Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, pod red. B. Chlebowskiego, t. 12, Warszawa 1892, s. 755.

Uhnów, miasteczko, pow. Rawa Ruska, 21 klm. na płn.-wsch. od Rawy, st. kol. jarosławsko-sokalskiej, z urz. poczt. Leży między 50°20′ a 50°24′ płn.-szer. i między 41°23′ a 41028’wsch. dług. Od F. Na płn. leży Tamoszyn, na wsch. Korczów i Karów, na płd. i płd.- zach. Poddubce, na płn.-zach. Wierzbica, Nowosiółki Przednie i Dyniska. Środkiem obszaru płynie Sołokija od zach. na wsch., łukiem na płn. wygiętym. Zabudowania leżą na jej praw. brzegu, na wsch. od nich przys. „Przedmieście”, a na lew. brz. Sołokii przys. „Zastawie”. Na płd. wźgórze wznieś. 254 mt. (znak triang). Dolina Sołokii wzn. do 212 mt., płn.-wsch. część obszaru do 221 mt. Własn. więk. ma roli or. 112, łąk i ogr. 132, past. 488, lasu 587 mr.; wł. mn. roli or. 1466, łąk i ogr. 1102, past. 88 mr. W r. 1880 było 777 dm., 4277 mk. (1937 gr.-kat., 497 rz.-kat., 1843 izr.; 1821 Rusinów, 615 Polaków, 1837 Niemców). Par. rzym.-kat. w miejscu, dek. bełzki. Parafią fundował w r. 1470 Zygmunt z Radzanowa, woj. ruski. Donacyą powiększył w r. 1595 Wawrzyniec Trzciński, kaszt, lubaczowski. Do par. należą: Dyniska, Hubinek, Józefowka, Karów, Kor­czów, Michałówka, Poddębce, Rzeczyca, Szczepiatyn, Tarnoszyn i Ulhówek. Obecny kościół murowany wzniósł w r. 1633 Krzy­sztof Dunin, kaszt, lubaczowski. Konsekro­wany w r. 1695. Par. gr.-kat. w miejscu, dek. uhnowski. Cerkiew murowana, fundacyi Stefana Żukowskiego r. 1855—57, blachą po­kryta, o 3 kopułach. Do dekanatu uhnowskiego należą parafie: Bytyny, Domaszów, Dworce, Dyniska, Chliwczany, Karów, Kor­czów, Machnów, Mosty Wielkie, Ostobuż, Poddubce, Przystań, Rzeczyca, Tekłów, Ul­hówek i Wierzbica. Niegdyś był w Uhnowie klasztor bazylianów (Szemat. prowincyi św. Spasytela, Lwów, 1867, str. 191). U. jest siedzibą sądu powiat., urzędu podatk., notaryusza. Jest tu szkoła etat. 2-klas. i szkoła prywatna 2-klas., utrzymywana przez felicyanki. Z zakładów przemysłowych istnieją: młyn wodny amerykański i olejarnia. W To­runiu w r. 1462 pozwala król Kazimierz Zy­gmuntowi z Radzanowa, chorążemu płockie­mu, za zasługi w odzyskaniu i ubezpieczeniu ziemi bełzkiej, sioło jego „Uhnów“ na mia­steczko zamienić, przenosząc z prawa polskiego na magdeburskie, wyjmuje mieszkań­ców z pod sądownictwa wojewodów, kaszte­lanów, starostów i innych urzędników koron­nych. Mieszczanie przed wójtem a wójt przed królem mają. odpowiadać. Nadaje targ tygo­dniowy w czwartek, zaś doroczny dwukrotnie, raz na śś. Filipa i Jakuba i na Wniebowzięcie N. M. P. Przywilej ten potwierdza Włady­sław IV w r. 1644 na prośbę Szczepana Niszczyckiego, łożniczego królew., do którego U. należał (Dod. do Gaz. lwow., 1854, Nr. 9 i 10). Lu. Dz,

Uhnów
Oceń ten artykuł

Reklama

Dlaczego zdecydowaliśmy się na ograniczenie dostępu do naszych treści?

Ponieważ nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Zawsze ktoś za nie płaci. Jeśli Czytelnicy nie wezmą na swoje barki finansowej odpowiedzialności za istnienie niezależnych, oddolnych inicjatyw dziennikarskich, takich jak Kresy.pl, wówczas na rynku pozostaną wyłącznie niskiej jakości tabloidy oraz media finasowane przez wielkie korporacje, partie polityczne i różnego rodzaju lobbies.

Miesięczny koszt funkcjonowania portalu Kresy.pl to 20000 zł. 7-osobowa redakcja pracuje w pełnym wymiarze i praca ta jest naszym podstawowym, najczęściej jedynym, źródłem dochodu. Kresy.pl nie powstają po godzinach, tworzone przez amatorów. Portal jest tworzony przez wykwalifikowanych dziennikarzy oraz specjalistów z zakresu polityki międzynarodowej, którzy codziennie starają się dotrzeć do informacji istotnych z punktu widzenia interesu naszej politycznej wspólnoty.

Jeśli cenisz naszą pracę, jeśli z niej korzystasz i uważasz, że zamknięcie portalu Kresy.pl byłoby stratą, prosimy dołącz do grona osób, które współtworzą finansowe podstawy funkcjonowania naszego serwisu.
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz