Polski Słownik Biograficzny, t. 1, Kraków 1935, s. 4-5.Abgarowicz Kajetan

, (1856—1909). powieściopisarz, pscud. Abgar Sołtan Ur. 7 VIII 1856 r. w Czerniowie koło Stanisławowa z or­miańskiej rodziny ziemiańskiej. Ojciec Fran­ciszek, matka Salomeą z Przysteckich. Chodził najpierw do szkół w Stanisławowie, gimnazjum kończył we Lwowie. W r. 1875 przerwał studja uniwersyteckie we Lwowie i pomagał matce w dzierżawie Oleksińca. W tych czasach za­znajomił się z Wł. Biłgorajskim, b. uczestnikiem kampanji włoskiej; echo tej znajomości znalazło odbicie szczególnie w powieści p. t. Klub nietoperzy. W r. 1889 odstąpił Oleksiniec mę­żowi siostry, Anny Wilczewskiej. Ody 28 IV 1896 r. ożenił się z Zofją Łukasiewiczówną i objął dzierżawę majątku Dubienko w pow. bu­czackim, gdzie mieszkał do r. 1908. Tutaj obok gospodarstwa zajmował się również literaturą, czytał szczególnie Lermontowa i Tołstoja, o któ­rym w lwowskim „Przedświcie” umieścił (1901 nr 29-30) artykuł L. Tołstoj z polskiego i katolickiego punktu widzenia. Z polskich pi­sarzy szczególnie cenił H. Sienkiewicza, z któ­rym korespondował; znał również Gawalewicza i Wł. Bełzę. W r. 1901 należał do założycieli i re­daktorów. „Przedświtu”, redagowanego przez L. Teodorowicza; prowadził tutaj przez kilka miesięcy dział literacki, umieścił nowelę pt. Za kamień chlebem, Í powieść pt. Rywale (nr 35 n). ¡ Pierwsza dwutomowa powieść pt. Klub kawale­rów wyszła w r. 1892 (Lw.); potem: Z carskiej imperji (Kr. 1892), Zawiedziona nadzieja (W. 1894), Polubowna ugoda (Lw. 1894), Z wiejskiego dworu (Kr. 1895) i inne. Pozatem drukował w „Słowie Polskiem”, „Gazecie Lwowskiej”, „Czasie”, „Nowej Reformie” i innych; ostatnie utwory w „Tygodniku Il.” z czerwca 1909 r. pt. Trochę za późno (nr 35) i w „Nowej Re­formie”; Śmierć Emira (nr 358 n). Jako zwo­lennik ugody z Rusinami ogłosił w a „Przeglą­dzie Polskim” (Kr. 1892) art. o J. J. Hordyńskim-Fedkowiczu, szkice pt. Rusini (Kr. 1893) i inne. Pisał również artykuły ekonomiczne m. in. w „Rolniku”. Umarł w Truskawcu 27 VII 1909 r. W powieściach swoich obierał tematy z życia szlachty, tej, którą malował Korzeniowski, Rzewuski i inni. Zbierał anegdoty z życia ziemiaństwa podolskiego i opracowywał je lite­racko. Brak w jego utworach nowych koncepcyj artystycznych 7 akcji powieściowej pracowicie skonstruowanej. Jak proste było życie szlach­cica podolskiego, tak proste i szczere były opowiadania A., w których odczuwając gorąco tradycję ziemiaństwa, starał się ją nawiązać do współczesnego życia. Mimo widocznych wad, powieści jego cieszyły się wówczas wielkiem powodzeniem.Szczegóły biograficzne czerpane z prywatnej korespondencji z żoną pisarza, Zofją A. z 10 i 19 VI 1934 r. Nadto: Chołoniewski A., Nieśmiertelni, Lw. 1898 s. 75-76; Okręt Wł., Rocznik nauk. liter. i art. W. 1905, s. 1; „Słowo Pol.” Lw. 1909, nr 348; „Gazeta Lw.” 1909, nr 170; „Nowa Reforma”, 1909, nr 342; „Czas” 1909, nr 170; „Tyg. Il.” 1909, nr. 32; Korbut, IV 235; Bruckner, Dzieje liter. pol. W. 1924. II 447; Feldman, Współcz. literatura pol. Kr. 1930, s. 117; Szyjkowski, Literatura współcz. P. 1930, s. 76; Estr.

Adam Bar

Reklama

Dlaczego zdecydowaliśmy się na ograniczenie dostępu do naszych treści?

Ponieważ nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Zawsze ktoś za nie płaci. Jeśli Czytelnicy nie wezmą na swoje barki finansowej odpowiedzialności za istnienie niezależnych, oddolnych inicjatyw dziennikarskich, takich jak Kresy.pl, wówczas na rynku pozostaną wyłącznie niskiej jakości tabloidy oraz media finasowane przez wielkie korporacje, partie polityczne i różnego rodzaju lobbies.

Miesięczny koszt funkcjonowania portalu Kresy.pl to 20000 zł. 7-osobowa redakcja pracuje w pełnym wymiarze i praca ta jest naszym podstawowym, najczęściej jedynym, źródłem dochodu. Kresy.pl nie powstają po godzinach, tworzone przez amatorów. Portal jest tworzony przez wykwalifikowanych dziennikarzy oraz specjalistów z zakresu polityki międzynarodowej, którzy codziennie starają się dotrzeć do informacji istotnych z punktu widzenia interesu naszej politycznej wspólnoty.

Jeśli cenisz naszą pracę, jeśli z niej korzystasz i uważasz, że zamknięcie portalu Kresy.pl byłoby stratą, prosimy dołącz do grona osób, które współtworzą finansowe podstawy funkcjonowania naszego serwisu.
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz