
      tutejszym :

      Panie SobiePan, karty na stół, sprawdzam. Przyłącz się Pan do tej akcji zachowania Polskości na Kresach. Oczekuję na Pańską odpowiedź i skan przelewu 24 godziny. Szlachcic dotrzymuje danego słowa w przeciągu 24 godzin albo strzela sobie w łeb. A Pan podobno szlachcic jesteś. „Szlachcicem się nikt nie rodzi. Szlachcicem człek się staje, szlachcicem się jest!”. Pozdrawiam.

     • Avatar
      sobiepan :

      Tutejszym:
      03.11.2014 12:31Jakim nędznym jesteś człowieczkiem bez żadnych zasad moralnych Otóż informuję cię , że niestety wbrew twojej niewiedzy SZLACHCICEM SIĘ CZŁOWIEK RODZI Spokojnie możesz sobie strzelać w łeb dla dobra swojego i forumowiczów . Nie myśl kołtunie że zmusiłeś mnie do jakiegokolwiek działania , bo wbrew twojej oszukańczej grze ja zawsze dotrzymuję słowa . Daj się chamie wypchać swoimi oczekiwaniami nie jesteś godny ze mną w tym względzie polemizować . Ja nie szukałem rozgłosu i taniego poklasku . TYLKO PRZESYŁAŁEM PIENIĄDZE. A że nie mam konta bankowego w Polsce posługuję się przekazami międzynarodowymi . poniższej firmy ………………………………………………………………………………………………………………… PayPal

      Przejdź do głównej zawartości
      Saldo PayPal: €******,22 EUR
      Wyloguj się
      Pomoc
      Centrum bezpieczeństwa

      Moje konto ***************************
      Wyślij pieniądze *****
      Wyślij pieniądze przez Internet
      Dokonaj płatności zbiorczej
      Zażądaj zapłaty
      Usługi dla handlowców
      Narzędzia aukcyjne

      Transakcja bezpieczna
      Wyślij pieniądze

      Zapłać za towary i usługi lub prześlij pieniądze rodzinie i znajomym.
      Wyślij pieniądze

      Na rzecz (Adres e-mail) : [email protected]
      Kwota : 100 EUR

      Kwota:100

      Waluta:EUR.
      Za co wysyłasz pieniądze? Darowizna na kształcenie i wyżywienie młodzieży Adres rozliczeniowy******************************************

      Upewnij się, że wprowadzany adres rozliczeniowy jest taki sam jak adres widniejący na wyciągach z karty.

     • Avatar
      hej :

      Panowie SobiePan, Tutejszym, to takie „polskie”. Obrzucacie się epitetami, obrażacie wzajemnie, a jednocześnie macie ogromne serca i chęci niesienia pomocy innym. Paradoksalnie mimo ogromnych pokładów wzajemnej złości między Wami wspieracie pieniędzmi tą samą instytucję i tych samych dzieciaków. Jedno co z tego wynika, że chyba się do Was przyłącze ( w darowiznach a nie w kłótniach bo ze wstydem przyznaję, że dotąd nie wspierałem finansowo Polonii). Pozdrawiam.

     • Avatar
      tutejszym :

      @SobiePan: Oczekuję – zgodnie z umową – skanu dokumentu zlecenia stałego. Pisać to sobie możesz, ale z tego nic nie wynika. Możesz przecież wydrukować jak ja ze dwa ostatnie dokumenty i przedstawić je. Z Twojej „twórczości” nic nie wynika. Przedstawiłeś jakiś odręcznie napisany bełkot. Podaj skan „śachcicu”. Masz jeszcze na to 22 godziny. W łeb sobie nie palniesz, Ciebie to nie dotyczy, ale banicja z Towarzystwa Forumowego czeka Ciebie nieuchronnie. A to co piszesz jest to chory psychicznie bełkot. Nawet konta Fundacji nie podałeś.

     • Avatar
      sobiepan :

      Tutejszym:
      03.11.2014 14:24Debilu zorientuj się czym jest PayPal (150 000 000 miln osób tak przesyła pieniądze i nie ma najmniejszych problemów z ich dostarczeniem do odbiorcy ) i skończ ten bełkot . Jesteś tak prymitywny że wszelka dyskusja z tobą nie ma sensu . W tej formie płatności wystarczy podanie adresu Mailowego odbiorcy. Zapamiętaj chamie że nie tu będziesz wyznaczał jakiekolwiek terminy . A takie g…o jak ty przesłałeś nic nie wyjaśnia kopia czegoś co może służyć do podtarcia w wiadomym miejscu.Zresztą w spisie darczyńców nie ma cię palancie .Pisałem o tym do Pana ,,hej”. jesteś prymitywem i nieukiem w dodatku oszustem i manipulantem co już wcześniej zaznaczałem a swoim postępowaniem tylko potwierdzasz .

     • Avatar
      tutejszym :

      Tak, tak. Coś napisałeś, naskrobałeś i każesz sobie samemu w to uwierzyć. Możesz napisać każdy idiotyzm ale i tak Tobie popaprańcu nikt nie uwierzy. Pan Michał Osiej z Fundacji zna moje dane, utrzymujemy ze sobą kontakt. Ja nie muszę nic udowadniać ani kłamać i oszukiwać. Wykazałeś, że stałego zlecenia NIE złożyłeś,i to jest jedyna prawda. Napisałeś sobie jakiś dokument i każesz wierzyć że jest on tak samo wiarygodny jak Ty sam. I to jest prawda, zero wiarygodności. Konto za granicą nie wyklucza możliwości założenia stałego zlecenia. PayPal do tego nic nie ma. Stałego zlecenia nie złożyłeś, opłatę prawdopodobnie nie uiściłeś – brak wiarygodnego dokumentu.

     • Avatar
      sobiepan :

      Tutejszym:
      03.11.2014 15:42 Ja nie muszę nic udowadniać .Tobie popaprańcu nikt nie uwierzy. Pan Michał Osiej z Fundacji zna moje dane . A takie g…o jak ty przesłałeś nic nie wyjaśnia kopia czegoś co może służyć do podtarcia w wiadomym miejscu.Zresztą w spisie darczyńców nie ma cię palancie . Stałego zlecenia nie złożyłeś, opłaty prawdopodobnie nie uiściłeś – brak wiarygodnego dokumentu. Napisałeś sobie jakiś dokument i każesz wierzyć że jest on tak samo wiarygodny jak ty sam.

     • Avatar
      tutejszym :

      @SobiePan: Nic nie musi Pan udowadniać?. Oto Pański dokument: ” A że nie mam konta bankowego w Polsce posługuję się przekazami międzynarodowymi . poniższej firmy ………………………………………………………………………………………………………………… PayPal Przejdź do głównej zawartości Saldo PayPal: €*********,22 EUR Wyloguj się Pomoc Centrum bezpieczeństwa Moje konto *************************** Wyślij pieniądze ***** Wyślij pieniądze przez Internet Dokonaj płatności zbiorczej Zażądaj zapłaty Usługi dla handlowców Narzędzia aukcyjne Transakcja bezpieczna Wyślij pieniądze Zapłać za towary i usługi lub prześlij pieniądze rodzinie i znajomym. Wyślij pieniądze Na rzecz (Adres e-mail) : [email protected] Kwota : 100000 EUR Kwota:100000 Waluta:EUR. Za co wysyłasz pieniądze? Darowizna na kształcenie i wyżywienie młodzieży Adres rozliczeniowy****************************************** Upewnij się, że wprowadzany adres rozliczeniowy jest taki sam jak adres widniejący na wyciągach z karty.” Wyprodukowano w: zakład dla psychicznie chorych w mieście Łodzi. Czyś Ty człeku wariat czy oszust? Cholera Ciebie wie, ale każdą wartościową akcję samą swoją obecnością potrafisz zasmrodzić.

     • Avatar
      sobiepan :

      hej:
      02.11.2014 20:56). Jak Pan widzi w poście , a Ja w mailu który Pan otrzymał przewidziałem , to chamstwo i ignorancję tego debila on nigdy nic nie zrozumiał i nigdy nie zrozumie to delirium po wieloletnim nadużyciu alkoholu . Cieszę się że Pan przyjął wyjaśnienie bo zrobiłem to tylko i wyłącznie żeby uszanować Pański apel .

     • Avatar
      tutejszym :

      @hej: Oczywiście że tak. Na Pańską skrzynkę pocztową wyślę zeskanowane stałe zlecenie oraz ostatnie potwierdzenie wpłaty na konto szkoły. Nie przypominam sobie aby kiedykolwiek Pan SobiePan zgłosił ofertę pokazania dokumentu. Jeżeli nie poda link do tej swojej oferty to będzie można domniemywać, z bardzo dużym prawdopodobieństwem, że jest kłamcą.

     • Avatar
      zefir :

      Ależ „Tutejszym”,ja żyję pełen polskości na zachodzie Polski jeszcze dalej niż Wrocław i Opole i nie jestem wygnańcem z „Dzikich Pól” i nie muszę tam wracać.Wrocław i Opole są polskie i zasadnośc tego miana na tym forum wiele razy była wykazywana,to oczywiste.Jeżeli cytowane słowa pani Natalii dotyczą również mnie to jestem jej wdzięczny.”Jęzorem” nie „mielę”,używam klawiatury i przy jej pomocy staram się potwierdzać polskośc np Lwowa,Galicji Wschodniej i Wołynia,zresztą zgodnie z odwiecznymi dziejami.Nazywam również po imieniu zbrodnie na Polakach w wykonaniu ukraińskiego nazinacjonalizmu pod znakiem OUN-UPA i wskazuję na odradzanie się tej zbrodniczej ideologii na wspólczesnej Ukrainie.Jeżeli jest to „podły bełkot” itp to zwyczajnie nie jest nam po drodze i tu nie ma co odpuszczać

     • Avatar
      tutejszym :

      @zefir: Co Pan piszesz jest to oczywiste, przy założeniu że zgadzamy się co do oświadczenia Pana ems. Zawsze tak twierdziłem i oświadczałem. A moje oświadczenie: „LWÓW I WOJEWÓDZTWA WSCHODNIE TO ODWIECZNE ZIEMIE POLSKIE. I WRÓCĄ DO MACIERZY. Mówi to Wam pacjent psychiatryka z miasta Łódź. Już sobie narysował nowe granice: Niemcy odzyskują swoje ziemie wschodnie z rekompensatą za ich użytkowanie, Rosjanie odbierają co swoje. Nad trupem Polski i Ukrainy zalega cmentarna cisza, panuje wieczny pokój między zaborcami. ” skwitowałeś Pan słowami: Panie „Tutejszy”,przestań kąsać forumowiczów,bądż człowieku poważny bo uznamy cię za tutejszą wszę mendę”. A sprawa jest poważna, chodzi o postulat fizycznego przesunięcia granic, co dla nas Polaków ma bezmiernie ważne znaczenie. Chyba dałeś się Pan ponieść chwilowej niestosownej małostkowości względem mojej osoby. Pozdrawiam.

     • Avatar
      zefir :

      Szanowny „Tutejszym”,zbędne założenie,bo ja zgadzam się z „ems”w zakresie:-Karta Polaka,to nie świstek,którym można kupczyć i nadużywać,-„jeden naródponad granicami”,bo Polak zyjący w Kanadzie,Kazachstanie,na Ukrainie,czy innym padole należy zawsze do Polskiego Narodu,-„proppagowanie j.polskiego”,tak,bo to propagowanie polskości i pomoc dla potomków Polaków na obczyżnie.W sprawie „kąsania”,chodzi o to byś Pan skończył z personalnymi wycieczkami pod adresem forumowiczów a koncentrował się na meritum tematu.Pańską czarną wizję niby zagrożenia niemieckiego odczytujemy doskonale,chociaż jej nie podzielamy.Mieszkając na zachodzie Polski nie mam takiego odczucia i nikt tu nie obawia się takiego zagrożenia-to moje subiektywne wrażenie.Nie posądzam Pana o małostkowość,ale zbyt wyrażnie widać pańskie zainteresowanie do przekierowania naszego zainteresowania z Ukrainy,Kresów,Lwowa,OUN-UPa na zagrożenie niemieckie.To może być wymowne i proszę nie dziwić się.Również pozdrawiam.

     • Avatar
      tutejszym :

      @zefir: Problemy naszego bezpieczeństwa należy rozpatrywać łącznie z następstwami postulowanych zmian granic w Europie. Mamy już 3 pokolenia Polaków wychowanych w czasie pokoju, bez wojny. Dogmat niezmienności granic w Europie gwarantuje nam ( jak do tej pory ) niespotykany okres bez wojen na naszym kontynencie. Każda próba rewizji naszych granic na wschodzie musi moim zdaniem wywołać efekt domina. A na konfrontacji z Niemcami nas po prostu nie stać. Rosja wprost mówi o wspólnej granicy z Niemcami i o likwidacji państw pomiędzy nimi. Dlatego – moim -zdaniem – propozycja Putina o rozbiorze Ukrainy była tak dla nas śmiertelnie niebezpieczna. Dogmat nienaruszalności granic jest dla nas ważnym czynnikiem bezpieczeństwa. Dlatego dywagacje wariatów czy innych nawiedzonych o „marszu na wschód” są dla obcej propagandy amunicją z której mogą strzelać w naszym kierunku. Stanowią też konkretne niebezpieczeństwo dla naszego kraju. Tak że forma i treść naszego zainteresowania Ukrainą, Kresami, Lwowem, czy też potencjalnym zagrożeniem niemieckim musi być traktowana ŁĄCZNIE. Oczywiście w przypadku postulowanego przez nawiedzonych i wariatów naruszenia dogmatu o nienaruszalności granic. A ideologię banderyzmu czy też OUN-UPA należy zwalczać wszystkimi dostępnymi nam środkami. Tak samo jak szowinizm wielkoruski. Są to moim zdaniem ideologie tożsame. Traktuję Pana poważnie a nie jak mendo weszkę forumową, stąd ta moja forma szczerej wypowiedzi.

     • Avatar
      darek3013 :

      Nie ma czegoś takiego jak dogmat niezmienność granic. Zachód jako pierwszy dokonał wyłomu w systemie pojałtańskich granic doprowadzając do powstania Kosowa i uznając je za kraj niepodległy od Serbii. Rosja postąpiła dokładnie tak samo w kwestii Krymu. Ten system, dogmat jak Pan pisze już się załamał w dwóch przypadkach wiec powoływanie się na nie istniejący już niestety „dogmat” jest niezasadne. Sprawy naszych kresów musimy jednak tak jak Pan napisał rozpatrywać łącznie – myśląc o wschodzie mieć oczy zwrócone na zachód. Nigdy nie wiadomo jak postąpią nasi”przyjaciele” zza Odry. Oczywiście do czasu. Jak powstanie tam kalifat będziemy mieli chwilę wytchnienia o ile jeszcze wtedy będziemy.

     • Avatar
      tutejszym :

      @darek3013: Dogmat nienaruszalności granic w Europie jeszcze istnieje. Te zaistniałe dwa przypadki w zasadzie go nie likwidują, jedynie osłabiają. Potencjalny kalifat jak i inne warianty rozwoju przyszłej naszej europejskiej rzeczywistości są raczej mało wartościowe dla podejmowania decyzji tu i teraz. Jak by Pan nie okulizował, to próba fizycznej zmiany granic niesie dla naszej państwowości olbrzymie niebezpieczeństwo.

     • Avatar
      sobiepan :

      darek3013:
      03.11.2014 08:09). Panie darku3013 . Całkowicie zgadzam się z Pana stanowiskiem . Jednak w tej sytuacji mamy wyjątkową okazję odzyskania w sposób ,,pokojowy” Naszych ziem wschodnich będących pod czasową okupacją tego sezonowego państwa. Jak by nie oceniać ukraina się rozpadła . Część Wschodnia to Przemysł i Ludność ok 30 000 000 mln . Na zachodniej tej banderowskiej bez przemysłu i słabej gospodarczo żyje ok 8000 0000 mil ludności . w tym dosyć liczna Polska . Przy wsparciu Polski ujawnili by swoje pochodzenie. Węgry i Rumunia w sposób cichy ale skuteczny wymuszą za poparciem Rosji zwrot zagrabionych ziem . I jak zwykle My zostaniemy z ręką w nocniku .

     • Avatar
      sobiepan :

      Tutejszym:
      02.11.2014 19:05 Tutejszym agencie ukraińskiego wpływu i dywersji .Sprawa jest poważna, chodzi o postulat fizycznego przesunięcia granic, co dla nas Polaków ma bezmiernie ważne znaczenie. Oczywiście że takie przesunięcie granic niszczy twoją ukochaną faszystowską ukrainę i likwiduje jedno z zagrożeń dla Polski , tylko ukraińsk agant wpływu może myśleć inaczej.