Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, pod red. B. Chlebowskiego, t. 12, Warszawa 1892, s. 755.

Uhnów, miasteczko, pow. Rawa Ruska, 21 klm. na płn.-wsch. od Rawy, st. kol. jarosławsko-sokalskiej, z urz. poczt. Leży między 50°20′ a 50°24′ płn.-szer. i między 41°23′ a 41028’wsch. dług. Od F. Na płn. leży Tamoszyn, na wsch. Korczów i Karów, na płd. i płd.- zach. Poddubce, na płn.-zach. Wierzbica, Nowosiółki Przednie i Dyniska. Środkiem obszaru płynie Sołokija od zach. na wsch., łukiem na płn. wygiętym. Zabudowania leżą na jej praw. brzegu, na wsch. od nich przys. „Przedmieście”, a na lew. brz. Sołokii przys. „Zastawie”. Na płd. wźgórze wznieś. 254 mt. (znak triang). Dolina Sołokii wzn. do 212 mt., płn.-wsch. część obszaru do 221 mt. Własn. więk. ma roli or. 112, łąk i ogr. 132, past. 488, lasu 587 mr.; wł. mn. roli or. 1466, łąk i ogr. 1102, past. 88 mr. W r. 1880 było 777 dm., 4277 mk. (1937 gr.-kat., 497 rz.-kat., 1843 izr.; 1821 Rusinów, 615 Polaków, 1837 Niemców). Par. rzym.-kat. w miejscu, dek. bełzki. Parafią fundował w r. 1470 Zygmunt z Radzanowa, woj. ruski. Donacyą powiększył w r. 1595 Wawrzyniec Trzciński, kaszt, lubaczowski. Do par. należą: Dyniska, Hubinek, Józefowka, Karów, Kor­czów, Michałówka, Poddębce, Rzeczyca, Szczepiatyn, Tarnoszyn i Ulhówek. Obecny kościół murowany wzniósł w r. 1633 Krzy­sztof Dunin, kaszt, lubaczowski. Konsekro­wany w r. 1695. Par. gr.-kat. w miejscu, dek. uhnowski. Cerkiew murowana, fundacyi Stefana Żukowskiego r. 1855—57, blachą po­kryta, o 3 kopułach. Do dekanatu uhnowskiego należą parafie: Bytyny, Domaszów, Dworce, Dyniska, Chliwczany, Karów, Kor­czów, Machnów, Mosty Wielkie, Ostobuż, Poddubce, Przystań, Rzeczyca, Tekłów, Ul­hówek i Wierzbica. Niegdyś był w Uhnowie klasztor bazylianów (Szemat. prowincyi św. Spasytela, Lwów, 1867, str. 191). U. jest siedzibą sądu powiat., urzędu podatk., notaryusza. Jest tu szkoła etat. 2-klas. i szkoła prywatna 2-klas., utrzymywana przez felicyanki. Z zakładów przemysłowych istnieją: młyn wodny amerykański i olejarnia. W To­runiu w r. 1462 pozwala król Kazimierz Zy­gmuntowi z Radzanowa, chorążemu płockie­mu, za zasługi w odzyskaniu i ubezpieczeniu ziemi bełzkiej, sioło jego „Uhnów“ na mia­steczko zamienić, przenosząc z prawa polskiego na magdeburskie, wyjmuje mieszkań­ców z pod sądownictwa wojewodów, kaszte­lanów, starostów i innych urzędników koron­nych. Mieszczanie przed wójtem a wójt przed królem mają. odpowiadać. Nadaje targ tygo­dniowy w czwartek, zaś doroczny dwukrotnie, raz na śś. Filipa i Jakuba i na Wniebowzięcie N. M. P. Przywilej ten potwierdza Włady­sław IV w r. 1644 na prośbę Szczepana Niszczyckiego, łożniczego królew., do którego U. należał (Dod. do Gaz. lwow., 1854, Nr. 9 i 10). Lu. Dz,

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz