Polski Słownik Biograficzny, t. 3, Kraków 1937, s. 47-48.

Brzostowski Aleksander Bolesław(1848—1920), literat, bibliograf, bibliotekarz, antykwariusz, ur. w Ostrogu na Wołyniu. (1 IV), gimnazjum ukończył w Kamieńcu, czas jakiś przebywał w Żytomierzu, był słuchaczem wydz. filozoficz­nego we Lwowie, gdzie zżył się ze środowiskiem literackim lwowskim. Przemawiając publicznie w imieniu młodzieży, improwizował wiersze na cześć Ujejskiego i Goszczyńskiego. W 1. 1870-72 pracował jako urzędnik w bibliotece Ossolineum. Żył wówczas bliżej z Wł. Bełzą i Ordonem. Współpracował w czasopismach galicyjskich a po­tem warszawskich. W r. 1877 wyjechał do Ży­tomierza, gdzie w ożywionym niegdyś (w latach przedpowstaniowych) ognisku życia umysłowego Rusi założył antykwariat książek i starożytności. Po roku antykwariat odprzedał. Polecony, jak się zdaje, przez A. Pługa, objął (w styczniu 1880) obowiązki bibliotekarza i konserwatora zbiorów u J. I. Kraszewskiego w Dreźnie. Pozostawał tam przez 7 miesięcy: skutkiem bowiem, jak twierdził, napaści Adlera (dziennikarza wiedeńskiego, któ­rego denuncjacje spowodowały aresztowanie Kra­szewskiego) zmuszony był B. dom Kraszewskiego opuścić. Osiadłszy w Warszawie, pisywał artykuły treści bibliograficznej lub pamiętnikarskiej w »Kurierze Warsz.«, »Wieku«, »Kłosach«, »Tyg. Ilustr.«, »Biesiadzie Liter«, »Wiadomościach Bibliografa«, »Przegl. Archeologicznym«. Czas jakiś odbywał wędrówki po Ameryce północnej. W r. 1889 był przez czas krótki sekretarzem głównym W. Encyklopedii Ilustrowanej. W r. 1892 zaczął wydawać »Przewodnik encyklop. życia praktycznego« (I, W. 1892); w r. 1896 wydał we Lwowie z. I »Klej­notów satyr i humoru«. Gromadził materiały do bibliografii przedmiotowej w zakresie historii li­teratury i oświaty w Polsce. W późniejszych la­tach zajmował się propagowaniem języka espe­ranto. Pod koniec życia redagował i wydawał[s. 48]

Encyklopedię najżywotniejszych naszych spraw, dążności i usiłowań. Popularno-nauk. przewodnik do naszego spotężnienia duchowego i material­nego (W. 1917) i ogłosił rozprawę: Uruchomienie i grupowanie prac drukowanych, głównie w czaso­pismach i dziełach .zbiorowych (W. 1917). Charakter pamiętnikarski mają: Ze wspomnień o Kra­szewskim 1880—87 (Część I odb. z XX »Roczn. Samborskiego«, Lw. i Sambor 1897); rękopis części II spłonął wraz z dwiema notatkami i ma­teriałami autora w czasie pożaru (wyd. II »Bibl. dzieł wyborow.«, W. 1912); Urywki wspomnień ogłosił w »Kur. Warsz.« 4881 i 1887. Na­pisał ponadto: Kraszewski I. J., jego niegdyś pracownia i korespondencja (Wędrowiec 1902, I), Ci, których znałem (K. Ujejski, S. Goszczyński, Al. Groza, Wł. Ordon. Bibl, dzieł wybór. W. 1910); Kronika żytomierska w »Kłosach« 1878.

Chmielowski P., W. Enc. II.; Informacje w pa­miętnikach; Listy do Kraszewskiego (1879—86) w koresp. B. Jag.; »Kurjer Warsz.« 1920, 319.

Tadeusz Turkowski

Reklama

Dlaczego zdecydowaliśmy się na ograniczenie dostępu do naszych treści?

Ponieważ nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Zawsze ktoś za nie płaci. Jeśli Czytelnicy nie wezmą na swoje barki finansowej odpowiedzialności za istnienie niezależnych, oddolnych inicjatyw dziennikarskich, takich jak Kresy.pl, wówczas na rynku pozostaną wyłącznie niskiej jakości tabloidy oraz media finasowane przez wielkie korporacje, partie polityczne i różnego rodzaju lobbies.

Miesięczny koszt funkcjonowania portalu Kresy.pl to 20000 zł. 7-osobowa redakcja pracuje w pełnym wymiarze i praca ta jest naszym podstawowym, najczęściej jedynym, źródłem dochodu. Kresy.pl nie powstają po godzinach, tworzone przez amatorów. Portal jest tworzony przez wykwalifikowanych dziennikarzy oraz specjalistów z zakresu polityki międzynarodowej, którzy codziennie starają się dotrzeć do informacji istotnych z punktu widzenia interesu naszej politycznej wspólnoty.

Jeśli cenisz naszą pracę, jeśli z niej korzystasz i uważasz, że zamknięcie portalu Kresy.pl byłoby stratą, prosimy dołącz do grona osób, które współtworzą finansowe podstawy funkcjonowania naszego serwisu.
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz