Można być krytycznie nastawionym do Prawa i Sprawiedliwości i nowego rządu za poszczególne kierunki polityki Beaty Szydło, a właściwie Jarosława Kaczyńskiego. Jednak głosy jakie wydają z siebie ich krytycy przy okazji programu 500+ to kakofonia polskiej partyjnej wojny plemiennej, ordynarnej zawiści, klasowych uprzedzeń i liberalnych miazmatów. Tymczasem program ten jest pierwszym realnym krokiem polityki społecznej w III RP.

I piszę te słowa jako krytyk PiS dostrzegający w tej formacji inkarnację wielu negatywnych archetypów kultury politycznej Polaków. Szczególnie w polityce zagranicznej, w której triumf święci najbardziej nieprzytomny prometeizm sprowadzający Polskę do roli antyrosyjskiego tarana, którego całe założenie bezalternatywnie zawieszone jest na dobrej woli i protekcji Waszyngtonu. To polityka nie tyle nierozsądna, co skrajnie nieodpowiedzialna, groźna, skutkująca chociażby takim chocholim tańcem jakie obserwujemy teraz w wykonaniu rządu w kwestii tak fundamentalnej dla naszej politycznej podmiotowości i gospodarki jak umowa TTIP.

CZYTAJ TAKŻE: 500 zł na dziecko – 350 mln zł rocznie na 7 tys nowych urzędników

A jednak na płaszczyźnie polityki społecznej rząd Beaty Szydło jest nie tyle pierwszym, który zaproponował jakieś szczególnie wyrafinowane wizje i długofalowe programy, jest pierwszym, który zaoferował cokolwiek istotnego. Jest pierwszym, który w ogóle uznał, że rząd ma na tej płaszczyźnie do wykonania poważne zadania i użył do tego poważnych narzędzi. Sam ten fakt stanowi w praktyce rządzenia Polską małą rewolucję. Przez osiem lat rządów Platformy Obywatelskiej obwiązywały neoliberalne dogmaty, że państwo właściwie żadnej polityki społecznej prowadzić nie powinno, że wszystko załatwi rozwój gospodarczy. Obowiązywała „teoria skapywania” dowodząca, że gdy bogaci się wzbogacą siłą rzeczy skorzystają na tym wszyscy inni. Zresztą także i w polityce gospodarczej rząd hołdował puszczeniu wszystkiego na żywioł oligarchicznego kapitalizmu. Tak oto na płaszczyźnie społeczno-gospodarczej realizowany był z całą konsekwencją program Donalda Tuska wzywającego ongiś z wyborczych billboardów do „nie robienia polityki”.

Pracujący biedacy bez domu

A jednak bogactwo nie skapuje samo z siebie, z mocy jakiegoś niewidzialnego i naturalnego prawa ciążenia. Wskaźniki makroekonomiczne rosły przez te lata szybciej niż siła nabywcza przeciętnej polskiej rodziny. A przeciętność ta nie wynikała z wartości fetyszyzowanej średniej krajowej, w którą nie wliczano zresztą rzesz Polaków pracujących na umowach śmieciowych. Gdy zamienić pompowany przez zarobki nielicznych krezusów wskaźnik średniej płacy na medianę, wtedy wartość poniżej której żyje połowa Polaków pozostających w stałym stosunku pracy, spada nam z nieco ponad 4,1 tys. złotych brutto do niecałych 3,3 tys. złotych brutto. Jeśli wziąć za punkt wyjścia dane Głównego Urzędu Statystycznego z listopada zeszłego roku okazuje się, że po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne połowie pozostających w stałym stosunku pracy Polakom wypłacano co miesiąc na rękę około 2,4 tys. złotych. Dominanta, czyli najczęściej występujące wynagrodzenie było jeszcze niższe, co oznacza, że wśród połowy słabiej zarabiających Polaków najliczniejszą grupę stanowią ci którzy zarabiają „na rękę” wyraźniej poniżej 2 tys. złotych. Są to wartości dramatyczne, oznaczające stałą walkę o zaspokojenie podstawowych potrzeb materialnych, w przypadku rodzin wielodzietnych oznaczające dojmującą biedę. Masowe zjawisko biednych-pracujących jest najbardziej jaskrawą odpowiedzią jaką rzeczywistość rzuciła heroldom neoliberalnych dogmatów.

Nawet w przypadku mas zarabiających na poziomie umiarkowanie lepszym, czyli grupy określanej u nas, w gruncie rzeczy pustym dla polskich realiów terminem klasy średniej, zarobki nie pozwalały i nie pozwalają na normalne urządzenie egzystencjalnej bazy. Dyktatura deweloperów, szczupłość zasobów mieszkaniowych, które w przeliczeniu powierzchni na mieszkańca należą do najniższych w Unii Europejskiej, doprowadziły do sytuacji w której posiadanie własnych czterech kątów, ale tak samo ich wynajem, stały się luksusem. Luksusem za który rzesze Polaków płacą niemal dożywotnim niewolnictwem kredytowym, ograniczającym zarówno dynamizm, stopę życiową, ale też dzietność Polaków. Dochodzi bowiem do naturalnego ograniczania preferencji w zakresie powierzchni mieszkaniowej, szczególnie w miastach. Poza fatalnymi konsekwencjami urbanistycznymi – suburbanizają polegającą na wylewaniu się populacji miasta na ich pęczniejące rozległe peryferie gdzie powierzchnia mieszkalna jest tańsza, co rodzi wielkie problemy infrastrukturalne, najbardziej katastrofalnym wymiarem tego społeczno-ekonomicznego kryzysu jest wymiar demograficzny. Dlatego też dopełnienie 500+ państwowym programem budownictwa mieszkaniowego wydaje się w pełni logiczne i wskazane.

Wymierający naród

Bądźmy szczerzy. Nasz naród wymiera. W 2015 r. po raz kolejny zanotowaliśmy ujemny przyrost naturalny – liczba mieszkańców kraju zmniejszyła się o 25,6 tysięcy. To nawrót do tendencji trwającej niemal nieprzerwanie od 2000 r. z nieznacznymi rocznymi wyłomami i tak tragicznie małymi biorąc pod uwagę, że przypadały na czas zakładania rodzin przez osoby urodzone w czasie demograficznego wybuchu dekady lat 80 XX wieku. Zresztą najbardziej obrazowy jest w tym względzie wskaźnik dzietności, który od lat osiąga u nas wartości nie gwarantujące zastępowalności pokoleń, osiągalnej przy minimalnym poziomie 2,1. Ostatni raz Polacy osiągnęli tę wartość w 1991 r. W zeszłym roku wskaźnik dzietności wyniósł u nas 1,33. Od 1998 r. utrzymuje się na poziomie nie wyższym niż 1,4. Upływu krwi dopełnia emigracja, powodowana opisaną powyżej fatalną sytuacją ekonomiczną znacznej części społeczeństwa. Poza granicami Polski przebywa już na stałe 2,3 miliona Polaków. W latach 2004-2009 i ponownie od 2013 r. różnica między liczbą opuszczających a przyjeżdżających do naszego kraju, rejestrujących pobyt stały, była większa niż 10 tys. Rekordowy w tym względzie pozostaje rok 2006 kiedy to ujemne saldo migracyjne wyniosło ponad 35 tys. Ale w zeszłym roku to ujemne saldo osiągnęło już 15,7 tys. i prognozowana jest tendencja wzrostowa. Według ubiegłorocznych badań Narodowego Banku Polskiego wśród emigrantów w Niemczech i Holandii około 40 procent z nich już deklaruje, że pozostanie w tych krajach na stałe. W Wielkiej Brytanii proporcja ta jest jeszcze wyższa.

W tym kontekście nie dziwi euroentuzjazm kolejnych rządów począwszy od Milllera do Kopacz. Wysysanie przez państwa zachodnioeuropejskie siły roboczej z Polski stało się główną przyczyną obniżenia bezrobocia, w ubiegłej dekadzie także pewnej poprawy stopy materialnej tych, którzy pozostali, zanim wzrost cen zniwelował skutki wzrostu płac. Tylko w ten sposób kompradorskie elity uniknęły szybszego i skumulowanego buntu społecznego, wszak wyjeżdżali najmłodsi, najbardziej energiczni i zapobiegliwi. Miast angażować się wspólnie w działania polityczne na rzecz przekształceń rzeczywistości w kraju, Polacy wybrali indywidualną strategię przeżycia za granicą, co zresztą niekorzystnie świadczy i o nas samych jako narodzie, nie tylko o politykach.

Według prognozy GUS ludność Polski w 2030 r. stanowić będzie już tylko 35 milionów mieszkańców. Średni wiek mieszkańca naszego kraju zwiększy się o osiem lat. Będzie to mieć fatalne skutki dla gospoarki – w 2010 r. stosunek ludności aktywnej zawodowo do tej w wieku poprodukcyjnym wynosił 25 milionów do 5,8 milionów, w roku 2030 ma to być według prognozy GUS odpowiednio 20,8 milionów do 9,6 milionów. Bardziej futurystyczne wizje ukazują skurczenie się zaludnienia Polski w wieku 2060 r. poniżej liczby 30 milionów.

Wbrew legionom liberalnych ideologów i publicystów miarą bogactwa, bezpieczeństwa i powodzenia narodów pozostaje ich siła żywa. Przekształcenia demograficzne niosą najdalej idące skutki dla nich i ich państw, o czym przekonali się Serbowie, którzy utracili Kosowo z tej najbardziej pierwotnej przyczyny jaką okazało się demograficzne zdominowanie prowincji przez Albańczyków.

Kampania pogardy

Absolutnym priorytetem pozostaje więc jak najszybsze stymulowanie rozrodczości Polaków i zmniejszenie skali emigracji zarobkowej. Problem był już tak nabrzmiały, że wymagał właśnie takiej bezpośredniej i doraźnej interwencji państwa poprzez działania redystrybucyjne. 1000 złotych miesięcznie dla każdej rodziny z trójką dzieci jest już znaczącą, a przede wszystkim permanentną poprawą ich sytuacji materialnej. Po raz pierwszy mniej zamożni Polacy uzyskają dodatkowe środki na solidniejszą opiekę zdrowotną, która w warunkach niewydolności publicznego systemu ochrony zdrowia musi być realizowana często na zasadach komercyjnych. Po raz pierwszy dzieci z tych rodzin uzyskają możliwości dokształcania się poza coraz gorzej edukującą szkołą, uzyskają szansę konstruktywnego rozwijania swoich kompetencji i zainteresowań. Może po prostu częściej niż od wielkiego dzwony pójdą do kina, muzeum, rozszerzą horyzonty gdy po raz pierwszy wybiorą się w podróż w odległy zakątek ojczyzny, czy może nawet za granicę. To budowanie podstaw pod włączenie dotychczasowej podklasy do normalnego obiegu kulturalnego.

Wśród fali krytyki jaka spadła na rząd z różnych kierunków po przedstawieniu programu 500+ trudno znaleźć taką, która w ogóle próbuje się chwytać racjonalnej argumentacji. Charakterystyczne, że mało kto podjął się oponowania wobec tego absurdu programu, który pozwala na korzystanie z jego dobrodziejstw cudzoziemcom. Nawet na gruncie prawa unijnego można by wykluczyć z tego przywileju imigrantów spoza Unii. Za racjonalne może jeszcze uznać głosy części konserwatywnych liberałów, sprzeciwiających się sprowadzaniu polityki prorodzinnej do polityki socjalnej. Społeczeństwa nie można demoralizować dając mu pieniądze za nic, twierdzą. Promowana jest w tych kręgach alternatywa w postaci odpisów podatkowych, modelu z pewną skutecznością wdrożonego na Węgrzech przez Viktora Orbana. Skuteczność takiego rozwiązania jest jednak relatywna wobec poziomu dochodów całej masy „pracujących biedaków”. 500 złotych miesięcznie na dziecko będzie dla nich znaczyć więcej niż proporcjonalny odpis podatkowy.

Nie braknie jednak głosów wynikających wyłącznie z polsko-polskiej wojny plemiennej, w której polityczni przeciwnicy PiS sięgają po „argumenty” wyrażające już niechęć nie tylko do tej partii ale całych grup społecznych. Ot choćby „Gazeta Wyborcza” przy okazji pierwszego realnego prorodzinnego programu w Polsce uznała za stosowne pomstować na „wycofanie się kobiet z rynku pracy” jako jego rzekomo już obserwowalnego skutku. Zza ideologicznego parawanu feminizmu, z zasady umniejszającego rolę matki i gospodyni, wygląda zresztą bezwstydna obrona obecnych stosunków społeczno-ekonomicznych. Trójmiejska mutacja „Wyborczej” w artykule z 8 czerwca użala się, że być może dzięki 500+ te wszystkie sprzątaczki, kucharki, kelnerki, kasjerki, recepcjonistki, pakowaczki miast wypruwać sobie żyły za pieniądze i tak nie pozwalające na normalne życie będą mogły poświęcić się rodzinie. „Mając kilkoro dzieci, dostają pewne pieniądze z rządowego programu. Bardziej im się to kalkuluje niż najniższa krajowa na umowie o pracę, mogą się spokojnie zająć dziećmi i obowiązkami domowymi” – „Wyborcza” w alarmistycznym tonie cytuje „dyrektora zarządzający Pracodawców Pomorza”. Takich głosów ze strony mediów głównego nurtu o ironio określających się często mianem lewicowych, jest więcej. Jeszcze raz bezwstydnie podejmują neoliberalną narrację każącą Polakom wierzyć, że tyrając za grosze już niebawem, już za momencik, zbudują swój dobrobyt, a nie tylko dobrobyt swoich pracodawców, w przypadku tych zagranicznych, często nie płacących nawet w Polsce podatków. Gdyby zresztą program 500+ faktycznie spowodował presję na wzrost płac, można by się z tego tylko cieszyć. Tymczasem jeszcze raz każą nam wierzyć, że system jest prawidłowy a jakakolwiek redystrybucyjna interwencja państwa jest niekonieczna a nawet szkodliwa.

Praca totalna

Narracja ta jednak jest już tak bardzo skompromitowana przez lata całkowitego odstawania od rzeczywistości, że środowiska politycznie wrogie rządowi, u których wrogość ta wynika z przemożnej woli konserwowania dotychczasowego stanu rzeczy, popadają we frustrację ujawniającą ich postawę w całej rozciągłości. Dawno już nie obserwowałem takiej kampanii zniewag, despektu, protekcjonalizmu i egoizmu jaką elita III RP prowadzi obecnie wobec całych grup społecznych na kanwie 500+. Prowadzą ją wobec tych Polaków, którzy latami wychowali się i żyją w warunkach uboższych materialnie, a pewnie i kulturalnie, skądinąd właśnie dzięki systemowi, który ta elita stworzyła, do tej pory nie mając innego sposobu na wyjście z matni niż emigracja. Wśród milionów rodaków, którzy uzyskują możliwość poprawy swojej egzystencji, liberalna elita tropi alkoholików, darmozjadów i nierobów, którzy, domyślnie, zasługują na to co mają i nic więcej. Tymczasem dzięki nowemu programowi będą płodzić podobnych sobie degeneratów, bo przecież pieniądze otrzymane od państwa i tak przepiją. To eksplozja, do tej pory słabo ale jednak skrywanego resentymentu czy wręcz pogardy tej elity wobec szerokich mas społecznych. Kto twierdzi, że przesadzam niech przeczyta wywiad jakiego jeszcze w lutym tego roku prof. Magdalena Środa udzieliła „Krytyce Politycznej”. Malowała w nim wizję rodzin hodujących kolejne dzieci „w szufladach” za 500 złotych na flaszkę. Ileż pogardy trzeba mieć do własnego społeczeństwa i jak bardzo być od niego izolowanym by spodziewać się głównie takich efektów jako wyniku finansowego wsparcia?

Co szokujące dokładnie w tym samym tonie wypowiedział się przedwczoraj ten, który miał być reprezentantem zbuntowanego wobec rządzącej oligarchii ludu Paweł Kukiz. „Pięciokrotnie wzrosła liczba interwencji domowych od czasów wprowadzenia 500+. To są dane policji, które nie są ujawnione” – powiedział Kukiz na antenie Radia Zet odwołując się do tych samych haniebnych uogólnień i uprzedzeń, którym upust dawała Środa. W dodatku powtórzył stary liberalny komunał – „te rodziny nie powinny mieć świadomości, że pięćset złotych dostają”. To odzwierciedlenie uprzedzenia wobec jakkolwiek rozumianej polityki socjalnej. Pomijając jałowość takiego stanowiska, komunał ten trzeba odrzucić. Bowiem wbrew zdaniu sympatyzującego z PiS publicysty Łukasza Warzechy, który pozostaje zdecydowanym krytykiem programu, 500+ nie jest programem socjalnym. Polskie rodziny nie dostaną pieniędzy za nic. Polskie rodziny dostają pieniądze za pracę ich matek. Bodaj jednym z kluczowych niematerialnych skutków nowego programu jest właśnie oficjalne dowartościowanie roli kobiety jako matki. Czas najwyższy abyśmy pojęli nie tylko zwykłe obowiązki matki ale i samo macierzyństwo jako pracę. Największym fałszem liberałów jest bowiem definiowanie pracy wyłącznie w klasycznym sensie sprzedawania przez pracownika siły roboczej kapitaliście w zamian za wynagrodzenie i w celu multiplikowania dóbr materialnych i niematerialnych. O ileż ważniejsza jest jednak aktywność bez której stosunek ekonomiczny nie ma żadnej podstawy i sensu czyli reprodukcja samego społeczeństwa. Celowo użyłem tego wulgarnego z swej obrazowości sformułowania by przemówić do tak wielu tak bardzo zekonomizowanych umysłowości. Macierzyństwo ale i kolektywny wychowawczy trud rodziny to właśnie praca „która wyrasta przemożnie ponad wszystko, co związane z gospodarką, o której losach potrafi rozstrzygać nie w jeden sposób, lecz wielorako” – jak z właściwą sobie emfazą pisał Ernst Jünger w traktacie, w którym badał właśnie totalność zjawiska pracy w świecie nowoczesności. I taka praca „przemożna” musi być wynagrodzona. Jeśli nie przez wolny rynek to przez państwo.

Karol Kaźmierczak

7 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply

 1. alexwolf
  alexwolf :

  Nie zgadzam się z autorem artykułu, program 500 + jest zwykłą propagandową namiastką prawdziwego programu zwiększania liczebności Polaków, który powinien być wprowadzony, 500 + to zwykły denny socjalizm, w tym z tego programu korzystają obcokrajowcy, rodzima patologia może się też świetnie bawić za te pieniądze nic przy tym nie robiąc np. http://wiadomosci.onet.pl/kujawsko-pomorskie/wloclawek-ciemna-strona-500-plus-pijanstwo-i-libacje/6x4ryd Pic na wodę fotomontaż dla zdobycia poparcia w celu utrzymania się przy korycie

  • kojoto
   kojoto :

   Zgadzam się, że 500+ to jest półśrodek, ale jak to się mówi lepsze to niz nic. Nie ma sensu krytykować tego za to, że nie jest tym czym nie jest. Dalej należy dążyć do tego, żeby została w kraju przywrócona wolność gospodarcza, której Polacy juz nie pamiętają… Ostatnio widzieli ją nasi dziadkowie, kiedy byli młodzi…

 2. malkontent
  malkontent :

  Autor chyba liczy na jakąś posadkę z ramienia PISu , większej propagandy i steku bzdur nie było słychać. Rozdawanie pieniędzy tylko za to, że ktoś jest buhajem rozpłodowym z samego założenia jest bez sensu i obrażającym innych którzy nie chcą się bawić w byle jaką produkcję dzieci. Poza tym jest mocno demoralizujące i nie sprzyja podejmowaniu pracy przez patologię. Nikt nie neguje pomocy biednym rodzinom wielodzietnym to musi być zagwarantowane ale od tego są służby socjalne. jedyne sensowne rozwiazanie to podniesienie progu ulgi podatkowej. Tak ale w takim przypadku wszyscy by korzystali również ten drugi sort a nie tylko kupiona patologia na co pisdzielcy zgodzić sie nie mogą :-(((( Autor nie wspomina w swym ” ambitnym dziele” o ucieczce z Polski kolejnych pokoleń , których już dzisiaj w ostatnich latach jest ponad 3 mln, autor zapewni, że dzieci urodzone w wyniku zapłodnienia pisowskim 500+ zostaną w Polsce czy uciekną jak wielu ich kolegów współczesnie , nie , nie zapewni ale ja jestem pewien, że uciekna bo nie ma mechanizmów które by ich miały zatrzymać. Do tego dodać zapraszanie przez POPISdzielców Ukraińców by osiedlali się w Polsce to jak spychacz który wypycha Polaków za granicę w szukaniu chleba :-((( POPisdzielstwo to najeźdźca i okupant :-(((

 3. pirus
  pirus :

  Jedynym sensownym fragmentem tego artykułu jest część “Wymierający naród” oraz konstatacja że jest to w ogóle pierwszy program, który został wprowadzony celem zwiększenia dzietności. Tzn takie jest jego rzekome uzasadnienie, bo w kwestii dzietności jego znaczenie będzie prwdopodobnie na poziomie błędu ststystycznego. Jednakże już sam fakt że na sztandrach wypisano że dzietność jest ważna i warta aktywnego działania ze strony państwa jest godne pochwały. I niestety na tym kończyłyby się moje ciepłe słowa. Faktycznie reszta to stek bzdur a w kontekście programu tępy socjalizm. Jeżeli komukolwiek się wydaje że obietnica otrzymywania 500 zł (dodajmy do tego że trwałość tej obietnicy jest mglista) będzie skłaniać kogokolwiek poza ludźmi nie posiadającymi jakiegokolwiek dochodu do posiadania dzieci to jest hm … idiotą. Ten program przecież jest skierowany do tych którzy już posiadają dzieci!!! Polega na rozdawnictwie pieniędzy i nie zawiera zadnych instrumentow do kierowania strumienia pieniądza który kogokolwiek by promował. O obcokrajowcach to juz nawet szkoda gadać bo jest to zwykle niechlujstwo i tempota ustawodawcy. Wszelkie tego rodzaju programy najpierw powinny byc poprzedzone skrupulatnym badaniem dot przyczyn problemu, a następnie stanowić odpowiedź na wnioski płynące z analizy tego badania. Problem niskiej dzietności jest problemem wielowymiarowym. zakładam że program ma być odpowiedzią na aspekt finansowy (czyli jakąś część przyczyn). Jednakże zywa gotówka dla rodzica to tylko nikła część aspektu finansowego. Reasumując Program nie stymuluje dzietności tylko poprawia sytację ekonomiczną posiadających potomstwo, jest drogi (porównując realnie wypłacane kwoty do kosztu programu). Ten program w istocie nie jest żadnym programem. Równie dobrze możnaby uchwalić że od dziś wypłacamy po 100 zł osbom noszącym czerwone gacie i białe podkoszulki bo powszechność barw narodowych zwiększy patriotyzm Polaków. Największy mój opór budzi że jest to kolejny akt prawny wspierający nieróbstwo i roszczeniową postawę. Rodzicielstwo owszem jest cięką “pracą” ale nie tworzy PKB. Więc wszelkie teorie nt ze przez zredefiniowanie pojęcia praca coś się zmieni należy wrzucić między bajki. Najpierw musi być z czego wypłacać. Dobrze że autor wspomina o migracji przy okazji tylko szkoda że nie kontynuuje że to nie tylko chodzi o siłę roboczą ale właśnie o potencjalnych rodziców. Czy w ocenie autora 500 + zatrzyma kogoś przed migracją? śmiechu warte.Ta ustawoa to kompletne dno i z całąpewnością nie osiagnie celów “wywieszonych na sztandarach”. Ale w 4 letniej perspektywie polityków kto by się tym przejmował. Dane sttystyczne mające wymiar porównawczy będą najwcześniej za ca 10 lat.Ale papka tla tłuszczy jest? jest!!! Pierdoleni PiSdzielscy bolszewicy